Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Czerwiec 12, 2019, 16:05 | Brak komentarzy »

W dzisiejszym poście poświęcamy uwagę umowie pożyczki. Spójrz na wzór umowy i zobacz jakie praktyczne wskazówki dla Ciebie przygotowaliśmy:


środa, Maj 22, 2019, 15:35 | 1 Komentarz »

Niniejszy wpis ma na celu wskazanie różnic pomiędzy ubezwłasnowolnieniem całkowitym a częściowym. Zagadnienie ubezwłasnowolnienia wiąże się ściśle z pojęciem zdolności do czynności prawnych.

Zdolność do czynności prawnych – to możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań, a także kreowania innych zmian w stosunkach cywilnoprawnych. Przejawem zdolności do czynności prawnych jest np. możliwość nabycia prawa własności rzeczy, zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego czy złożenia wypowiedzenia umowy o pracę.


Poniedziałek, Maj 13, 2019, 09:48 | Brak komentarzy »

Pierwszym etapem egzekucji komorniczej z nieruchomości jest zajęcie nieruchomości przez komornika. Zgodnie z art. 923 kpc wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Jeżeli dłużnik nie uiści długu komornik przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości, która jest przedmiotem egzekucji.


środa, Kwiecień 17, 2019, 12:57 | Brak komentarzy »

Instytucja separacji została uregulowaną w ustawie z 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy.

Sąd orzeka w trybie nieprocesowym separację na wniosek, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

a)       małżonkowie zgodnie żądają orzeczenia separacji (zgoda nie musi zostać wyrażona
w jednym piśmie, wystarczy że jedno z małżonków złoży wniosek a drugie go poprze
w swoim piśmie,

b)      istnieje zupełny rozkład pożycia,

c)       orzeczenie separacji z innych względów nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

d)      małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci.


Czwartek, Kwiecień 4, 2019, 09:28 | Brak komentarzy »

Zagadnienie regulujące kwestie dotyczące ochrony pracownicy w ciąży przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę zostało ujęte w art. 177 ustawy  z dnia  26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. – Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) zwany w dalszej części k.p.).  Stosownie do art. 177 §  1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy
i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę z pracownicą w ciąży
z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje jej prawo do żądania przed Sądem Pracy:

-  uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,

- przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach i zasadach wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy,

- odszkodowanie.


Poniedziałek, Kwiecień 1, 2019, 11:35 | Brak komentarzy »

Podstawowe informacje

W wyniku dziedziczenia na spadkobiercę (współspadkobierców) przechodzi ogół praw
i obowiązków spadkodawcy. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, to pomiędzy nimi powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych. Wspólność ta istnieje do momentu dokonania działu spadku.

Podział spadku może być dokonany na dwa różne sposoby:

-        gdy pomiędzy współspadkobiercami istnieje zgodność, co do sposobu zniesienia współwłasności – kształtu podziału masy spadkowej, poprzez umowę sporządzoną
w dowolnej formie; jednak gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa musi pod rygorem nieważności zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy umowę
o dział spadku sporządzić w formie aktu notarialnego. Stronami umowy o dział spadku
są wszyscy spadkobiercy.;

-        w wyniku postępowania sądowego o dział spadku, w szczególności w przypadku braku zgody pomiędzy współspadkobiercami.


Wtorek, Luty 26, 2019, 12:34 | Brak komentarzy »

Pojęcie skargi.

            Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego zwanego w dalszej części artykułu „WSA” jest środkiem zaskarżenia między innymi od decyzji administracyjnych, który przysługuje po wyczerpaniu środków zaskarżenia przysługujących w ramach postępowania administracyjnego (w szczególności po złożeniu odwołania od decyzji administracyjnej).

Szczegółowe zasady wnoszenia skargi do WSA zostały uregulowane w ustawie z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. – Dz.U. z 2018r., poz. 1302 ze zm, dalej: p.p.s.a.).

       Skierowanie skargi w trybie przepisów p.p.s.a. ma na celu skontrolowanie przez WSA zgodności z prawem orzeczeń wydanych przez organ administracyjny w drugiej instancji  
tj. już po wniesieniu odwołania od decyzji administracyjnej i wyeliminowanie z obrotu prawnego niezgodnego  z prawem rozstrzygnięcia.

 


Poniedziałek, Luty 25, 2019, 21:27 | Brak komentarzy »

Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.


środa, Luty 13, 2019, 12:19 | Brak komentarzy »

Przepisy Kodeksu pracy (art. 18, art. 183b) jasno stanowią, że żaden pracownik (ani też osoba starająca się o pracę) nie może być dyskryminowana ze względu na płeć, wiek, religię, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową czy orientację seksualną. Pracodawca nie może również od tych czynników uzależniać awansu pracownika lub wysokości jego pensji. Dyskryminowanie lub namawianie do dyskryminacji stanowi naruszenie prawa pracowników do równego traktowania. Takiej samej ochronie podlegają pracownicy bez względu na to, czy są zatrudnieni na pełen etat czy są na umowie cywilno-prawnej, a także na czas niekreślony czy określony.


środa, Styczeń 30, 2019, 12:37 | Brak komentarzy »

 

Dzisiejszy wpis ma na celu przybliżenie zagadnienia aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzanego przez notariusza. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia stanowi dokument tożsamy z prawomocnym postanowieniem sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku. Zgodnie z brzmieniem art. 1027 k.c., przy pomocy zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, tak samo jak stwierdzeniem nabycia spadku, spadkobierca może udowodnić swoje prawa do dziedziczenia, względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia.


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 11833
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem