Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Wtorek, Grudzień 20, 2022, 09:37 | Brak komentarzy »

Umowę najmu okazjonalnego może zawrzeć osoba fizyczna będąca właścicielem lokalu, która nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Umowa najmu okazjonalnego zawierana jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat i wymaga dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Głównym celem umowy najmu okazjonalnego jest maksymalnie sprawne i skuteczne doprowadzenie do opróżnienia lokalu w sytuacji, gdy najemca utraci tytuł prawny do władania nim (uproszczona procedura egzekucji, nie jest wymagana sprawa o eksmisję).

[czytaj dalej]


Poniedziałek, Grudzień 19, 2022, 17:57 | Brak komentarzy »

Zasiłek opiekuńczy jest wsparciem finansowym, z którego mogą skorztstać osoby, które nie mogą pracować z uwagi na konieczność pozostania w domu i opiekowania się dzieckiem, nawet jak dziecko jest zdrowe. Żeby skorzystać z tego przywileju należy spełnić szereg warunków tj. trzeba być rodzicem, rodzicem adopcyjnym, rodzicem zastępczym, opiekunem prawnym lub osobą wychowującą i utrzymującą nie swoje dziecko. Kolejna przesłanka dotyczy obowiązku posiadania ubezpieczenia chorobowego.

[czytaj dalej]

 


Poniedziałek, Grudzień 19, 2022, 17:40 | Brak komentarzy »

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zameldowanie na pobyt stały jest czynnością stricte administracyjno - techniczną. Zameldowanie oprócz wskazania miejsca zameldowania i ogniskowania w tym miejscu ośrodka życia nie niesie za sobą żadnych innych przywilejów. Oznacza to, że zameldowanie pod danym adresem nie daje podstawy do tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Adres zameldowania jest pojęciem z zakresu prawa administracyjnego i używany jest w celach ewidencyjnych ludności. Zameldowania interesant dokonuje w Wydziale Spraw Obywatelskich, prowadzonym przez Urząd Miasta lub Gminy.

[czytaj dalej]


Poniedziałek, Grudzień 19, 2022, 16:01 | Brak komentarzy »

Zameldowanie na pobyt czasowy jak i na pobyt stały załatwić można w Wydziale Spraw Obywatelskich prowadzonym przez Urząd Miasta lub Gminy, osobiście bądź przez pełnomocnika. Udzielenie pełnomocnictwa nastąpić może wyłącznie na piśmie. Osoby nie mające zdolności do czynności prawnych (tj. osoby całkowicie ubezwłasnowolnione lub takie, które nie ukończyły 13 lat), osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, (tj. osoby częściowo ubezwłasnowolnione, osoby, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły lat 18), działają przez swojego rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznie sprawującego opiekę.

[czytaj dalej]


Poniedziałek, Grudzień 19, 2022, 15:49 | Brak komentarzy »

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przeznaczone dla tych rodziców, głównie kobiet, które z uwagi na wielodzietność nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały. Wielodzietność w tym wypadku należy rozumieć jako wychowanie co najmniej 4 dzieci. Ustawodawca zdecydował się na regulację prawną tej materii ponieważ, opisana powyżej grupa osób funkcjonuje na granicy niedostatku czy wręcz ubóstwa. Kobiety, które musiały zrezygnować z pracy lub jej nie podjęły z uwagi na wielodzietność nie otrzymywały dotąd żadnego świadczenia lub otrzymywały je w znacznie umniejszonej kwocie. Stąd rodzicielskie świadczenie rodzicielskie uzupełniające ma stanowić źródło zapewnia podstawowych środków do życia.

[czytaj dalej]


Poniedziałek, Grudzień 12, 2022, 12:23 | Brak komentarzy »

Sprawca przemocy domowej, w razie skazania, oprócz wymierzonej przez sąd karny kary powinien się liczyć również z zastosowaniem wobec niego środka karnego, który polega na zakazaniu mu kontaktu z ofiarą popełnionego przez niego przestępstwa. Szczegółowe zasady związane z zastosowaniem tego środka karnego uregulowane są w art. 41a Kodeksu karnego. W niniejszym poście przybliżymy ten temat.

Należy wskazać, że ustawodawca przewidział kiedy orzeczenie omawianego środka karnego jest obowiązkowe, ale również uregulował sytuacje, gdy sąd ma możliwość skorzystania z niego.

[czytaj dalej]


Piątek, Grudzień 9, 2022, 13:18 | Brak komentarzy »

Niniejszy wpis stanowi kontynuację tematu pieczy zastępczej. Tym razem poświęcamy uwagę rodzinnej pieczy zastępczej. Na wstępie należy wyjaśnić, że są dwie formy pieczy zastępczej tj. piecza w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Rodzinna piecza zastępcza również występuje w kilku postaciach, a mianowicie jako rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna) oraz jako rodzinny dom dziecka.

[czytaj dalej]

 


środa, Grudzień 7, 2022, 09:27 | Brak komentarzy »


Jedną z form wspierania rodziny, w której występują trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest tzw. praca z rodziną, w ramach której ważną rolę pełni asystent rodziny. Pracownik socjalny po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz po dokonaniu analizy sytuacji danej rodziny może stwierdzić konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny. Jeśli wniosek o przyznanie asystenta rodziny zostanie pozytywnie rozpoznany przez kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych, asystent rodziny rozpocznie prowadzenie pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez tę rodzinę.

[czytaj dalej]


środa, Grudzień 7, 2022, 09:24 | Brak komentarzy »

W sytuacji gdy rodzinie występują trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest zapewnić jej wsparcie, które obejmuje w szczególności:

1. analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2. wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
3. rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4. podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5. pomoc w integracji rodziny;
6. przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7. dążenie do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny może być realizowane w jednej z dwóch form, a mianowicie jako praca z rodziną lub pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. Praca z rodziną, jako forma wspierania rodziny należy do zadań gminy, które najczęściej jest realizowane za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych.

[czytaj dalej]


Poniedziałek, Grudzień 5, 2022, 17:12 | Brak komentarzy »

W ramach kontynuacji tematu pieczy zastępczej, w niniejszym wpisie zajmiemy się kwestią regulacji prawnych związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej nad dzieckiem niepełnosprawnym. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pewnych aspektach trochę inaczej regulują sytuację małoletniego z orzeczeniem o niepełnosprawności, który jest umieszczany w pieczy zastępczej. Poniżej przedstawimy czego dotyczą te różnice.

[czytaj dalej]


środa, Listopad 23, 2022, 08:45 | Brak komentarzy »

Piecza zastępcza polega na wspieraniu rodziny, w której dochodzi do dysfunkcji w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Celem tej pieczy jest przede wszystkim zapewnienie czasowej opieki nad dziećmi w przypadkach gdy ich rodzice nie mogą jej prawidłowo sprawować. Regulacje na ten temat znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a także w ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W dzisiejszym poście skupimy się na jednej kwestii, a mianowicie na tym komu może zostać powierzona piecza zastępcza.

[czytaj dalej]


Poniedziałek, Październik 24, 2022, 13:31 | Brak komentarzy »

Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

[czytaj dalej]


Czwartek, Październik 20, 2022, 11:07 | Brak komentarzy »

W ramach umowy najmu właściciel lokalu udostępnianego najemcy ma określony zakres obowiązków związanych z tą nieruchomością. Regulują je przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. W razie konfliktu między stronami umowy najmu tj. wynajmującym oraz najemcą, warto wiedzieć czego można od właściciela mieszkania wymagać.

Do obowiązków wynajmującego należą następujące kwestie:

1) wydanie najemcy lokalu mieszkalnego w stanie przydatnym do umówionego użytku,


2) zapewnienie sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określonych odrębnymi przepisami,

[czytaj dalej]


Piątek, Wrzesień 30, 2022, 14:38 | Brak komentarzy »

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

[czytaj dalej]

 


Piątek, Wrzesień 30, 2022, 14:35 | Brak komentarzy »

Prawo lokatora zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.


Do najważniejszych uprawnień lokatora należą:


1) prawo do używanie lokalu, używać lokalu może nie tylko najemca, ale również osoby przez niego wskazane;


2) możliwość żądania odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad, jeżeli lokal ma wady, które ograniczają jego przydatność;


3) możliwość wypowiedzenia najmu bez zachowania terminówwypowiedzenia, jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników;

[czytaj dalej]


Piątek, Wrzesień 30, 2022, 14:30 | Brak komentarzy »

Przesłanki uzyskania zasiłku dla bezrobotnych ustawodawca określił w ustawie z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku pracy. Zasiłek dla bezrobotnych, zwany także „kuroniówką” - nawa pochodzi od inicjatora byłego ministra pracy Jacka Kuronia - jest to wsparcie finansowe dla osób, które są bezrobotne i zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Zasiłek ten od czerwca 2022r. wynosi 1304,10 złotych. Jednakże w tej wysokości wypłacany jest uprawnionemu przez pierwsze trzy miesiące. W kolejnych miesiącach do zakończenia okresu pobierania zasiłek wynosi 1024,10 zł.

[czytaj dalej]


Piątek, Wrzesień 30, 2022, 14:17 | Brak komentarzy »

Świadczenie rehabilitacyjne jest to świadczenie wypłacane na wniosek uprawnionego w sytuacji, gdy po skończonym okresie chorobowym i zakończeniu wypłaty zasiłku chorobowego z tego tytułu pracownik nie może jeszcze podjąć pracy zawodowej, albowiem schorzenie wyklucza powrót do pracy. Kwestię świadczenia rehabilitacyjnego reguluje Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z zawartą w tej ustawie regulacją świadczenie można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy, po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, gdy z przyczyn zdrowotnych ubezpieczony jest niezdolny do pracy.

[czytaj dalej]


Piątek, Wrzesień 30, 2022, 14:09 | Brak komentarzy »

Rejestracji dokonać można za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Korzystając z tej platoformy należy dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Alternatywnym rozwiązaniem jest dysponowanie na platformie usług administracji publicznej profilem zaufanym. W przypadku elektronicznej rejestracji w PUP-ie, należy pamiętać, że wszystkie wymagane dokumenty muszą być zeskanowane. Jeszcze innym rozwiązaniem jest osobista wizyta w urzędzie pracy i bezpośrednia rejestracja.

Jakie korzyści może uzyskać osoba bezrobotna z zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy?

  • Dzięki rejestracji w urzędzie pracy osoba bezrobotna nabywa uprawnienie do ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie finansowane jest z budżetu Państwa i uprawnia do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej w pełnym zakresie. W przypadku utraty statusu osoby bezrobotnej zachowuje się prawo do opieki medycznej, jeszcze przez 30 dni liczonego od dnia utraty statusu.
  • Przywilejem rejestracji jako osoba bezrobotna jest uzyskanie prawa do zasiłku. Jednakże należy mieć na względzie, że w chwili rejestracji w urzędzie pracy sprawdzeniu podlegać będzie fakt, czy dana osoba w przeciągu 18 miesięcy, które poprzedzają rejestrację, przepracowała co najmniej 365 dni i uzyskiwała z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

[czytaj dalej]

 


Piątek, Wrzesień 30, 2022, 13:59 | Brak komentarzy »

Renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to świadczenie, które uprawniony otrzymuje co miesiąc i przyznaje je organ rentowy na jego wniosek. Ustawodawca określił w przepisach prawnych jaka jest wysokość minimalnej renty z tytułu niezdolności do pracy.


Od dnia 1 marca 2022r minimalne świadczenia wynoszą:


a) renta z tytułu niezdolności do pracy - 1338,44 zł
b) renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 1003,83 zł
c) renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1606,13 zł
d) renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 1204,60 zł.

Wysokość powyższych świadczeń w porównaniu ze świadczeniami wypłacanymi przez dniem 1 marca 2022 r. uległa podwyższeniu w związku z coroczną waloryzacją. Ostatni wzrost świadczeń wyniósł ok. 7 %. Informacja o waloryzacji jest przesyłana z urzędu do każdego świadczeniobiorcy.

Jeśli renta z tytułu niezdolności do pracy zostanie ustalona w kwotach niższych niż wskazane powyżej to organ rentowy jest zobligowany do ich podwyższenia z urzędu. Jeśli wypłata świadczenia była wstrzymana, ZUS dokona podwyższenia wysokości renty do poziomu minimalnego świadczenia, automatycznie z chwilą wznowienia wypłaty renty.


Czwartek, Wrzesień 29, 2022, 13:34 | Brak komentarzy »

Rozwiązanie umowy pożyczki poprzez jej wypowiedzenie nastąpić może według zapisów zawartych w treści umowy. Umowa zwykle określa jaki jest termin wypowiedzenia i ewentualnie jakie są przesłanki, które muszą się ziścić, aby wypowiedzenie mogło zostać złożone drugiej stronie umowy. Z reguły umowa pożyczki wskazuje, że wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.


W przypadku, gdy pożyczkobiorca spóźni się z zapłatą raty pożyczki w terminie wskazanym w umowie pożyczkodawca wzywa go do zapłaty wskazując termin, po upływie którego może definitywnie umowę wypowiedzieć.

Po upływie okresu wypowiedzenia pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zwrotu całej kwoty pożyczki. Oznacza to, że po tym terminie świadczenie stanie się wymagalne, a wierzyciel będzie mógł od tej daty naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie jako rekompensatę za brak spełnienia świadczenia w terminie. Poza tym pożyczkodawca będzie miał możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

[czytaj dalej]

 


(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 19647
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem