Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Luty 24, 2021, 13:21 | Brak komentarzy »

Sprawy o alimenty swoje kodeksowe wsparcie znajdują w przepisach w art. 128 i nast.. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


Wymienić tutaj należy:


a) roszczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica,
b) roszczenie alimentacyjne rodzica od dziecka,
c) roszczenie alimentacyjne małżonka od małżonka,
d) roszczenie alimentacyjne rodzica na rzecz dziecka od dziadków macierzystych lub ojczystych,
e) sprawy o podwyższenie alimentów.
f) sprawy o obniżenie alimentów lub zniesienie ich obowiązku.


Wtorek, Luty 23, 2021, 08:01 | Brak komentarzy »

W myśl przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej krio), uznanie ojcostwa może nastąpić w formie zwykłej oraz w formie szczególnej, a wybór tje formy jest ograniczony miejscem składania oświadczenia. Gdy ojciec chce uznać ojcostwo w kraju to wyboru dokonuje między oświadczeniem przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym. Jednakże, gdy oświadczenie woli ojciec będzie składał za granicą to oświadczenie o uznaniu ojcostwa należy złożyć przed konsulem. Jeżeli państwo pobytu ojca wiąże z Polską umowa międzynarodowa dwustronna, która nie wyklucza składania takich oświadczeń woli ojciec może uznać ojcostwo również w formie prawnej przewidzianej w danym państwie pobytu.

 


Poniedziałek, Luty 22, 2021, 15:39 | Brak komentarzy »

W myśl art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: krio) dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do uzyskania pełnoletności. Władza rodzicielska co do zasady przysługuje jednocześnie obojgu rodzicom. Prawodawca, jednakże w art. 93 krio, zastrzega, że jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Oczywiście w powyższym przedmiocie sąd może orzec, także na wniosek, gdyby w trakcie późniejszego sprawowania władzy rodzicielskiej ujawniły się takie okoliczności, które godzą w dobro dziecka lub sprawowanie władzy rodzicielskiej stało się niemożliwe.


Piątek, Luty 19, 2021, 08:51 | Brak komentarzy »

W pierwszej kolejności wskazać należy, że kontakty z dzieckiem a prawa rodzicielskie to dwa odrębne stosunki prawne, które realizowane są niezależnie od siebie. W jednym i drugim przypadku o zakresie kontaktów z dzieckiem decyduje sąd rodzinny i opiekuńczy niezależnie od tego czy dany rodzic ma ograniczone czy też odebrane prawa rodzicielskie. Sąd oczywiście podejmuje decyzję w przedmiocie uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem tylko w przypadku, gdy rodzice będąc skłóceni ze sobą nie potrafią tej sfery ukształtować i w tym przedmiocie zostanie złożony odpowiedni wniosek.


środa, Luty 17, 2021, 14:37 | Brak komentarzy »

Sprawa o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem rozpatrywana jest w postępowaniu nieprocesowym. Postępowanie wszczyna się na wniosek, który należy złożyć w sądzie opiekuńczym - sąd rejonowy, w którego okręgu dziecko ma miejsce zamieszkania.  Przesłanką ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem jest stałe przebywanie dziecka u jednego z rodziców. Wniosek może złożyć każdy z rodziców.

 


Wtorek, Luty 16, 2021, 08:37 | Brak komentarzy »

 

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.


Poniedziałek, Luty 15, 2021, 13:47 | Brak komentarzy »

Rozdzielność majątkowa to jeden z możliwych (obok wspólności ustawowej majątkowej i rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków) ustrojów majątkowych panujących pomiędzy małżonkami. W ustroju rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego, lecz są tylko majątki osobiste każdego z małżonków. Majątki te są samodzielnie zarządzane przez każdego z małżonków. Każdy z małżonków odpowiada zatem samodzielnie za swoje długi.


Piątek, Luty 12, 2021, 10:01 | Brak komentarzy »

Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie dzisiejszego wpisu brzmi: tak, przed narodzinami dziecka istnieje możliwość zabezpieczenia alimentów na małoletniego. Nie wzbudza wątpliwości, iż po urodzeniu dziecka, w razie gdyby jeden z jego rodziców odmawiał ponoszenia kosztów związanych z jego utrzymaniem i wychowaniem, można wytoczyć powództwo o alimenty lub o ustalenie ojcostwa i alimenty. Warto jednak pamiętać, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie w art. 142 reguluje, iż ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.


Czwartek, Luty 11, 2021, 13:34 | Brak komentarzy »

Zasadniczą kwestią prawną, o której rozstrzyga sąd okręgowy w sprawie o rozwód jest rozpoznanie, czy ziściły się przesłanki do orzeczenia rozwiązania małżeństwa stron, między którymi toczy się postępowanie, a także w razie konieczności rozstrzygnięcie w zakresie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Nie są to jednak jedyne elementy wyroku rozwodowego. W przypadku gdy rozwodzący się małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci sąd przed którym toczy się proces ma obowiązek rozstrzygnąć również na temat związanymi  z nimi kwestii (mówi o tym art. 58 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).


Wtorek, Luty 2, 2021, 14:55 | Brak komentarzy »

Potocznie w użyciu są sformułowania "ograniczenie władzy rodzicielskiej", "pozbawienie władzy rodzicielskiej", czy "odebranie władzy rodzicielskiej", które często traktowane są zamiennie. Nie jest to jednak właściwe, bowiem zgodnie z uregulowaniami prawnymi z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozbawienie władzy rodzicielskiej, a jej ograniczenie są to zupełnie inne instytucje prawne, które mają inną podstawę prawną i znaczenie.


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 97821
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem