Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Styczeń 22, 2021, 14:17 | Brak komentarzy »

Obowiązującą w kodeksie pracy zasadą jest, iż pracownik powinien wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy w naturze tj. w formie odpłatnego zwolnienia od wykonywania pracy w określonym w przepisach wymiarze czasu. Od tej zasady istnieje wyjątek uregulowany w art. 171 § 1 kodeksu pracy. Przepis mówi o sytuacji, gdy urlop wypoczynkowy nie został przez pracownika wykorzystany w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W takim przypadku pracodawca jest zobligowany wypłacić pracownikowy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypocznynkowy.


Czwartek, Styczeń 21, 2021, 08:36 | Brak komentarzy »

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest prawem podmiotowym pracownika i stanowi jedno z fundamentalnych jego uprawnień. Potwierdzeniem nadania wysokiej rangi uprawnieniu jest jego ujęcie w art. 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej na sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ w Paryżu w dniu 10 grudnia 1948r. W wyniku recepcji uprawnienia pracownika do wypoczynku do naszego systemu prawnego prerogatywa ta znalazła swoje miejsce w Kodeksie Pracy w dziale 7.


Poniedziałek, Styczeń 18, 2021, 13:34 | Brak komentarzy »

Kodeks pracy w art. 124 przewiduje odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:


§ 1 pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.


§ 2 Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.


§ 3 Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.


Piątek, Styczeń 15, 2021, 10:43 | Brak komentarzy »

Kodeks Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U.1974.24.141 z dnia 1974.07.05 z póź.zm.) w art. 264 § 1, wskazuje, że odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia pracownikowi pisma wypowiadającego umowę o pracę. Powyższy termin jest terminem zawitym tzn. że nie podlega skróceniu ani tym bardziej przedłużeniu. Jednakże, gdyby pracownik nie złożył właściwego odwołania do sądu pracy w przewidzianym terminie a okoliczność ta nastąpiła bez winy pracownika to w myśl art. 265 § 1 k.p. może złożyć do sądu pracy wniosek o jego przywrócenie. Czynność ta musi zostać dokonana w terminie 7 dni liczonych od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Nadto we wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu. (art. 265 k.p.) Wraz z czynnością złożenia do sądu pracy wniosku o przywrócenie terminu załączyć trzeba pismo główne tj. pozew. Każde pierwsze pismo procesowe składane do sądu winno zawierać dane powoda i jego adres zamieszkania (pobytu) oraz nr pesel / dane pozwanego (pracodawcy) i adres jego siedziby wszystko w celu umożliwienia doręczania przez sąd dalszej korespondencji. W piśmie wystarczy lakonicznie zakreślić obszar roszczenia. Pozew do sądu pracy w przedmiocie wskazań w art. 461 § 11 kodeksu postępowania cywilnego nie podlega opłacie, chyba że roszczenie przekracza kwotę 50 tys. złotych. Wskazuje na to art. 35 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


środa, Styczeń 13, 2021, 09:04 | Brak komentarzy »

Przepisy kodeksu pracy regulują kwestie formy wypowiedzenia umowy o pracę w art. 30 § 3, który wskazuje, iż oświadczenie każdej ze stron, a więc zarówno pracownika jak i pracodawcy, o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Przy czym w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy, a także powinno w nim znaleźć się pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do złożenia odwołania do sądu pracy.


środa, Grudzień 30, 2020, 17:37 | Brak komentarzy »

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie podejmują wspólne zobowiązania, pośród których bardzo często jest kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup domu lub mieszkania. Problem pojawia się w kiedy w wyniku rozwodu dochodzi podziału majątku. W praktyce podział majątku przebiega co do zasady o wiele prościej i szybciej aniżeli podział wspólnych zobowiązań finansowych. Wiele osób żartuje nawet, że kredyt hipoteczny mocniej cementuje związek niż małżeństwo. W tym stwierdzeniu jest niestety wiele prawdy.


Wtorek, Grudzień 29, 2020, 09:18 | Brak komentarzy »

Jednakże, żeby mogło dojść do zgodnego z prawem relegowania lokatora z mieszkania nastąpić powinny przedsądowe działania wynajmującego poprzedzające jego wystąpienie na drogę postępowania sądowego. W pierwszej kolejności wynajmujący na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 611) wspartychprzepisami Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz. U. Z 2020r. poz 1740 z późn.zm.) musi skutecznie wypowiedzieć umowę najmu i wskazać podstawę wypowiedzenia.


Poniedziałek, Grudzień 28, 2020, 14:33 | Brak komentarzy »

Oświadczenie w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku złożyć może osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W sytuacji, gdy spadkobierca ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie może złożyć oświadczenia woli w swoim imieniu i na swoją rzecz bez zgody jego przedstawiciela ustawowego. W tym miejscu należy podkreślić, że właśnie taką osobą, która nie ma pełnej zdolności do
czynności prawnych jest osoba małoletnia tj. osoba przed osiągnięciem pełnoletności.


środa, Grudzień 23, 2020, 13:24 | Brak komentarzy »

Pozew powinien spełniać kryteria pisma procesowego tj. powinien wskazywać:


◦ oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,


◦ imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,


◦ oznaczenie rodzaju pisma (np. pozew o uchylenie obowiązku
alimentacyjnego),


◦ osnowę wniosku lub oświadczenia,


Poniedziałek, Grudzień 21, 2020, 22:21 | Brak komentarzy »

W każdym procesie sądowym w sprawach cywilnym strona, która kieruje swoje roszczenie na drogę sądową musi udowodnić swoje racje tzn. powołać w toku postępowania odpowiednie dowody, z wyszczególnieniem faktów, które mają zostać wykazane tym dowodem. W sprawach alimentacyjnych osoba zobowiązana do opłacania alimentów musi udowodnić przede wszystkim jakie ma możliwości zarobkowe. Aby tę okoliczność udowodnić można przedłożyć następujące dowody (przykładowo):


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 91315
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem