Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Czerwiec 30, 2022, 22:17 | Brak komentarzy »

W polskim prawie cywilnym osobę małoletnią (za taką uważa się osobę, która nie ukończyła 18 lat) reprezentują rodzice lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd rodzinny i opiekuńczy.

Stąd z wnioskiem o wydanie dokumentu paszportu dla osoby małoletniej mogą wystąpić rodzice albo opiekun prawny. Wskazać należy, że zgodę na wydanie paszportu dziecku wyrazić muszą oboje rodzice.  W przypadku braku zgody jednego z rodziców drugi może wystąpić do sądu rodzinnego i opiekuńczego o wydanie takiej zgody w miejsce niewyrażającego zgody rodzica. Postanowienie sądu w takim wypadku jest zastępczym oświadczeniem i na jego podstawie urząd wyda paszport.


Czwartek, Czerwiec 30, 2022, 22:15 | Brak komentarzy »

Umowa pożyczki to dokument stwierdzający, że jeden podmiot przeniósł na własność określoną ilość pieniędzy na rzecz drugiego podmiotu.


Umowa pożyczki jest czynnością konsensualną. Strony umowy mogą dowolnie określać jej warunki byle były zgodne z przepisami.
Strony mogą ustalić termin zwrotu pożyczonej sumy dowolnie. Pożyczkę można zwracać w ratach, jeżeli umowa tak będzie stanowić, można zwrócić jednorazowo w z góry określonym w umowie terminie. Umowa może zakreślać termin długookresowy. Może stanowić o krótkookresowym terminie.


W judykaturze przyjęto się, że określenie terminu zwrotu pożyczki w sposób opisowy po sprzedaży nieruchomości nie odpowiada wymogom niezbędnym do ustalenia terminu, uzależnia bowiem zwrot pożyczki od zdarzenia przyszłego i niepewnego, a tym samym zakłada możliwość, że pożyczkobiorca nigdy nie będzie zobowiązany do zwrotu pożyczonej kwoty, co jest oczywiście niezgodne z naturą omawianej umowy.


Czwartek, Czerwiec 30, 2022, 22:14 | Brak komentarzy »

Instytucja przedawnienia roszczeń znajduje swoje umocowanie w art. 118. Kodeksu cywilnego.


Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Doskonałym przykładem na forsowanie żądań wobec banku czy wobec pożyczkodawcy w przedmiocie zapłaty powstałego zobowiązania banku wobec jego klienta jest pobranie, a następnie wcześniejsza spłata kredytu podobnie jak i pożyczki. Pobranie kredytu lub pożyczki z ich wcześniejszą spłatą rodzi obowiązek rozliczenia się z klientem.


Czwartek, Czerwiec 30, 2022, 22:13 | Brak komentarzy »

Legalna definicję umowy pożyczki zawiera art. 720 kc:


§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.


Umowa pożyczki uważana jest za najprostszą formę kredytowania. Z uwagi na tę właściwość jest ona również jedną z najstarszych i najszerzej rozpowszechnionych w praktyce umów o charakterze kredytowym.


Czwartek, Czerwiec 30, 2022, 22:12 | Brak komentarzy »

Emerytura jest świadczeniem wypłacanym cyklicznie, w wysokości uzależnionej od wielu czynników. Na wysokość minimalnej emerytury wpływ mają:


1. Kwota wpłaconych składek w czasie aktywności zawodowej.
2. Średnia długość dalszego życia dla osób będących w wieku emerytalnym:


a) inna dla kobiet
b) inna dla mężczyzn


3. Kwota zgromadzonego kapitału początkowego.
4. Kwota środków zapisanych na koncie ZUS.
5. Waloryzacja składek i kapitału początkowego.

Jest oczywiste, że wysokość świadczeń wypłacanych emerytom ma istotne dla nich znaczenie, albowiem stanowi ono niejednokrotnie jedyne źródło ich utrzymania. Nadto wielu z nich z powodu schorzeń i wieku nie może podjąć dodatkowej pracy. Należy zauważyć, że na przestrzeni minionych lat kwota najniższej emerytury ulegała zmianie. Na ten fakt wpływ miały i nadal mają zmiana wartości pieniądza, sytuacja na świecie, wzrost produktu krajowego brutto, wpływ pieniędzy - składek aktywnych zawodowo ubezpieczonych do ZUS-u. I co ważne jaka jest aktualna stopa zastąpienia. Na niektóre z nich niestety emeryt nie ma już wpływu. 


Niedziela, Czerwiec 26, 2022, 20:10 | Brak komentarzy »

Ustawodawca w art. 59ih ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych uregulował kwestię prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych. Implementując dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014r. i rozwiązał problem poprzez ustawę z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy wyżej wskazanej oraz zmianie niektórych ustaw. W oparciu o wskazane przepisy podmioty rynku finansowego, które oferują rachunki płatnicze dla klientów zobligowane zostały do wprowadzenia do swojej oferty świadczenia usług podstawowego rachunku płatniczego.


Piątek, Czerwiec 24, 2022, 09:23 | Brak komentarzy »

W przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia narusza przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie, pracownik ma możliwość alternatywnego wyboru roszczenia. Może domagać się orzeczenia o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach. Jeśli jednak pracownik nie jest zainteresowany dalszym zatrudnieniem u danego pracodawcy, może dochodzić zasądzenia odszkodowania.


W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony i na okres próbny wysokość tego odszkodowania odpowiada wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Natomiast w przypadku umów o pracę na czas określony wysokość odszkodowania odpowiada wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, jednak nie więcej niż za okres wypowiedzenia.


Odszkodowanie z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia nie jest powiązane z rzeczywistą szkodą i przysługuje niezależnie od jej wystąpienia. Ustanowione w Kodeksie pracy odszkodowanie stanowi swoiste minimum, które nie eliminuje możliwości późniejszego wystąpienia z dalej idącymi roszczeniami odszkodowawczymi, ale już na drodze postępowanie cywilnego, w oparciu o przepisu Kodeksu cywilnego. Podstawą prawną uzupełniającej odpowiedzialności pracodawcy w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia są przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności deliktowej. Pracownik jest obowiązany wykazać wszystkie przesłanki odpowiedzialności pracodawcy wynikające z art. 415 Kodeksy Cywilnego (szkoda, czyn bezprawny, związek przyczynowy pomiędzy szkodą a czynem). Szkodą, co do zasady, jest utrata zarobku, który pracownik uzyskałby, gdyby umowa o pracę nie została rozwiązana.


Wtorek, Czerwiec 21, 2022, 09:52 | Brak komentarzy »

Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. W przypadku gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pracownik ma możliwość wyboru i może domagać się orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach.


Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.
Jeśli natomiast pracownik nie jest zainteresowany dalszym zatrudnieniem u danego pracodawcy, może dochodzić zasądzenia odszkodowania.


Poniedziałek, Maj 30, 2022, 16:44 | Brak komentarzy »

W ramach kontynuacji wyjaśnienia kwestii prawnych związanych z tzw. specustawą (ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), która określa szczególne zasady związane z zalegalizowaniem pobytu określonych w tej ustawie osób w związku z wojną w Ukrainie, w dzisiejszym wpisie zajmiemy się tematem nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Nr PESEL otrzymają obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie na terytorium RP zgodnie z art. 2 ust. 1 specustawy (więcej na ten temat napisaliśmy w tym poście). Nr PESEL jest nadawany na podstawie wniosku złożonego w dowolnie wybranym urzędzie miasta (gminy) na terenie RP. Wniosek musi zostać złożony osobiście w formie pisemnej, musi posiadać czytelny podpis. Jeśli wnioskodawca ma problem z wypełnieniem formularza to dokument może zostać wypisany pracownika urzędu. Jeśli stan zdrowia wnioskodawcy lub jego niepełnosprawność stoją na przeszkodzie osobistej wizycie w urzędzie, to istnieje także możliwość zwrócenia się do urzędu o zorganizowanie możliwości złożenia wniosku w miejscu pobytu wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawca nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dotyczy to głównie małoletnich) albo z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie załatwić sprawy osobiście, przepisy przewidują możliwość złożenia wniosku przez jednego z rodziców, opiekuna, kuratora, opiekuna tymczasowego (w rozumieniu art. 25 specustawy) lub osobę sprawującą faktyczną opiekę nad dzieckiem. Złożenie w urzędzie wniosku o nadanie nr PESEL przez osobę niezdolną do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Obowiązuje jednak wyjątek od tej zasady, a mianowicie nie dotyczy to osób do 12 roku życia. Jeśli wnioskodawca nie może skorzystać z pomocy żadnej z ww. osób to numer PESEL może być nadany również z urzędu.


Piątek, Maj 27, 2022, 11:42 | Brak komentarzy »

Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa) ustawodawca wprowadził do systemu prawnego odrębną regulację prawną, która określa szczególne zasady związane z zalegalizowaniem pobytu określonych w tej ustawie osób w związku z wojną w Ukrainie. Należy podkreślić, że ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, ale z mocą od dnia 24 lutego 2022r. W tym poście zajmiemy się bardzo istotną kwestią, a mianowicie, kogo konkretnie obejmują przepisy tej ustawy. Podane poniżej informacje obejmują nowelizacje ww. aktu prawnego, które weszły w życie z dniem 26.03.2022r. oraz 15.04.2022r. (zmiany przepisów także mają moc od dnia 24 lutego 2022r.).


Czwartek, Maj 26, 2022, 10:16 | Brak komentarzy »

W ostatnim wpisie w kategorii świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych przedstawiamy temat wsparcia finansowego, które należy się osobom sprawującym opiekę nad osobą niepełnosprawną. W ramach tzw. świadczeń opiekuńczych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. tj. z 2020r. Poz. 111), należy wymienić dwa rodzaje świadczeń tj. specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne. Poniżej przedstawiona jest charakterystyka tych dwóch rodzajów wsparcia finansowego.


Poniedziałek, Maj 23, 2022, 12:13 | Brak komentarzy »

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które można uzyskać w dwóch przypadkach. Należy podkreślić, że nie jest to świadczenie przysługujące wyłącznie osobom niepełnosprawnym.
Po pierwsze, dodatek pielęgnacyjny otrzymuje się z urzędu i dotyczy to osób, które ukończyły 75 lat (wyjątek: osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo - leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, z wyjątkiem sytuacji, że ta osoba przebywa poza placówką dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu). Po drugie świadczenie to można uzyskać na wniosek i dotyczy to osoby pobierającej emeryturę lub rentę, o ile dana osoba ta jest uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.


Piątek, Maj 20, 2022, 09:28 | Brak komentarzy »

Kontynuując zagadnienia związane z prawem rodzinnym w niniejszym wpisie poruszamy temat prosty, ale istotny. Chodzi zagadnienie jak długo trwa władza rodzicielska rodziców wobec dziecka w polskim systemie prawnym. Wyjaśnijmy, że zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska stanowi ogół obowiązków i praw rodziców względem dziecka, służących zapewnieniu mu należytej pieczy nad jego osobą i majątkiem.


Władza ta powstaje z mocy prawa z chwilą urodzenia się dziecka. Władza rodzicielska może również powstać z chwilą późniejszą niż urodzenie dziecka. Władzy rodzicielska nie przysługuje bowiem rodzicom, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnej, np. niepełnoletni rodzic. Uzyskanie władzy rodzicielskiej nastąpi z mocy samego prawa w chwili osiągnięcia przez takiego rodzica pełnoletności – przypadku ukończenia przez rodzica 18 roku życia, jak również w razie wcześniejszego zawarcia przez niego małżeństwa.


Czwartek, Maj 19, 2022, 08:59 | Brak komentarzy »

Bywają sytuacje, kiedy jeden z rodziców nie może wykonywać władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska nie może przysługiwać w wypadku:


1) śmierci rodzica,
2) braku pełnej zdolności do czynności prawnych rodzica (z powodu wieku lub ubezwłasnowolnienia),
3) pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej.


Gdy zajdzie jedna z wyżej wymienionych przyczyn w stosunku do jednego z rodziców, pełnia władzy rodzicielskiej będzie przysługiwała drugiemu z rodziców. Brak pełnej zdolności do czynności prawnych może wynikać z nieosiągnięcia przez rodzica pełnoletności lub wydania przez sąd postanowienia o ubezwłasnowolnieniu częściowym lub całkowitym.


Poniedziałek, Maj 2, 2022, 13:21 | Brak komentarzy »

Przepisy prawne w przedmiocie zajęcia rachunku bankowego znajdują się w kodeksie postępowania cywilnego w art. 889 i następne i zlokalizowane są w dziale III traktującym o egzekucji z rachunków bankowych. Niniejszy wpis dotyczy tzw. egzekucji sądowej. Egzekucja należności pieniężnych nastąpić może ze wszystkich rachunków bankowych, których dysponentem jest dłużnik. Komornik w celu dokonania egzekucji z rachunku bankowego przesyła do banku, w którym dłużnik ma rachunek bankowy, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej do wysokości należności przedmiotu egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi. W piśmie komornik wzywa bank do nie wykonywania w powyższym zakresie, wypłat z rachunku bez zgody komornika. W następnej kolejności komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności i doręcza mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.


środa, Kwiecień 27, 2022, 10:55 | Brak komentarzy »

Co do zasady dostęp do konta bankowego posiada wyłącznie jego właściciel tj. posiadacz rachunku. Nawet gdyby do banku przyszedł małżonek lub dziecko właściciela konta z żądaniem wglądu do prowadzonego na rzecz małżonka lub rodzica konta bankowego, legitymując się odpowiednim dokumentem, bank ma obowiązek odmówić takiego dostępu. Czynności na koncie bankowym właściciela rachunku mogą być podejmowane przez osobę upoważnioną do dokonywania operacji na rachunku bankowym, lecz w zakresie wyznaczonego upoważnienia. Upoważnienie powinno określać czy za pośrednictwem osoby upoważnionej będą mogły być dokonane np. czynności zaciągania kredytów lub pożyczek na konto właściciela rachunku czy zaciąganie kredytu odnawialnego w danym rachunku.


Wtorek, Kwiecień 19, 2022, 14:44 | Brak komentarzy »

Zaciągnięcie kredytu przez spadkodawcę za jego życia może nieść za sobą różne konsekwencje dla spadkobierców. Trzeba pamiętać, że zobowiązania finansowe nie są wygaszane po śmierci kredytobiorcy. Śmierć dłużnika przed spłatą wszystkich należnych wierzycielowi rat, może rodzić po stronie najbliższych obowiązek ich spłaty. Spadkobiercy powołani do spadku po zmarłym kredytobiorcy dysponują instrumentami, które umożliwiają uchylenie się od odpowiedzialności za pozostałe po zmarłym zobowiązania. Przyjęcie lub odrzucenie spadku skutkuje przejęciem odpowiedzialności za zobowiązania/ długi lub zwalnia z nich.  W sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca będzie ponosił konsekwencje wyłącznie do masy czynnej spadku. To znaczy, że wprawdzie spadkobierca odpowiada za dług spadkowy całym swoim majątkiem, ale tylko do wysokości ciążącego na spadku długu.


Piątek, Kwiecień 1, 2022, 12:32 | Brak komentarzy »


Przed podjęciem przez spadkobiercę lub spadkobierców czynności związanych z uzyskaniem informacji o zgromadzonych przez zmarłego środkach pieniężnych w bankach lub w tzw. SKOK-ach należy posiadać tytuł prawny poświadczający nabycie prawa do zgromadzonych tam finansów. Takim tytułem jest prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowane notarialne poświadczenie dziedziczenia.


Czwartek, Marzec 31, 2022, 11:43 | Brak komentarzy »

Wiza to pisemny dokument zezwalający przekroczenie granicy państwa ją wydającego lub na pobyt w tym państwie przez cudzoziemca. Wiza wydawana jest przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsulat państwa wydającego wizę. Postacie wizy są rozmaite. Może ona stanowić stempel w paszporcie lub mieć postać naklejki lub wpisu w dokumencie.


Czwartek, Marzec 31, 2022, 11:38 | Brak komentarzy »

Procedura wyrobienia dokumentu Paszportu nie jest skomplikowana i nie stanowi proceduralnego problemu. W pierwszej kolejności należy pobrać druk wniosku, który można złożyć na terenie całego kraju w dowolnym organie paszportowym lub w konsulacie RP za granicą. W województwie wielkopolskim funkcjonuje kilka lokalizacji (link do placówek przyjmujących wnioski: https://www.poznan.uw.gov.pl/punkty-obslugi-klienta-w-wojewodztwie-wielkopolskim).

Wniosek składamy wyłącznie na oryginalnym druku. Wymóg ten spowodowany jest koniecznością zachowania odpowiednich parametrów technicznych. Dokumenty należy składać osobiście.


(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 4402
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem