Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Czerwiec 20, 2024, 14:03 | Brak komentarzy »

Służebność przesyłu stanowi ograniczone prawo rzeczowe i została ona zdefiniowana  w art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) – dalej jako „k.c.”. 

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować  lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., tj. urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie
z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

[czytaj dalej]


Czwartek, Czerwiec 20, 2024, 14:01 | Brak komentarzy »

Najem okazjonalny został uregulowany ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U.  z 2023 r., poz. 725) - dalej jako „ustawa”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy
niż 10 lat.

[czytaj dalej]


Czwartek, Czerwiec 20, 2024, 13:58 | Brak komentarzy »

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 725) - dalej jako „ustawa”, określa zasady podwyższania czynszu albo innych opłat za używanie lokalu.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy, właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy. W zakresie formy, wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

[czytaj dalej]


środa, Czerwiec 19, 2024, 09:14 | Brak komentarzy »

W ramach rządowego programu „Dobry start” możliwe jest uzyskania wsparcia dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie, polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia "dobry start" w wysokości 300 zł. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje:

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko uczące się;

2) osobom uczącym się (osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, oraz osoba usamodzielniana, czyli osoba, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną) - raz w roku.

[czytaj dalej]


środa, Czerwiec 19, 2024, 09:11 | Brak komentarzy »

Przysposobienie to oficjalna nazwa dla adopcji. Instytucja ta umożliwia zainteresowanym stronom nawiązanie stosunku prawnorodzinnego podobnego do stosunku między rodzicami a dzieckiem. Pomiędzy przysposabiającym (przysposabiającymi) a przysposobionym powstają wszelkie obowiązki i prawa właściwe dla naturalnego stosunku rodzicielskiego, jak władza rodzicielska czy obowiązek alimentacyjny.

Przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią – przysposobiony musi być małoletni w dniu złożenia wniosku o przysposobienie (nie ukończył 18. roku życia). Kolejną przesłanką przysposobienia jest dobro małoletniego, które jest wartością pierwotną i nadrzędną. Dobro dziecka polega m.in. na możliwości powstania między przysposabiającym a przysposobionym silnej więzi uczuciowej – takiej, jaka normalnie istnieje między rodzicami a dziećmi. Dla zapewnienie dobra dziecka konieczne jest, aby przysposobienie gwarantowało dziecku należyte warunki prawidłowego wychowania, w tym aby zabezpieczyło wszelkie potrzeby dziecka. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, do przysposobienia potrzebna jest jego zgoda. Sąd opiekuńczy powinien wysłuchać przysposabianego, który nie ukończył lat 13, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia. Sąd opiekuńczy może wyjątkowo orzec przysposobienie bez żądania zgody przysposabianego lub bez jego wysłuchania, jeżeli nie jest on zdolny do wyrażenia zgody lub jeżeli z oceny stosunku między przysposabiającym a przysposabianym wynika, że uważa się on za dziecko przysposabiającego, a żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z dobrem przysposabianego.

[czytaj dalej]


środa, Czerwiec 19, 2024, 09:09 | Brak komentarzy »

Becikowe to potoczna nazwa dla jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Becikowe przysługuje:

1) matce lub ojcu dziecka,

2) opiekunowi prawnemu albo

3) opiekunowi faktycznemu dziecka.

[czytaj dalej]


Poniedziałek, Czerwiec 17, 2024, 08:32 | Brak komentarzy »

Obecnie dopuszczona podstawowa obsada kurnika to 33 kg łącznej masy żywych kurcząt w przeliczeniu na m² powierzchni użytkowej, obsada może być zwiększona po spełnieniu przez hodowcę określonych warunków.

Ustalenie poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku.

Obsada to łączna masa żywych kurcząt brojlerów w przeliczeniu na 1 m2 stale dostępnej im powierzchni użytkowej wyłożonej ściółką (nie może ona przekroczyć obsady maksymalnego zagęszczenia). Ważenie następuje w siódmym dniu życia kurcząt. Następnie każdego siódmego dnia kończącego kolejny tydzień życia kurcząt ponownie waży się co najmniej 1 % losowo wybranych kurcząt znajdujących się tego dnia w kurniku na tej samej powierzchni użytkowej. Średnią masę zważonych kurcząt oblicza się mnożąc średnią masę zważonych kurcząt przez liczbę kurcząt znajdujących się w kurniku na tej samej powierzchni użytkowej a następnie dzieląc otrzymaną wartość przez stale dostępną im powierzchnię użytkową wyłożoną ściółką, wyrażoną w m2.

[czytaj dalej]


Poniedziałek, Czerwiec 17, 2024, 08:30 | Brak komentarzy »

Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania (art. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt). Założenia te legły u podstaw zawartych w ww. ustawie regulacji prawnych dotyczących m.in. obrotu zwierzętami domowymi.


Stosownie do art. 10a ustawy o ochronie zwierząt zabrania się wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych lub wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. Co więcej, ustawa zabrania rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zakaz ten nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

[czytaj dalej]


Poniedziałek, Czerwiec 17, 2024, 08:27 | Brak komentarzy »

Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Gmina ma nadto obowiązek uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w którym określi sposób i warunki odławiania zwierząt.

Szczegółowe zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka (a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało), określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może mieć charakter stały lub okresowy, w zależności od treści uchwały, podjętej w tym zakresie przez właściwą radę gminy.

[czytaj dalej]


Piątek, Czerwiec 14, 2024, 08:59 | Brak komentarzy »

Brojlery kurze to wyselekcjonowane linie kur, które charakteryzują się znacznie szybszymi przyrostami dobowymi niż kury czysto-rasowe i mniejszym zużyciem paszy na 1 kg masy ciała. Ptaki te przy zapewnieniu odpowiednich warunków hodowli dynamicznie przybierają na wadze, tym samym stosunkowo wcześnie mogą zostać przeznaczone do uboju.

Kurczęta brojlery odznaczają się:

  • intensywnym tempem wzrostu,
  • szybkim osiąganiem szczytu średniodobowych przyrostów masy ciała,
  • małym otłuszczeniem,
  • stosunkowo dużą wydajnością rzeźną,
  • optymalnym zużyciem paszy na 1 kg przyrostu,
  • doskonałym umięśnieniem klatki piersiowej i ud,
  • białą barwą upierzenia i białą lub żółtą skórą,
  • szybkim opierzaniem.

[czytaj dalej]


Piątek, Czerwiec 14, 2024, 08:56 | Brak komentarzy »

Zagadnienie porzuconych zwierząt regulują: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych, Kodeks cywilny oraz Kodeks wykroczeń. Stosownie do art. 9a ustawy o ochronie zwierząt osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

W przypadku, gdy zauważymy bezdomne zwierzę najważniejsze jest zachowanie własnego bezpieczeństwa w takiej sytuacji. Bezpańskie zwierzę może być groźne, ze względu na to, że czuje się zagrożone. Psy niekiedy sygnalizują swój strach poprzez szczerzenie zębów, warczenie, szczekanie i przybieranie groźnej postawy. To naturalny, obronny zabieg, który ma na celu odstraszenie potencjalnego zagrożenia.

 

[czytaj dalej]


Piątek, Czerwiec 14, 2024, 08:55 | Brak komentarzy »

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt nakłada na właścicieli i posiadaczy ferm drobiu obowiązek prowadzenia dokumentacji dla każdego kurnika wchodzącego w skład fermy. Dokumentacja ta, stosownie do art. 12f ustawy, powinna zawierać informacje o:
a) liczbie wprowadzonych kurcząt brojlerów,
b) powierzchni użytkowej,
c) liczbie padłych kurcząt brojlerów stwierdzonej podczas każdej kontroli i przyczynach ich śmierci,
d) liczbie kurcząt brojlerów uśmierconych i przyczynach ich uśmiercenia,
e) liczbie kurcząt brojlerów pozostałych w stadzie po sprzedaży lub po uśmierceniu.
Dokumentacja kurnika powinna wskazywać również nazwę mieszańca kurcząt brojlerów, jeżeli jest znana.

Okres przechowywania dokumentacji kurnika

Dokumentacja kurnika jest przechowywana przez 3 lata od dnia umieszczenia kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane i udostępniana organom Inspekcji Weterynaryjnej.

[czytaj dalej]


środa, Czerwiec 12, 2024, 09:19 | Brak komentarzy »

Prawo do zasiłku przysługuje m.in. bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli  w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

1) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy albo

2) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

3) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

[czytaj dalej]


Piątek, Maj 17, 2024, 08:09 | 1 Komentarz »

Zachowek to instytucja mająca na celu ochronę interesów majątkowych najbliższych osób z rodziny zmarłego. Zachowek to określona wartość, którą najbliższe osoby powinny otrzymać od spadkodawcy w postaci darowizny, powołania do spadku lub zapisu (zwykłego lub windykacyjnego). Według art. 991 § 1 KC zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś przypadkach połowa wartości tego udziału (zachowek).

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku albo w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, albo w postaci powołania do spadku, albo w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia (art. 991 § 2 KC).

[czytaj dalej]


środa, Maj 8, 2024, 07:58 | Brak komentarzy »

W polskim porządku prawnym nie ma przepisu nakazującego opiekę nad osobą starszą. Art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi co prawda, że rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. Obowiązek wspierania się powinien być rozumiany szeroko i obejmować zarówno formy pomocy majątkowej, jak i niemajątkowej. Wzajemne wspieranie się obejmuje m.in. obowiązek: pomocy w drobnych sprawach życia codziennego, szczególnej troski w razie choroby, szczególnej troskliwości w wypadkach niepowodzeń życiowych, czy załamań natury psychicznej itp. Należy jednak zauważyć, że ww. przepis nie jest zaopatrzony w żadną sankcję przymusu, co oznacza, że w praktyce nie jest on egzekwowalny. Nie można zatem nikogo zmusić do sprawowania opieki nad osobą starszą - rodzicem. Realizacja obowiązku opieki wynika przede wszystkim ze sfery pozaprawnej, mianowicie z moralności i uczuć osób bliskich.

[czytaj dalej]


Piątek, Marzec 29, 2024, 08:29 | Brak komentarzy »

Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami z datą wsteczną możliwe jest jedynie na mocy orzeczenia sądu. Nie można takiej rozdzielności ustanowić u notariusza (w kancelarii notarialnej można zawrzeć umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej od dnia jej zawarcia albo z datą późniejszą, następująca po dniu podpisania umowy przez małżonków). Zgodnie z art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: K.r.o.) z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem judykatury, aby w ogóle rozważać ustanowienie między małżonkami rozdzielności majątkowej z datą wsteczną należy wykazać, iż w danym przypadku wystąpił „ważny powód”, o którym mowa w art. 52 par. 1 K.r.o.

[czytaj dalej]


Piątek, Marzec 29, 2024, 08:23 | Brak komentarzy »

Wysokość renty alimentacyjnej uzależniona jest dwóch przesłanek: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (zgodnie z art. 135 § 1 K.r.o.). W tym wpisie poświęcimy uwagę drugiej przesłance.

Co oznaczają „możliwości zarobkowe”?

W procesie, w którym sąd rozstrzyga o alimentach, w pierwszej kolejności następuje weryfikacja sytuacji uprawnionego pod kątem tego jakie są jego usprawiedliwione potrzeby. Punktem odniesienia przy określeniu zakresu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów są możliwości zarobkowe osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny.

[czytaj dalej]


środa, Marzec 27, 2024, 08:27 | Brak komentarzy »


Wysokość renty alimentacyjnej uzależniona jest dwóch przesłanek: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (zgodnie z art. 135 § 1 K.r.o.). W tym wpisie poświęcimy uwagę pierwszej przesłance.

Co oznaczają „usprawiedliwione potrzeby”?

W procesie, w którym sąd rozstrzyga sprawę alimentów, w pierwszej kolejności następuje weryfikacja sytuacji uprawnionego pod kątem tego jakie są jego usprawiedliwione potrzeby. Przy ustalaniu wysokości świadczenia nie są brane pod uwagę wszystkie potrzeby, tylko takie które są usprawiedliwione. Wśród nich należy wymienić potrzeby związane z:

[czytaj dalej]


środa, Marzec 27, 2024, 08:21 | Brak komentarzy »

Służebność przesyłu stanowi ograniczone prawo rzeczowe i została ona zdefiniowana w art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) – dalej jako „k.c.”. 

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować  lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., tj. urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie
z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

[czytaj dalej]


Wtorek, Marzec 26, 2024, 09:14 | Brak komentarzy »

Najem okazjonalny został uregulowany ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2023 r., poz. 725) - dalej jako „ustawa”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy
niż 10 lat.

[czytaj dalej]


(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 20662
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem