Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Listopad 18, 2019, 20:40 | Brak komentarzy »

Zakupy na chińskim portalu Aliexpress stały się ostatnio dość popularne wśród polskich konsumentów. Relatywnie niska cena, szeroka oferta produktów a częstokroć darmowa wysyłka sprawiają, że zakupy na Aliexpress są bardzo korzystne a do Polski z Chin obecnie dociera kilkanaście tysięcy prywatnych przesyłek dziennie.


Sobota, Listopad 16, 2019, 20:45 | Brak komentarzy »

Przedsiębiorca, chcąc założyć firmę, musi wybrać formę prawną swojej działalności. Ma to znaczący wpływ na koszty prowadzenia działalności, sposób jej rejestracji, a także na opodatkowanie i odpowiedzialność osobistą za zobowiązania firmy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej określana również jako: „spółka. z o.o.”) to obok spółki akcyjnej jedna z najczęściej spotykanych form prawnych działalności gospodarczej, która posiada osobowość prawną. Jej założenie wymaga wniesienia kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 5000 zł. Odpowiedzialność majątkowa wspólników ograniczona jest tutaj do wysokości wniesionego kapitału do spółki. Spółka z o.o. może być prowadzona w formie tak jednoosobowej jaki i wieloosobowej. W przeciwieństwie do spółek osobowych w przypadku spółki z o.o. w jej nazwie nie ma konieczności umieszczania nazwisk wspólników.


Czwartek, Listopad 14, 2019, 21:57 | Brak komentarzy »

Zagadnienie będące przedmiotem niniejszego artykułu zostało uregulowane w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników (tj. - Dz.U. z 2018r., poz. 1969 ze zm., zwaną dalej ustawą o zwolnieniach grupowych).

Pojęcie odprawy pieniężnej w przypadku zwolnień grupowych.
Odprawa pieniężna przysługująca w przypadku zwolnień grupowych stanowi jednorazowe świadczenie przysługujące niezależnie od trybu rozwiązania stosunku pracy tak więc zarówno w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę czy rozwiązania jej w oparciu o porozumienie stron.


Wtorek, Październik 1, 2019, 11:03 | Brak komentarzy »

Złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej daje początek postępowaniu określanemu w procedurze cywilnej jako postępowanie wieczystoksięgowe. Jest to postępowanie o charakterze nieprocesowym, a wniosek rozpoznawany jest przez właściwy sąd rejonowy na posiedzeniu niejawnym tj. bez przeprowadzenia rozprawy. Zasada rozpoznawania spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym na posiedzeniu niejawnym wynika ze specyfiki tego postępowania. Rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Tego typu czynności nie wymagają przeprowadzania rozprawy.


Czwartek, Wrzesień 26, 2019, 11:07 | Brak komentarzy »

Stosownie do art. 58 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej jako: KRO), w sprawie o rozwód sąd może nakazać eksmisję małżonka ze wspólnego mieszkania stron. Jest to fakultatywny element wyroku rozwodowego – sąd może orzec eksmisję tylko wtedy, gdy strona zgłosi taki wniosek. W praktyce sądy rzadko orzekają w przedmiocie tego rodzaju żądań, jednak w szczególnych przypadkach należy się liczyć z możliwością nakazania przez sąd eksmisji jednego z małżonków. Żądanie eksmisji podlega oddzielnej opłacie sądowej w wysokości przewidzianej od pozwu o eksmisję (200 złotych), niezależnie od opłaty sądowej wnoszonej od pozwu o rozwód.


środa, Wrzesień 18, 2019, 21:28 | Brak komentarzy »

Obowiązek meldunkowy to wynikający z przepisów prawa nakaz określonego działania w związku z przebywaniem osoby w określonym miejscu. Treść tego obowiązku jest kształtowana przez ustawodawcę w różny sposób. Zależy od celów, jakie są związane z tym obowiązkiem.


Obowiązek meldunkowy w polskim systemie prawnym ujmowany był niejednolicie. Zawsze miał charakter porządkowy, w zależności jednak od okresu wiązały się z nim różne dolegliwości.


Niedziela, Wrzesień 15, 2019, 13:50 | Brak komentarzy »

Zarówno umowa darowizny, której przedmiotem jest nieruchomość jak i umowa dożywocia są instrumentami prawnymi służącymi przeniesieniu własności nieruchomości. Podstawowe różnice na gruncie prawa cywilnego między tymi dwiema umowami koncentrują się wokół ekwiwalentności świadczeń stron.


Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia (w rozpatrywanym przypadku przeniesienia własności nieruchomości) na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Do elementów przedmiotowo istotnych umowy darowizny należy zobowiązanie się jednej strony (darczyńcy) do dokonania świadczenia na rzecz drugiej strony (obdarowanego), i to świadczenia kosztem swojego majątku. Darczyńca zobowiązuje się nie tylko do świadczenia kosztem swojego majątku, ale również do świadczenia nieodpłatnego. Darczyńcy nie przysługuje zatem prawo do żądania jakiegokolwiek świadczenia od drugiej strony umowy. Umowa ma więc charakter jednostronnie zobowiązujący.


Czwartek, Wrzesień 12, 2019, 11:31 | Brak komentarzy »

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1987 ze zm., dalej: k.p.k.) w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.


Wtorek, Wrzesień 10, 2019, 09:35 | Brak komentarzy »

Władzę rodzicielską stanowią uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka w tym w szczególności wychowanie dziecka, reprezentowanie go  oraz sprawowanie opieki nad nim i jego majątkiem. Powstaje ona w momencie narodzenia dziecka i to bez względu na to, czy dziecko urodziło się w małżeństwie.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najbardziej dotkliwym środkiem ingerencji w wykonywanie tej władzy. Nie jest to jednak rozstrzygnięcie o charakterze penalnym – jego celem nie jest ukaranie rodziców a wyłącznie ochrona dziecka. Sąd korzysta z niego, jeżeli łagodniejsze środki stosowane do tej pory nie przyniosły oczekiwanego rezultatu lub jeśli jest oczywiste, że ich zastosowanie nie będzie celowe z uwagi na szczególne okoliczności danego przypadku.


Piątek, Wrzesień 6, 2019, 11:02 | Brak komentarzy »

Do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego należą:
1. nieumyślne średnie lub lekkie uszkodzenie ciała (art. 157 § 4 w zw. z art. 157 § 3 k.k.),
2. lekkie uszkodzenie ciała (art. 157 § 4 w zw. z art. 157 § 2 k.k.),
3. zniesławienie (art. 212 k.k.),
4. zniewaga (art. 216 k.k.),
5. naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.).


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 24762
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem