Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Grudzień 29, 2021, 11:06 | Brak komentarzy »

Ostatnie poruszane w tym roku zagadnienie prawne z zakresu prawa zobowiązań, kóre poruszamy na naszym blogu dotyczy kwestii naprawienia szkody, która została umiejscowiona w kodeksie cywilnym w art. 363 (dalej kc). Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.


środa, Grudzień 29, 2021, 10:58 | Brak komentarzy »

Kolejne zagadnienie z zakresu prawa zobowiązań, które poruszamy na blogu to kwestia szkody na osobie, która została uregulowana w art. 444 kodeksu cywilnego (dalej kc). Szkodą nazwać można każdy uszczerbek, którego doznała poszkodowana osoba, który powstał wbrew jej woli. Niejednokrotnie najczęstszą szkodą jakiej doznają osoby jest uszczerbek majątkowy. Ten zaś wycenić można stosunkowo łatwo poprzez wyliczenie na podstawie jakiejś ustalonej rynkowej wartości utraconwego lub zniszczonego przedmiotu lub w oparciu o ogólnie przyjęty sposób wyceny szkody.


środa, Grudzień 29, 2021, 10:45 | Brak komentarzy »

Kontynuując wpisy na temat zagadnienień związanych z prawem zobowiązaniowym w niniejszym poście poświęcimy uwagę kwestii przedawnienia roszczeń z tytułu naprawienia szkody. Ogólnie rzecz ujmując przedawnienie roszczeń jest uregulowane w art. 117 i nast. kodeksu cywilnego, jednakże inny przepis, a mianowicie art. 4421 kodeksu cywilnego wprowadza modyfikacje w tej materii w konekście przedawnienia roszczeń związanych z naprawieniem wyrządzonej szkody. Modyfikacja w porównaniu z ogólnymi regułami dotyczy terminu przedawnienia oraz biegu tego terminu.


Wtorek, Grudzień 28, 2021, 08:14 | Brak komentarzy »

Zagadnienie zadośćuczynienia umiejscowione zostało w art. 445 kodeksu cywilnego (dalej kc). Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę powstałą w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Przepis art. 445 k.c. stanowi o możliwości przyznania zadośćuczynienia za krzywdę, której poszkodowany doznał w związku z naruszeniem wskazanych w nim dóbr osobistych. Tym dobrem jest przede wszystkim zdrowie, którego naruszenie powstaje poprzez uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia, a także wolność i integralność seksualna, do których naruszenia dochodzi w razie pozbawienia poszkodowanego wolności oraz skłonienia go za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.


Wtorek, Grudzień 28, 2021, 08:02 | Brak komentarzy »

Bezpodstawne wzbogacenie polega na osiągnięciu korzyści majątkowej bez podstawy prawnej kosztem innej osoby.

Aby można mówić o bezpodstawnym wzbogaceniu muszą wystąpić trzy przesłanki:

  1. doszło do wzbogacenia majątku jednej osoby, uzyskanego kosztem majątku innej osoby (zubożenie),
  2. wzbogacenie i zubożenie pozostawały ze sobą w związku w tym rozumieniu, iż wzbogacenie jest wynikiem zubożenia, a zatem by miały wspólne źródło,
  3. wzbogacenie nastąpiło bez podstawy prawnej.

Wtorek, Grudzień 28, 2021, 07:58 | Brak komentarzy »

Celem zadatku jest zwiększenie prawdopodobieństwa, że umowa zostanie wykonana zgodnie z jej treścią.

Zadatek oznacza pewną sumę pieniężną lub rzecz, którą jedna ze stron daje drugiej przy zawarciu umowy. Wręczenie pieniędzy lub rzeczy nie musi nastąpić w chwili zawarcia umowy. Zadatek może zostać dany także po zawarciu umowy, w terminie uzgodnionym przez strony.

Najczęściej wartość zadatku jest znacznie niższa od świadczeń przewidzianych w umowie. 

Zadatek został uregulowany w art. 394 Kodeksu cywilnego, jednak jest to przepis dyspozytywny, co oznacza że strony mogą uregulować inaczej skutki wręczenia zadatku niż ma to miejsce w ww. przepisie i zostało opisane poniżej.


Poniedziałek, Grudzień 27, 2021, 14:23 | Brak komentarzy »

Celem umowy przedwstępnej jest przygotowanie i zapewnienie zawarcia innej umowy - umowy przyrzeczonej (zwanej także definitywną lub ostateczną). Umowa przedwstępna znajduje zastosowanie, gdy strony z przyczyn faktycznych lub prawnych nie są jeszcze gotowe do zawarcia umowy ostatecznej, ale chcą zagwarantować sobie, że taka umowa zostanie zawarta w przyszłości (np. jedna ze stron nie ma jeszcze wystarczającej sumy do pokrycia ceny sprzedaży albo gdy nie uzyskała ona dotychczas wymaganych zezwoleń).


Umowa przedwstępna może być jednostronnie lub dwustronnie zobowiązująca, co oznacza, że obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia woli ciąży tylko na jednej lub obu stronach tej umowy.


Poniedziałek, Grudzień 27, 2021, 14:19 | Brak komentarzy »

Nawiązując do poprzedniego wpisu na temat solidarności dłużników, w niniejszym poście poruszymy temat solidarności po stronie wierzyciela (tzw. solidarność czynna). Konstrukcja tej instytucji prawnej jest analogiczna jak przy solidarności dłużników, to znaczy że w tym przypadku po stronie wierzyciela mamy nie jedną, a dwie lub więcej osób lub podmiotów. W konsekwencji jeden dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z wierzycieli, a zaspokojenie któregokolwiek z kilku wierzycieli spowoduje, że dług wygaśnie względem wszystkich wierzycieli solidarnych (art. 367 § 1 Kodeksu cywilnego).


Poniedziałek, Grudzień 27, 2021, 14:18 | Brak komentarzy »

O dłużnikach solidarnych mówimy w sytuacji, gdy istnieje jedno zobowiązanie, ale obciąża ono jednakowo dwóch lub więcej dłużników. Zgodnie z ustawową definicją z art. 366 § 1 k.c. instytucja ta jest określona w ten sposób: kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).


Piątek, Grudzień 17, 2021, 09:37 | 1 Komentarz »

Zobowiązanie przemienne najprościej określić jako stosunek prawny polegający na tym, że osoba będąca dłużnikiem może wykonać ciążące na niej zobowiązanie poprzez spełnienie jednego z kilku świadczeń. Co do zasady wybór jednego z tych świadczeń leży po stronie dłużnika, chyba że z czynności prawnej, z ustawy lub z okoliczności wynika, iż uprawnionym do wyboru jest wierzyciel lub osoba trzecia (art. 365 § 1 k.c.). By zobowiązanie zostało spełnione i osoba zobowiązana przestała być dłużnikiem wystarczy, że spełni ona jedno z co najmniej dwóch świadczeń. Zobowiązania tego typu określane są mianem zobowiązań przemiennych i powstają one na mocy czynności prawnej (strony umowy ustalają, że dłużnik może wybrać jeden ze wskazanych sposobów spełnienia świadczenia) lub mogą wynikać z ustawy. Pozostające do wyboru dłużnika świadczenia alternatywne powinny różne. Przykładowo dłużnik może spełnić świadczenie poprzez dokonanie zapłaty określonej sumy pieniężnej lub poprzez przeniesienie własności określonej rzeczy na rzecz wierzyciela.


(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 2576
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem