Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Lipiec 9, 2020, 08:53 | Brak komentarzy »

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera odmienny od sądowego sposób rozwiązywania sporów jakim jest mediacja. Jest ona możliwa zarówno w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, jak i prawa rodzinnego, karnego i administracyjnego. Obecnie nie jest kwestionowane, że również spory pracownicze mogą zostać poddane mediacji, a przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące mediacji stosuje się także w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 183(1) - 183(15) kpc). Zdolności mediacyjnej nie mają jedynie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych albowiem w tych sprawach nie jest możliwe zawarcie ugody.


środa, Lipiec 8, 2020, 12:40 | Brak komentarzy »

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r., może złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę praca.gov.pl. wniosek o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (składki ZUS, podatki, koszty najmu lokalu).


Czwartek, Lipiec 2, 2020, 11:28 | Brak komentarzy »

Odpłatne zbycie nieruchomości otrzymanej w spadku podlega podatkowi dochodowemu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany ww. ustawy, które w sposób istotny ułatwiają zbycie nieruchomości otrzymanej w spadku bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Przypomnijmy, że zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami, opodatkowane było zbycie odziedziczonej nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. W praktyce termin ten był liczony od końca roku, w którym nastąpiła śmierć spadkodawcy. Wyjątkiem była sytuacja, w której środki pochodzące ze zbycia, w ciągu 2 lat zostały przeznaczone przez spadkobiercę na własne cele mieszkaniowe. Wówczas spadkobierca mógł liczyć na zwolnienie z opodatkowania.


środa, Lipiec 1, 2020, 14:05 | Brak komentarzy »

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest rejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

 1. przez internet:
  - za pośrednictwem stronny www CEIDG (http://prod.ceidg.gov.pl/) - należy wypełnić formularz CEIDG-1 i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym,
  - za pośrednictwem stronny www biznes.gov.pl - należy wypełnić formularz i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym,
  - za pośrednictwem stronny www wybranych banków. Za pośrednictwem banku można zarejestrować tylko firmę, natomiast rejestrację w ZUS lub rejestrację jako podatnik VAT należy przeprowadzić w urzędzie albo online poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub Portal Podatkowy;
 2. w dowolnym urzędzie miasta lub gminy,
 3. za pośrednictwem poczty - wypełniony wniosek należy wysłać listem poleconym do urzędu gminy. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Czwartek, Czerwiec 25, 2020, 08:23 | Brak komentarzy »

Śledztwo, obok dochodzenia stanowi jedną z form postępowania przygotowawczego, stanowiącego pierwszy etap postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.


Warunkiem dopuszczalności wszczęcia śledztwa przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze jest istnienie podstawy faktycznej wszczęcia postępowania, wskazanej w art. 303 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, tj. istnienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.


Czwartek, Czerwiec 25, 2020, 08:20 | Brak komentarzy »

Przepadek polega na tym, że przedmioty bądź korzyści majątkowe nim objęte przechodzą na własność Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku z równoczesnym pozbawieniem prawa własności sprawcy bądź innych osób.


środa, Czerwiec 24, 2020, 14:30 | Brak komentarzy »

Dochodzenie, obok śledztwa stanowi jedną z form postępowania przygotowawczego, stanowiącego pierwszy etap postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.


Dochodzenie prowadzone jest w sprawach o drobniejsze przestępstwa i jest mniej sformalizowane niż śledztwo. W myśl art. 325a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego przepisy o wszczęciu śledztwa stosuje się odpowiednio do wszczęcia dochodzenia, co oznacza że warunkiem dopuszczalności wszczęcia dochodzenia przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze jest istnienie podstawy faktycznej wszczęcia postępowania, wskazanej w art. 303 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, tj. istnienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.


Wtorek, Czerwiec 23, 2020, 13:53 | Brak komentarzy »

Mobbing jest działaniem skierowanym przeciwko pracownikowi i obbing może wynikać z działań zarówno pracodawcy jak i innych współparcowników. Mobbing może występować na różnych poziomach, tj. ofiarą jest podwładny a mobberem przełożony lub inny przedstawiciel kadry kierowniczej (najczęściej występujący przykład), mobberem jest grupa współpracowników, albo też ofiarą jest przełożony a mobberem podwładny lub grupa podwładnych.


Poniedziałek, Czerwiec 15, 2020, 13:10 | Brak komentarzy »

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego może złożyć każdy, kto posiada taką wiedzę. Zawiadomienie można złożyć w dowolnej jednostce Policji lub prokuraturze. Co do zasady postępowanie powinna prowadzić jednostka właściwa ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa. W przypadku jednak nieprawidłowego złożenia zawiadomienia, sprawa powinna zostać przekazana niezwłocznie jednostce odpowiedniej ze względu na miejsce zaistnienia zdarzenia.

Zawiadomienie można złożyć w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.


środa, Maj 27, 2020, 15:05 | Brak komentarzy »

Postępowanie prywatnoskargowe, obok postępowania nakazowego i przyspieszonego zaliczane jest do jednego ze szczególnych rodzajów postępowania karnego. Postępowanie prywatnoskargowe regulują przepisy art. 485 – 499 ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Rozpoznanie sprawy przez Sąd w trybie prywatnoskargowym uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

 

 • Popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego,
 • Wniesienie i popieranie aktu oskarżenia przez uprawniony podmiot,
 • Wniesienie skargi przed upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż przed upływem 3 lat od czasu popełnienia przestępstwa,
 • Uiszczenie opłaty zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach  z oskarżenia prywatnego w kwocie 300 zł.

(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 52800
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem