Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Maj 14, 2021, 14:35 | Brak komentarzy »

Immisje to działania podejmowane wobec i na nieruchomości, wykonywane w ramach prawa własności nieruchomości, które mogą oddziaływać także na nieruchomości sąsiednie.
Immisje dzielą się m.in. na:


1) bezpośrednie,
2) pośrednie.


Poniedziałek, Maj 10, 2021, 13:49 | Brak komentarzy »

Uporczywe nękanie, nazywane stalkingiem, to nieuprawnione działanie innej osoby wzbudzające u pokrzywdzonego poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub w istotny sposób naruszające prywatność nękanej osoby.

Przestępstwo to penalizowane jest w kodeksie karnym (dalej: kk) w art.190 a.


Poniedziałek, Maj 10, 2021, 13:47 | Brak komentarzy »

Akt oskarżenia to pismo procesowe wnoszone do sądu karnego, przeciwko osobie naruszającej dobra pokrzywdzonego, w którym domaga się od sądu udzielenia mu ochrony prawnej. W myśl art. 49 § 1 kodeksu postępowaniu karnego (dalej: kpk) pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być także podmiot niemający osobowości prawnej.


środa, Kwiecień 28, 2021, 16:53 | Brak komentarzy »

Pokrzywdzonym w postępowaniu karnym może być nie tylko osoba fizyczna, lecz także instytucja państwowa lub samorządowa albo inna osoba pokrzywdzona przestępstwem, o ile złożyła o nim zawiadomienie. Instytucja zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania jest uprawnieniem przysługującym podmiotowi pokrzywdzonemu na niekorzystne dla niego postanowienie organu prowadzącego dochodzenie.


środa, Kwiecień 28, 2021, 16:49 | Brak komentarzy »

Obrońca z urzędu to prawnik wyznaczony przez samorząd adwokatów lub radców prawnych w celu obrony interesów osoby oskarżonej w sprawie karnej. Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych.


Korporacjami prawniczymi są:


1. Krajowa Izba Radców Prawnych (KIRP),
2. Naczelna Rada Adwokacka (NRA).


Wtorek, Kwiecień 27, 2021, 11:57 | Brak komentarzy »

Kodeks karny przewiduje następujące typy przestępstw, które są ścigane w trybie prywatnoskargowym:


1) umyślne i nieumyślne lekkie uszkodzenie ciała, jeśli leczenie trwa krócej niż 7 dni (art. 157 § 4 k.k.),
2) zniesławienie (art. 212 § 4 k.k.),
3) zniewaga (art. 216 § 5 k.k.),
4) naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 § 3 k.k.).


Wtorek, Kwiecień 27, 2021, 11:52 | Brak komentarzy »

Przestępstwa – ze względu na tryb ścigania – dzielą się na ścigane:
1) z oskarżenia publicznego, zwane też ściganymi urzędu;
2) z oskarżenia prywatnego.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego to szczególna kategoria przestępstw - w sprawach tych co do zasady organy ścigania nie prowadzą postępowania przygotowawczego. Wszczęcie postępowania prywatnoskargowego zależy od żądania pokrzywdzonego, które następuje przez wniesienie prywatnego aktu oskarżenia albo wskutek złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Policji.

 


Piątek, Kwiecień 23, 2021, 07:55 | Brak komentarzy »


Pokrzywdzony może ubiegać się o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w sprawie karnej.

Orzeczenie środka karnego w postaci obowiązku naprawienia jest uzależnione od:


1) skazania sprawcy za przestępstwo,
2) wyrządzenia przez niego szkody lub krzywdy,
3) wniosku pokrzywdzonego lub innej uprawnionej osoby. 


Czwartek, Kwiecień 22, 2021, 10:57 | Brak komentarzy »

W polskim porządku prawnym zdecydowana większość czynów zabronionych ścigana jest z urzędu w myśl zasady z art. 10 § 1 k.p.k. tj. organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wszczęcia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu. Ze wskazanego powyżej przepisu wynika tzw. zasada legalizmu. Oznacza ona bezwzględny nakaz wszczynania i prowadzenia postępowania karnego przez organy ścigania. Podkreślenia wymaga, że nakaz nie dotyczy tylko wszczęcia postępowania, ale także oskarżenia osoby podejrzanej o popełnienie czynu (oczywiście o ile są ku temu przesłanki).


Poniedziałek, Kwiecień 19, 2021, 17:35 | Brak komentarzy »

Postępowanie przygotowawcze, a więc postępowanie prowadzone przez organy ścigania, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa może przebiegać jako dochodzenie albo jako śledztwo.

Dochodzenie prowadzone jest w sprawach wymienionych enumeratywnie w art. 325a k.p.k. tj. w sprawach o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego:

1. zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł;
2. przewidziane w art. 159 (bójka i pobicie z użyciem niebezpiecznych przedmiotów), art. 254a (zakłócenie działania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra) i art. 262 § 2 (ograbienie zwłok, grobu lub innego miejsca spoczynku zmarłego) k.k.,
3. przewidziane w art. 279 § 1 (kradzież z włamaniem), art. 286 § 1 i 2 (oszustwo) oraz w art. 289 § 2 (zabór pojazdu) k.k., jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 110762
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem