Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Lipiec 30, 2020, 13:24 | Brak komentarzy »

Instytucja dobrowolnego poddania się karze uregulowana została w art. 387 § 1-5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

Zgodnie z przytoczonym artykułem oskarżony, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego.


Czwartek, Lipiec 23, 2020, 10:55 | Brak komentarzy »

Dyskryminacja oznacza nierówne traktowanie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń, np. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przynależność związkową czy orientację seksualną, a także ze względu na formę zatrudnienia. Głównym przejawem dyskryminacji w pracy jest nierówne traktowanie pracownika w porównaniu z innymi, w przypadku porównywalnej sytuacji, która nie jest prawnie dopuszczalną podstawą dyskryminacji. Co ważne, nierówne traktowanie może być dokonywane zarówno przez działanie, jak i zaniechanie. Dyskryminacja może mieć miejsce również wtedy, gdy pracownik nie dozna żadnego uszczerbku w majątku. Ofiarą dyskryminacji może być nie tylko pracownik. Kodeks pracy stwierdza, że może nią być osoba. Oznacza to, że roszczenie
o odszkodowania z tytułu dyskryminacji może podnosić również osoba, której odmówiono zatrudnienia lub z którą rozwiązano stosunek pracy.


środa, Lipiec 22, 2020, 14:56 | Brak komentarzy »

W ramach wydatków związanych z zainicjowaniem sprawy rozwodowej można wyróżnić:

 1. opłaty sądowe i skarbowe,
 2. koszty zaliczek związanych z postępowaniem dowodowym tj.
 3. koszty udziału w sprawie świadków czy biegłych,
 4. koszty udziału profesjonalnego pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony.


Odnosząc się w pierwszej kolejności do rodzaju i wysokości opłat sądowych w tego rodzaju sprawie należy wymienić opłatę od pozwu w wysokości 600,00 zł, którą uiszcza się wraz ze złożeniem pozwu o rozwód. W przypadku zawarcia w pozwie wniosku o podział majątku wspólnego, konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty sądowej w wysokości 1000 zł lub 300 zł (niższa opłata obowiązuje wówczas, gdy strony są zgodne co do sposobu podziału majątku).


Czwartek, Lipiec 16, 2020, 10:59 | Brak komentarzy »

Obrońca w procesie karnym – jako przedstawiciel procesowy oskarżonego – posiada samodzielną pozycję i dysponuje prawem dokonywania wszystkich czynności procesowych, jakie przysługują oskarżonemu.

 Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego obrońca może działać wyłącznie na korzyść oskarżonego. Czynności dokonywane przez obrońcę na niekorzyść oskarżonego traktowane są jako bezskuteczne, tak jakby dokonała ich osoba nieuprawniona. Obrońca jednakże nie może podejmować żadnych działań sprzecznych z obowiązującymi normami prawnymi oraz etycznymi.


Poniedziałek, Lipiec 13, 2020, 13:15 | Brak komentarzy »

Urlop wychowawczy jest jednym uprawnień związanych z rodzicielstwem a jego celem jest umożliwienie rodzicom sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Skorzystanie z urlopu wychowawczego ma charakter fakultatywny, co oznacza, że pracownik może z niego skorzystać, ale nie musi.


Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje zatrudnionym rodzicom (zarówno matce i ojcu), którzy posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia.


Czwartek, Lipiec 9, 2020, 08:53 | Brak komentarzy »

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera odmienny od sądowego sposób rozwiązywania sporów jakim jest mediacja. Jest ona możliwa zarówno w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, jak i prawa rodzinnego, karnego i administracyjnego. Obecnie nie jest kwestionowane, że również spory pracownicze mogą zostać poddane mediacji, a przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące mediacji stosuje się także w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 183(1) - 183(15) kpc). Zdolności mediacyjnej nie mają jedynie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych albowiem w tych sprawach nie jest możliwe zawarcie ugody.


środa, Lipiec 8, 2020, 12:40 | Brak komentarzy »

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r., może złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę praca.gov.pl. wniosek o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (składki ZUS, podatki, koszty najmu lokalu).


Czwartek, Lipiec 2, 2020, 11:28 | Brak komentarzy »

Odpłatne zbycie nieruchomości otrzymanej w spadku podlega podatkowi dochodowemu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany ww. ustawy, które w sposób istotny ułatwiają zbycie nieruchomości otrzymanej w spadku bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Przypomnijmy, że zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami, opodatkowane było zbycie odziedziczonej nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. W praktyce termin ten był liczony od końca roku, w którym nastąpiła śmierć spadkodawcy. Wyjątkiem była sytuacja, w której środki pochodzące ze zbycia, w ciągu 2 lat zostały przeznaczone przez spadkobiercę na własne cele mieszkaniowe. Wówczas spadkobierca mógł liczyć na zwolnienie z opodatkowania.


środa, Lipiec 1, 2020, 14:05 | Brak komentarzy »

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest rejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

 1. przez internet:
  - za pośrednictwem stronny www CEIDG (http://prod.ceidg.gov.pl/) - należy wypełnić formularz CEIDG-1 i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym,
  - za pośrednictwem stronny www biznes.gov.pl - należy wypełnić formularz i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym,
  - za pośrednictwem stronny www wybranych banków. Za pośrednictwem banku można zarejestrować tylko firmę, natomiast rejestrację w ZUS lub rejestrację jako podatnik VAT należy przeprowadzić w urzędzie albo online poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub Portal Podatkowy;
 2. w dowolnym urzędzie miasta lub gminy,
 3. za pośrednictwem poczty - wypełniony wniosek należy wysłać listem poleconym do urzędu gminy. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Czwartek, Czerwiec 25, 2020, 08:23 | Brak komentarzy »

Śledztwo, obok dochodzenia stanowi jedną z form postępowania przygotowawczego, stanowiącego pierwszy etap postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.


Warunkiem dopuszczalności wszczęcia śledztwa przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze jest istnienie podstawy faktycznej wszczęcia postępowania, wskazanej w art. 303 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, tj. istnienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 57466
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem