Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Niedziela, Styczeń 31, 2021, 20:19 | Brak komentarzy »

Przedawnienie polega na tym, że po upływie jego okresu podmiot zobowiązany do zaspokojenia roszczenia drugiej strony stosunku prawnego może się od tego obowiązku uchylić.


W odróżnieniu od modelu przyjętego w prawie cywilnym, na gruncie prawa pracy przedawniają się zarówno roszczenia majątkowe (roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych czy o odprawę z powodu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika), jak i niemajątkowe (roszczenie o wydanie świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy).


Niedziela, Styczeń 31, 2021, 20:17 | Brak komentarzy »

1. Zwolnienie od pracy z tytułu urodzenia dziecka


Zwolnienie od pracy w razie urodzenia się dziecka przysługuje wyłącznie pracownikowi-ojcu dziecka, ponieważ pracownica od dnia porodu jest uprawniona do urlopu macierzyńskiego. Zwolnienie to przysługuje pracownikowi niezależnie od tego, czy pozostaje on z matką dziecka w związku małżeńskim czy konkubinacie. Zwolnienie nie przysługuje natomiast w razie przysposobienia dziecka.


Zwolnienie od pracy powinno być udzielone, co do zasady, w terminie wskazanym przez pracownika. Celem zwolnienia jest nie tylko umożliwienie pracownikowi udziału w narodzinach, ale również umożliwienie załatwienia koniecznych formalności z tym związanych. W związku z tym zwolnienie od pracy może być udzielone również po urodzeniu się dziecka, jednak w bliskim odstępie czasowym.


Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 


Czwartek, Styczeń 28, 2021, 14:13 | Brak komentarzy »

Rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić zarówno z winy pracownika, jak i bez jego winy.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:


środa, Styczeń 27, 2021, 14:54 | Brak komentarzy »

W terminologii potocznej wskazując na urlop okolicznościowy z reguły myślimy tylko o takich wydarzeniach osobistych jak urodzenie się dziecka, ślub czy też śmierć członka rodziny. Powszechnie uznaje się, że z tymi zdarzeniami łączy się zwolnienie od pracy w ustawowo określonych terminach. Jednakże w tym zakresie mieści się także kilka innych przyczyn, które upoważniają pracownika do uzyskania urlopu.


Poniedziałek, Styczeń 25, 2021, 16:16 | Brak komentarzy »

Na skutek rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy po stronie pracodawca jest zobligowany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Termin wydania świadectwa pracy przypada na dzień, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeśli pracodawca nie przewiduje nawiązania z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Ogólnie rzecz ujmując w świadectwie pracy powinny znaleźć się informacje na temat okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, zaś na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

 


Piątek, Styczeń 22, 2021, 14:17 | Brak komentarzy »

Obowiązującą w kodeksie pracy zasadą jest, iż pracownik powinien wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy w naturze tj. w formie odpłatnego zwolnienia od wykonywania pracy w określonym w przepisach wymiarze czasu. Od tej zasady istnieje wyjątek uregulowany w art. 171 § 1 kodeksu pracy. Przepis mówi o sytuacji, gdy urlop wypoczynkowy nie został przez pracownika wykorzystany w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W takim przypadku pracodawca jest zobligowany wypłacić pracownikowy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypocznynkowy.


Czwartek, Styczeń 21, 2021, 08:36 | Brak komentarzy »

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest prawem podmiotowym pracownika i stanowi jedno z fundamentalnych jego uprawnień. Potwierdzeniem nadania wysokiej rangi uprawnieniu jest jego ujęcie w art. 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej na sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ w Paryżu w dniu 10 grudnia 1948r. W wyniku recepcji uprawnienia pracownika do wypoczynku do naszego systemu prawnego prerogatywa ta znalazła swoje miejsce w Kodeksie Pracy w dziale 7.


Poniedziałek, Styczeń 18, 2021, 13:34 | Brak komentarzy »

Kodeks pracy w art. 124 przewiduje odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:


§ 1 pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.


§ 2 Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.


§ 3 Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.


Piątek, Styczeń 15, 2021, 10:43 | Brak komentarzy »

Kodeks Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U.1974.24.141 z dnia 1974.07.05 z póź.zm.) w art. 264 § 1, wskazuje, że odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia pracownikowi pisma wypowiadającego umowę o pracę. Powyższy termin jest terminem zawitym tzn. że nie podlega skróceniu ani tym bardziej przedłużeniu. Jednakże, gdyby pracownik nie złożył właściwego odwołania do sądu pracy w przewidzianym terminie a okoliczność ta nastąpiła bez winy pracownika to w myśl art. 265 § 1 k.p. może złożyć do sądu pracy wniosek o jego przywrócenie. Czynność ta musi zostać dokonana w terminie 7 dni liczonych od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Nadto we wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu. (art. 265 k.p.) Wraz z czynnością złożenia do sądu pracy wniosku o przywrócenie terminu załączyć trzeba pismo główne tj. pozew. Każde pierwsze pismo procesowe składane do sądu winno zawierać dane powoda i jego adres zamieszkania (pobytu) oraz nr pesel / dane pozwanego (pracodawcy) i adres jego siedziby wszystko w celu umożliwienia doręczania przez sąd dalszej korespondencji. W piśmie wystarczy lakonicznie zakreślić obszar roszczenia. Pozew do sądu pracy w przedmiocie wskazań w art. 461 § 11 kodeksu postępowania cywilnego nie podlega opłacie, chyba że roszczenie przekracza kwotę 50 tys. złotych. Wskazuje na to art. 35 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


środa, Styczeń 13, 2021, 09:04 | Brak komentarzy »

Przepisy kodeksu pracy regulują kwestie formy wypowiedzenia umowy o pracę w art. 30 § 3, który wskazuje, iż oświadczenie każdej ze stron, a więc zarówno pracownika jak i pracodawcy, o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Przy czym w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy, a także powinno w nim znaleźć się pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do złożenia odwołania do sądu pracy.


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 97830
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem