Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Kwiecień 17, 2019, 12:57 | Brak komentarzy »

Instytucja separacji została uregulowaną w ustawie z 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy.

Sąd orzeka w trybie nieprocesowym separację na wniosek, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

a)       małżonkowie zgodnie żądają orzeczenia separacji (zgoda nie musi zostać wyrażona
w jednym piśmie, wystarczy że jedno z małżonków złoży wniosek a drugie go poprze
w swoim piśmie,

b)      istnieje zupełny rozkład pożycia,

c)       orzeczenie separacji z innych względów nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

d)      małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci.


Czwartek, Kwiecień 4, 2019, 09:28 | Brak komentarzy »

Zagadnienie regulujące kwestie dotyczące ochrony pracownicy w ciąży przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę zostało ujęte w art. 177 ustawy  z dnia  26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. – Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) zwany w dalszej części k.p.).  Stosownie do art. 177 §  1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy
i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę z pracownicą w ciąży
z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje jej prawo do żądania przed Sądem Pracy:

-  uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,

- przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach i zasadach wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy,

- odszkodowanie.


Poniedziałek, Kwiecień 1, 2019, 11:35 | Brak komentarzy »

Podstawowe informacje

W wyniku dziedziczenia na spadkobiercę (współspadkobierców) przechodzi ogół praw
i obowiązków spadkodawcy. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, to pomiędzy nimi powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych. Wspólność ta istnieje do momentu dokonania działu spadku.

Podział spadku może być dokonany na dwa różne sposoby:

-        gdy pomiędzy współspadkobiercami istnieje zgodność, co do sposobu zniesienia współwłasności – kształtu podziału masy spadkowej, poprzez umowę sporządzoną
w dowolnej formie; jednak gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa musi pod rygorem nieważności zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy umowę
o dział spadku sporządzić w formie aktu notarialnego. Stronami umowy o dział spadku
są wszyscy spadkobiercy.;

-        w wyniku postępowania sądowego o dział spadku, w szczególności w przypadku braku zgody pomiędzy współspadkobiercami.


Wtorek, Luty 26, 2019, 12:34 | Brak komentarzy »

Pojęcie skargi.

            Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego zwanego w dalszej części artykułu „WSA” jest środkiem zaskarżenia między innymi od decyzji administracyjnych, który przysługuje po wyczerpaniu środków zaskarżenia przysługujących w ramach postępowania administracyjnego (w szczególności po złożeniu odwołania od decyzji administracyjnej).

Szczegółowe zasady wnoszenia skargi do WSA zostały uregulowane w ustawie z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. – Dz.U. z 2018r., poz. 1302 ze zm, dalej: p.p.s.a.).

       Skierowanie skargi w trybie przepisów p.p.s.a. ma na celu skontrolowanie przez WSA zgodności z prawem orzeczeń wydanych przez organ administracyjny w drugiej instancji  
tj. już po wniesieniu odwołania od decyzji administracyjnej i wyeliminowanie z obrotu prawnego niezgodnego  z prawem rozstrzygnięcia.

 


Poniedziałek, Luty 25, 2019, 21:27 | Brak komentarzy »

Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.


środa, Luty 13, 2019, 12:19 | Brak komentarzy »

Przepisy Kodeksu pracy (art. 18, art. 183b) jasno stanowią, że żaden pracownik (ani też osoba starająca się o pracę) nie może być dyskryminowana ze względu na płeć, wiek, religię, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową czy orientację seksualną. Pracodawca nie może również od tych czynników uzależniać awansu pracownika lub wysokości jego pensji. Dyskryminowanie lub namawianie do dyskryminacji stanowi naruszenie prawa pracowników do równego traktowania. Takiej samej ochronie podlegają pracownicy bez względu na to, czy są zatrudnieni na pełen etat czy są na umowie cywilno-prawnej, a także na czas niekreślony czy określony.


środa, Styczeń 30, 2019, 12:37 | Brak komentarzy »

 

Dzisiejszy wpis ma na celu przybliżenie zagadnienia aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzanego przez notariusza. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia stanowi dokument tożsamy z prawomocnym postanowieniem sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku. Zgodnie z brzmieniem art. 1027 k.c., przy pomocy zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, tak samo jak stwierdzeniem nabycia spadku, spadkobierca może udowodnić swoje prawa do dziedziczenia, względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia.


Poniedziałek, Styczeń 21, 2019, 21:07 | Brak komentarzy »

Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r., nakładają na sąd obowiązek badania w postępowaniu o eksmisję, czy pozwanemu przysługuje prawo do najmu socjalnego lokalu. Przepisy wymieniają kategorie osób szczególnie chronionych, w odniesieniu do których sąd jest zobligowany przyznać im takie uprawnienie, chyba że osoby te mają możliwość zamieszkania w innym lokalu, czy też ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec:

 


Czwartek, Grudzień 27, 2018, 15:24 | Brak komentarzy »

Decyzja administracyjna jest podstawową formą prawną rozstrzygającą sprawę indywidualną w postępowaniu administracyjnym. Akt ten może występować pod różnymi nazwami, np. zgoda, pozwolenie, zezwolenie, koncesja. Co można zrobić w sytuacji, gdy decyzja jest wadliwa?

            W przypadku gdy jesteśmy niezadowoleni z treści decyzji regulującej nasze prawa lub nakładającej na nas obowiązki, wówczas w pierwszej kolejności należy rozważyć wniesienie odwołania jako zwyczajnego środka zaskarżenia decyzji. Jeżeli jednak stwierdzimy, iż decyzja dotknięta jest wadą kwalifikowaną możemy domagać się wznowienia postępowania (o czym była mowa w odrębnym blogu) bądź stwierdzenia nieważności wydanej w postępowaniu decyzji administracyjnej, o ile spełnione zostaną opisane niżej przesłanki.


Wtorek, Grudzień 11, 2018, 09:50 | Brak komentarzy »

Niejednokrotnie zdarza się, że osoby posiadające status posiadacza w dobrej wierze dokonują licznych nakładów koniecznych  na rzecz w szczególności na nieruchomości. Osobom tym przysługuje roszczenie o zwrot tych nakładów na podstawie art.  226  § 1 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa
o wydanie rzeczy, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych.

Zatem z art. 226 §1 k.c. wynika,  że w razie wszczęcia procesu o zwrot nakładów koniecznych  istotny jest nie tylko fakt ich poczynienia, ustalenie ich rodzaju oraz ich wartość, ale także to, w jakim zakresie nie znalazły one pokrycia w korzyściach uzyskanych z rzeczy. ( jeśli chodzi o nakłady konieczne)  (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 09.07.2014r.,
 sygn. I ACa 15/14). Samo twierdzenie strony, że nakłady nie znalazły pokrycia w korzyściach, które uzyskała z rzeczy nie jest dowodem .


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 7777
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem