Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt) - pod warunkiem spełniania kryteriów do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej (informacje w zakładce - Nieodpłatna Pomoc Prawna). 
Czwartek, Czerwiec 28, 2018, 13:55 | Brak komentarzy »

Zgodnie z zasadą równości stron w postępowaniu egzekucyjnym komornik ma obowiązek zawiadomić dłużnika, że na wniosek wierzyciela wszczął wobec niego egzekucję. Takie zawiadomienie ma zapewnić dłużnikowi ewentualne podjęcie kroków prawnych dla obrony swych interesów – przykładowo dłużnik może złożyć do sądy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego jeśli dopiero z zawiadomienia dowiedział się o podjęciu wobec niego działań zmierzających do egzekucji długu. Jeśli dłużnik udowodni, że nie mógł bronić swoich interesów z uwagi na brak prawidłowego doręczenia mu np. wydanego przez sąd nakazu zapłaty może podjąć skutecznie działania w tym celu.


Poniedziałek, Czerwiec 25, 2018, 11:38 | Brak komentarzy »

Umowy zawierane przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa (tj. poza lokalem sprzedawcy) lub na odległość (np. przez Internet) można rozwiązać pod warunkiem przestrzegania ustalonych przez ustawodawcę zasad. Kwestie prawne w tym obszarze regulują szczegółowo przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w art. 27 i następne.  

 

 


Poniedziałek, Czerwiec 25, 2018, 09:11 | Brak komentarzy »

W chwili obecnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 408), opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie:

1)      bezgotówkowej:

- przelewem na rachunek bankowy właściwego sądu,

- za pośrednictwem portalu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;

2)      wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej;

3)      znaków opłaty sądowej:

- w formie papierowej, znaki można kupić w kasie sądu,

- w formie tzw. e-znaków, które można nabyć za pośrednictwem portalu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl.

 


Wtorek, Czerwiec 12, 2018, 10:30 | Brak komentarzy »

Ustalenie ojcostwa w przypadku dziecka urodzonego w małżeństwie

Za ojca dziecka jest uznawany mąż matki. Przepisy kodeksu rodzinnego mówią o tzw. domniemaniu ojcostwa – jeżeli dziecko urodziła kobieta w trakcie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji.


Wtorek, Maj 29, 2018, 20:24 | Brak komentarzy »

Na mocy ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Do katalogu zadań realizowanych przez rzecznika konsumentów należą:

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

- wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 


Niedziela, Maj 20, 2018, 16:46 | Brak komentarzy »

W 2016 r. została powołana do życia Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Jej głównym zadaniem było opracowanie dwóch projektów aktów prawnych: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.

W połowie marca 2018 r. Komisja podjęła uchwałę o przyjęciu ww. projektów ustaw i tym samym zakończyła swoje prace.

 


środa, Maj 9, 2018, 08:15 | Brak komentarzy »

Niniejszy post ma na celu wyjaśnienie, jakich czynności należy dopełnić, by sporządzić ważny testament w sytuacji wyjątkowej, gdy nie ma już możliwości sporządzenia testamentu zwykłego, np. własnoręcznego bądź w formie aktu notarialnego. Należy pamiętać, iż zgodnie  z art. 955 k.c., testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

 


Poniedziałek, Kwiecień 30, 2018, 12:31 | Brak komentarzy »

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990r., Nr 54, poz. 310) zwanej dalej ustawą o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

 


Wtorek, Kwiecień 24, 2018, 19:19 | Brak komentarzy »

Definicja tytułu wykonawczego zawarta została w art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego.

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Tytuł egzekucyjny jako podstawa egzekucji jest dokumentem urzędowym, który wprost stwierdza istnienie roszczenia wierzyciela względem dłużnika oraz jaki wynika z tego tytułu obowiązek dla samego dłużnika. 

 


Poniedziałek, Kwiecień 23, 2018, 20:42 | Brak komentarzy »

Bliscy osób, które zmarły w wyniku wypadku drogowego, błędu lekarskiego lub innego wydarzenia będącego skutkiem bezprawnych działań osób trzecich, mogą domagać się od sprawcy zdarzenia i zakładu ubezpieczeń odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej, zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne, a także renty. Sąd może zasądzić na rzecz bliskich zmarłego równocześnie odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

 


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 1007
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem