Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Kwiecień 16, 2021, 17:59 | Brak komentarzy »

Osoba pokrzywdzona przestępstwem może na etapie postępowania sądowego działać obok prokuratora, czyli oskarżyciela publicznego. Wstępując do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego staje się stroną w sprawie toczącej się przed sądem karnym. Dzięki temu może korzystać z wielu przywilejów. Osoba pokrzywdzona, która nie zdecyduje się na rolę oskarżyciela posiłkowego może na etapie sądowym występować jedynie w charakterze świadka.


Wtorek, Marzec 30, 2021, 17:34 | Brak komentarzy »

 

Zrzeczenie się dziedziczenia to instytucja prawa spadkowego, wskazana w art. 1048 kodeksu cywilnego (dalej k.c.). i nast., który brzmi:„Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”.

Przyszły spadkobierca może chcieć zrzec się dziedziczenia z różnych przyczyn. Konsekwencją umowy zrzeczenia się dziedziczenia jest uznanie, że w przypadku śmierci spadkodawcy zrzekający się uznany zostaje za osobę, która nie dożyła spadku. Jednakże w tym przypadku wskazać trzeba na bardzo ważny aspekt. Otóż zstępni zrzekającego się nie wstępują po nim do spadku. To wprost znaczy, że tracą także uprawnienie do zachowku. Wynika to z art. 1049 k.c., który wskazuje, że zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego, chyba że umówiono się inaczej.


Poniedziałek, Marzec 29, 2021, 08:40 | Brak komentarzy »

Kodeks cywilny (dalej k.c.), w którym uregulowane jest prawo spadkowe w art. 986 i reguluje kwestie powołania wykonawcy testamentu. Idea wykonawcy testamentu zasadza się w wykonaniu woli testatora i to w jak najszerszym zakresie. Wykonawcą testamentu jest konkretna osoba wskazana przez testatora w testamencie z imienia i nazwiska, która ma mu dać gwarancję realizacji wybranego przez niego sposobu rozrządzenia majątkiem po śmierci. Niejednokrotnie brak takiej regulacji może przyczynić się do wystąpienia komplikacji i tworzyć niepotrzebne spory. Taki stan rzeczy pojawić się może, gdy masa spadkowa jest znaczna i trudno podzielna. Nadto mnogość spadkobierców może mieć ogromne znaczenie przy odczuciu sprawiedliwego podziału masy spadkowej. Stąd powołanie przez testatora wykonawcy testamentu powinno zapobiegać ewentualnym napięciom pomiędzy spadkobiercami a zarządcy w spokoju zarządzać masą spadkową.


Czwartek, Marzec 25, 2021, 19:28 | Brak komentarzy »

Spadek w potocznym słowa znaczeniu kojarzony jest z czymś pozytywnym a mianowicie z pozostawionym przez spadkodawcę dobrami, które składają się schedę spadkową. I wszystko było by dobrze, gdyby spadek nie obejmował innych mniej kuszących składników. Chodzi o pasywa wchodzące w skład spadku tj. wszystkie obciążające spadek długi.


środa, Marzec 24, 2021, 13:50 | Brak komentarzy »

Postępowanie w przedmiocie działu spadku prowadzone jest przed sądem rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, włąściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem właściwym jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy - art. 628 kodeks postępowania cywilnego. (dalej: k.p.c.)


Poniedziałek, Marzec 22, 2021, 14:29 | Brak komentarzy »

Jeżeli nie został sporządzony testament, dziedziczenie odbywa się na zasadach wskazanych w Kodeksie cywilny, który określa, kto i w jakiej kolejności będzie dziedziczył po zmarłym.

Krągi spadkobierców ustawowych


Krąg spadkobierców ustawowych można podzielić na pięć grup dochodzących do dziedziczenia w następującej kolejności:


Piątek, Marzec 19, 2021, 07:38 | Brak komentarzy »

Pewne naganne, nieetyczne zachowania potencjalnego spadkobiercy skierowane przeciwko spadkodawcy, jego swobodzie testowania bądź testamentowi, mogą prowadzić do wyłączenia od dziedziczenia takiej osoby jako spadkobiercy niegodnego.


środa, Marzec 17, 2021, 08:52 | Brak komentarzy »

Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku.
Zachowek jest to określona wartość, którą osoby najbliższe (zstępni - dzieci, wnuki, prawnuki itd., małżonek oraz rodzice spadkodawcy), powinny otrzymać od spadkodawcy w postaci darowizny, powołania do spadku lub zapisu. Zachowek wynosi połowę, a jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeśli zstępny uprawniony jest małoletni – 2/3 udziału spadkowego, który by przypadł danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym.
Jeśli zatem ww. osoby nie otrzymały zachowku w drodze powołania do spadku, darowizny, czy zapisu, a w danym przypadku dziedziczyłyby z ustawy po spadkodawcy, przysługuje im wobec spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.


Poniedziałek, Marzec 15, 2021, 15:00 | Brak komentarzy »

Przepisy prawa spadkowego regulują, iż do tzw. masy spadkowej, czyli do majątku spadkodawcy, który podlega dziedziczeniu przez jego spadkobierców ustawowych lub testamentowych wchodzi ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na własność jego następców prawnych z chwilą śmierci (art. 922 § 1 k.c.). Do spadku wejdą tylko te prawa i obowiązki, które przysługiwały zmarłemu w momencie jego śmierci.  Zakres składników masy spadkowej jest bardzo pojemny, ale określone są również wyjątki. Do spadku nie wchodzą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (art. 922 § 2 k.c.).


Piątek, Marzec 12, 2021, 12:56 | Brak komentarzy »

Zapis windykacyjny to instytucja prawa spadkowego stosunkowo młoda, bowiem została wprowadzona do kodeksu cywilnego w 2011r. W przepisach funkcjonował już tzw. zapis, ale ustawodawca postanowił wprowadzić do porządku prawnego nowy wariant pod nazwą „zapis windykacyjny”.


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 110776
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem