Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Lipiec 30, 2021, 13:15 | Brak komentarzy »

Uprawnienie do uzyskania alimentów z funduszu alimentacyjnego wywieść należy z przepisów z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. (Dz.U. z 2021r. poz 877). Dostarczenie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny, konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.


środa, Lipiec 28, 2021, 08:49 | Brak komentarzy »

Zasiłek celowy jest jednym ze świadczeń pomocy społecznej przyznawany w pełnej lub częściowej kwocie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, przykładowo na zakup :


a) leków nadto kosztów leczenia,
b) żywności,
c) opału,
d) odzieży,
e) wyposażenia w przedmioty użytku domowego – pralka, lodówka, naczynia itd.
f) drobnych remontów i napraw w mieszkaniu beneficjenta,
g) kosztów pogrzebu.
h) innych kosztów i strat wskazanych w ustawie.


Wtorek, Lipiec 27, 2021, 08:32 | Brak komentarzy »

Podstawą prawną świadczenia nazwanego zasiłek rodzinny jest Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020, poz. 111; ost. zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 730). Ustawa ta określa komu i w jakiej wysokości należy się świadczenie. Celem wypłaty zasiłku rodzinnego jest częściowa rekompensata wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego świadczenia przysługuje:

a) rodzicom, rodzicowi albo opiekunowi prawnemu dziecka,
b) opiekunowi faktycznemu dziecka,
c) osobie uczącej się.


Wtorek, Lipiec 27, 2021, 08:25 | Brak komentarzy »

Świadczenie 500 + to świadczenie, które wprowadziła ustawa z dnia 11.02.2016r (Dz.U.2016 poz. 195 z późn. zm.), któa weszła w życie w dniu 1.04 2016r. W pierwotnym ksztbrzmieniu ww. ustawy tzw. świadczenie wychowawcze wypłacane było na każde drugie i następne dziecko w rodzinie, a przy pierwszym dziecku był ustalony próg dochodowy. Jednakże od dnia 01.07.2019r. świadczenie wypłacane jest już na wszystkie małoletnie dzieci w rodzinie. Wsparcie dla rodzin wypłacane jest obecnie bez względu na uzyskiwane w rodzinie dochody. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł w każdym miesiącu na każde dziecko. Świadczenie wypłacane jest rodzicom do ukończenia przez dziecko osiemnastu lat


Piątek, Lipiec 23, 2021, 10:51 | Brak komentarzy »

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia,
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Wyróżnia się:

  • rentę socjalną stałą - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;
  • rentę socjalną okresową - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w decyzji.


Piątek, Lipiec 23, 2021, 10:49 | Brak komentarzy »

Zasiłek stały jest świadczeniem wypłacanym okresowo (miesięcznie), a jednym z jego celów jest zapewnienie osobie niepełnosprawnej, niezdolnej do pracy, bieżącej egzystencji.

 


Zasiłek stały przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

środa, Lipiec 21, 2021, 12:14 | Brak komentarzy »

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie dedykowane dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub które ze względu na swoje niskie dochody nie są w stanie ponosić wydatków za lokal.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy spełnione są 3 przesłanki:
1) tytuł prawny do lokalu,
2) dochodowa,
3) metrażowa.


środa, Lipiec 21, 2021, 12:07 | Brak komentarzy »

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Świadczenie to reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(dalej: Ustawa). Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.


Piątek, Lipiec 16, 2021, 11:01 | Brak komentarzy »

Świadczenie pieniężne, które wypłacane jest jako dodatek do rent i emerytur na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a mianowicie tzw. dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeśli ta osoba została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

 


Wysokość dodatku pielęgnacyjnego to stała kwota w wysokości 106,41 zł (wg stanu prawnego na moment sporządzania niniejszego wpisu na Blogu). Kwota dodatku pielęgnacyjnego podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Jeśli osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego do emerytury lub renty przebywa w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, to świadczenie to nie przysługuje, chyba że dana osoba przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.


Piątek, Lipiec 16, 2021, 10:59 | Brak komentarzy »

Na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (dalej: Ustawa) do polskiego systemu prawnego zostało wprowadzone nowe świadczenie pieniężne, które jest dodatkowym wsparciem dochodowym przeznaczonym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Tzw. „świadczenie uzupełniające” przysługuje osobom pełnoletnim, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 129903
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem