Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Niedziela, Sierpień 11, 2019, 11:39 | Brak komentarzy »

Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, otrzymujemy bezpłatnie odpis skrócony aktu. Jednak za każdy kolejny odpis aktu należy uiścić opłatę skarbową, chyba że należy się do osób zwolnionych z tej opłaty.
Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać w dowolnym USC w Polsce, składając odpowiedni wniosek.


Wtorek, Sierpień 6, 2019, 11:58 | Brak komentarzy »

Umowa zlecenia kończy się co do zasady w chwilą wykonania zleconej czynności. Do wcześniejszego rozwiązania umowy może dojść na skutek śmierci zleceniodawcy lub utracenia przez niego zdolności do czynności prawnych, jeżeli strony przewidziały w zawartej umowie, że w takich wypadkach umowa wygaśnie (w braku takiego zastrzeżenia, umowa nadal obowiązuje). W przypadku śmierci zleceniobiorcy lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą umowa zlecenia wygasa, jednakże strony mogą w zawartej umowie zastrzec, że w takim wypadku umowa nadal będzie obowiązywała.


Poniedziałek, Sierpień 5, 2019, 10:51 | Brak komentarzy »

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie ograniczają rodzaju dowodów, jakie można przeprowadzić przed sądem w celu ustalenia ojcostwa. Przeciwnie – nakazują dopuścić wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie przez sąd wszelkich zdobyczy nauki i techniki. Jedną z nich jest możliwość przeprowadzenia dowodu z analizy sekwencji kwasu dezoksyrybonukleinowego – czyli tzw. dowodu z DNA. Metoda ta opracowana w połowie lat osiemdziesiątych, w Polsce zaczęła być stosowana w celu ustalenia ojcostwa dopiero w latach 90-tych.

Pewność jaką daje badanie DNA powoduje, że sądy traktują jego wynik jako pełnowartościowy dowód w sprawach, np. o ustalenie ojcostwa a w dalszej perspektywie np. o przyznanie alimentów.


środa, Czerwiec 12, 2019, 16:05 | Brak komentarzy »

W dzisiejszym poście poświęcamy uwagę umowie pożyczki. Spójrz na wzór umowy i zobacz jakie praktyczne wskazówki dla Ciebie przygotowaliśmy:


środa, Maj 22, 2019, 15:35 | 1 Komentarz »

Niniejszy wpis ma na celu wskazanie różnic pomiędzy ubezwłasnowolnieniem całkowitym a częściowym. Zagadnienie ubezwłasnowolnienia wiąże się ściśle z pojęciem zdolności do czynności prawnych.

Zdolność do czynności prawnych – to możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań, a także kreowania innych zmian w stosunkach cywilnoprawnych. Przejawem zdolności do czynności prawnych jest np. możliwość nabycia prawa własności rzeczy, zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego czy złożenia wypowiedzenia umowy o pracę.


Poniedziałek, Maj 13, 2019, 09:48 | Brak komentarzy »

Pierwszym etapem egzekucji komorniczej z nieruchomości jest zajęcie nieruchomości przez komornika. Zgodnie z art. 923 kpc wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Jeżeli dłużnik nie uiści długu komornik przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości, która jest przedmiotem egzekucji.


środa, Kwiecień 17, 2019, 12:57 | Brak komentarzy »

Instytucja separacji została uregulowaną w ustawie z 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy.

Sąd orzeka w trybie nieprocesowym separację na wniosek, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

a)       małżonkowie zgodnie żądają orzeczenia separacji (zgoda nie musi zostać wyrażona
w jednym piśmie, wystarczy że jedno z małżonków złoży wniosek a drugie go poprze
w swoim piśmie,

b)      istnieje zupełny rozkład pożycia,

c)       orzeczenie separacji z innych względów nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

d)      małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci.


Czwartek, Kwiecień 4, 2019, 09:28 | Brak komentarzy »

Zagadnienie regulujące kwestie dotyczące ochrony pracownicy w ciąży przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę zostało ujęte w art. 177 ustawy  z dnia  26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. – Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) zwany w dalszej części k.p.).  Stosownie do art. 177 §  1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy
i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę z pracownicą w ciąży
z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje jej prawo do żądania przed Sądem Pracy:

-  uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,

- przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach i zasadach wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy,

- odszkodowanie.


Poniedziałek, Kwiecień 1, 2019, 11:35 | Brak komentarzy »

Podstawowe informacje

W wyniku dziedziczenia na spadkobiercę (współspadkobierców) przechodzi ogół praw
i obowiązków spadkodawcy. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, to pomiędzy nimi powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych. Wspólność ta istnieje do momentu dokonania działu spadku.

Podział spadku może być dokonany na dwa różne sposoby:

-        gdy pomiędzy współspadkobiercami istnieje zgodność, co do sposobu zniesienia współwłasności – kształtu podziału masy spadkowej, poprzez umowę sporządzoną
w dowolnej formie; jednak gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa musi pod rygorem nieważności zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy umowę
o dział spadku sporządzić w formie aktu notarialnego. Stronami umowy o dział spadku
są wszyscy spadkobiercy.;

-        w wyniku postępowania sądowego o dział spadku, w szczególności w przypadku braku zgody pomiędzy współspadkobiercami.


Wtorek, Luty 26, 2019, 12:34 | Brak komentarzy »

Pojęcie skargi.

            Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego zwanego w dalszej części artykułu „WSA” jest środkiem zaskarżenia między innymi od decyzji administracyjnych, który przysługuje po wyczerpaniu środków zaskarżenia przysługujących w ramach postępowania administracyjnego (w szczególności po złożeniu odwołania od decyzji administracyjnej).

Szczegółowe zasady wnoszenia skargi do WSA zostały uregulowane w ustawie z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. – Dz.U. z 2018r., poz. 1302 ze zm, dalej: p.p.s.a.).

       Skierowanie skargi w trybie przepisów p.p.s.a. ma na celu skontrolowanie przez WSA zgodności z prawem orzeczeń wydanych przez organ administracyjny w drugiej instancji  
tj. już po wniesieniu odwołania od decyzji administracyjnej i wyeliminowanie z obrotu prawnego niezgodnego  z prawem rozstrzygnięcia.

 


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 16589
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem