Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Styczeń 21, 2019, 21:07 | Brak komentarzy »

Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r., nakładają na sąd obowiązek badania w postępowaniu o eksmisję, czy pozwanemu przysługuje prawo do najmu socjalnego lokalu. Przepisy wymieniają kategorie osób szczególnie chronionych, w odniesieniu do których sąd jest zobligowany przyznać im takie uprawnienie, chyba że osoby te mają możliwość zamieszkania w innym lokalu, czy też ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec:

 


Czwartek, Grudzień 27, 2018, 15:24 | Brak komentarzy »

Decyzja administracyjna jest podstawową formą prawną rozstrzygającą sprawę indywidualną w postępowaniu administracyjnym. Akt ten może występować pod różnymi nazwami, np. zgoda, pozwolenie, zezwolenie, koncesja. Co można zrobić w sytuacji, gdy decyzja jest wadliwa?

            W przypadku gdy jesteśmy niezadowoleni z treści decyzji regulującej nasze prawa lub nakładającej na nas obowiązki, wówczas w pierwszej kolejności należy rozważyć wniesienie odwołania jako zwyczajnego środka zaskarżenia decyzji. Jeżeli jednak stwierdzimy, iż decyzja dotknięta jest wadą kwalifikowaną możemy domagać się wznowienia postępowania (o czym była mowa w odrębnym blogu) bądź stwierdzenia nieważności wydanej w postępowaniu decyzji administracyjnej, o ile spełnione zostaną opisane niżej przesłanki.


Wtorek, Grudzień 11, 2018, 09:50 | Brak komentarzy »

Niejednokrotnie zdarza się, że osoby posiadające status posiadacza w dobrej wierze dokonują licznych nakładów koniecznych  na rzecz w szczególności na nieruchomości. Osobom tym przysługuje roszczenie o zwrot tych nakładów na podstawie art.  226  § 1 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa
o wydanie rzeczy, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych.

Zatem z art. 226 §1 k.c. wynika,  że w razie wszczęcia procesu o zwrot nakładów koniecznych  istotny jest nie tylko fakt ich poczynienia, ustalenie ich rodzaju oraz ich wartość, ale także to, w jakim zakresie nie znalazły one pokrycia w korzyściach uzyskanych z rzeczy. ( jeśli chodzi o nakłady konieczne)  (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 09.07.2014r.,
 sygn. I ACa 15/14). Samo twierdzenie strony, że nakłady nie znalazły pokrycia w korzyściach, które uzyskała z rzeczy nie jest dowodem .


Poniedziałek, Grudzień 10, 2018, 13:54 | Brak komentarzy »

Instytucja wznowienia postępowania administracyjnego pozwala na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną. Jest to możliwe, jeżeli postępowanie prowadzące do wydania decyzji było obarczone poważnymi wadami – wskazanymi wprost w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (określany dalej jako: KPA). Jest to jeden z nadzwyczajnych środków zaskarżenia ostatecznych decyzji administracyjnej (obok instytucji stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, o której mowa będzie w odrębnym blogu). W przeciwieństwie do zwykłej procedury zaskarżenia decyzji administracyjnych (tj. odwołania od decyzji administracyjnej), dotyczy ona wyłącznie decyzji ostatecznych, tzn. takich, od których nie przysługuje odwołanie, odwołanie nie zostało wniesione lub też odwołanie zostało rozpatrzone w sposób odmowny.


Poniedziałek, Grudzień 10, 2018, 13:54 | Brak komentarzy »

Instytucja wznowienia postępowania administracyjnego pozwala na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną. Jest to możliwe, jeżeli postępowanie prowadzące do wydania decyzji było obarczone poważnymi wadami – wskazanymi wprost w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (określany dalej jako: KPA). Jest to jeden z nadzwyczajnych środków zaskarżenia ostatecznych decyzji administracyjnej (obok instytucji stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, o której mowa będzie w odrębnym blogu). W przeciwieństwie do zwykłej procedury zaskarżenia decyzji administracyjnych (tj. odwołania od decyzji administracyjnej), dotyczy ona wyłącznie decyzji ostatecznych, tzn. takich, od których nie przysługuje odwołanie, odwołanie nie zostało wniesione lub też odwołanie zostało rozpatrzone w sposób odmowny.


Poniedziałek, Listopad 19, 2018, 23:16 | Brak komentarzy »

 

Dnia 15 listopada 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2077).

Dotychczas kradzież i przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej, kradzież drzewa, paserstwo oraz niszczenie cudzej rzeczy stanowiły wykroczenia pod warunkiem, że wartość mienia nie przekraczała 1/4 minimalnego wynagrodzenia. Nowelizacja wprowadza natomiast sztywną wartość - granicę 500 zł. Jeżeli wartość ukradzionych bądź przywłaszczonych rzeczy, ukradzionego drewna, nabywanych przedmiotów pochodzących z kradzieży, bądź niszczonych rzeczy nie przekracza 500 zł, mamy do czynienia z wykroczeniem. Natomiast w przypadku gdy wartość mienia jest wyższa niż 500 zł, czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo. To istotna różnica, bo za wykroczenie grozi kara aresztu (trwa najkrócej 5 dni, najdłużej 30 dni), ograniczenia wolności albo grzywny, a za kradzież będącą przestępstwem - nawet pięć lat więzienia. 


Wtorek, Listopad 13, 2018, 22:23 | Brak komentarzy »

Rozdzielność majątkową, nazywaną potocznie intercyzą, najprościej ustanowić udając się do kancelarii notarialnej. W obecności obu małżonków sporządzana jest umowa, której skutki prawne obowiązują od dnia jej zawarcia, bądź w dowolnym dniu po sporządzeniu tejże umowy, jeśli taka jest wola małżonków.


środa, Listopad 7, 2018, 20:41 | Brak komentarzy »

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza pozostaje wciąż najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności, jednakże na pewnym etapie jej rozwoju przedsiębiorca powinien wziąć pod rozwagę korzyści płynące z przekształcenia w spółkę. Zgodnie z regulacją zawartą w kodeksie spółek handlowych, możliwe jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną. Poniżej przedstawiono kilka korzystnych aspektów, przemawiających za przekształceniem działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 


środa, Październik 10, 2018, 12:04 | Brak komentarzy »

Niniejszy post ma na celu przede wszystkim wyjaśnić, jak należy właściwie oznaczyć środek odwoławczy od poszczególnych rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu cywilnym. Mylne oznaczenie „apelacji” jako „zażalenia” lub inne zatytułowanie środka odwoławczego wnoszonego do sądu, np. jako „odwołanie”, a także zaniechanie oznaczenia środka odwoławczego, nie spowodują wstrzymania jego rozpoznania, pod warunkiem, że dopełnione zostaną wszelkie inne wymogi formalne związane z wniesieniem tego środka odwoławczego do sądu.


środa, Październik 3, 2018, 14:32 | Brak komentarzy »

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ww. obowiązek ma charakter alimentacyjny i wchodzi w zakres obowiązków wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny. 


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 11840
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem