Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Wtorek, Październik 31, 2023, 11:30 | Brak komentarzy »

Nawiązka to, najprościej rzecz ujmując, zryczałtowane odszkodowanie. Sąd zasądza nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w przypadku, gdy ustalenie wysokości szkody – materialnej lub niematerialnej, jest szczególnie utrudnione, np. w sytuacji, gdy szkoda rzeczywiście powstała, ale jej rozmiarów w ogóle nie można ustalić lub okoliczności stanowiące podstawę do dokonywania ustaleń w tym zakresie są niewystarczające.


Nawiązka nie jest karą – jest to środek karny, który polega na obowiązku zapłacenia określonej kwoty pieniężnej poszkodowanemu. Najczęściej nawiązka jest zasądzana od sprawcy obok kary zasadniczej.

[czytaj dalej]


środa, Wrzesień 27, 2023, 08:57 | Brak komentarzy »

Z ulgi może skorzystać:

- osoba niepełnosprawna,

- osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,

pod warunkiem poniesienia wydatków na rehabilitację lub wydatków związanych  z ułatwieniem  wykonywania funkcji życiowych.

Co do zasady, ulga przysługuje w przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku. Dokumentem takim może być faktura, rachunek, dowód wpłaty  na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu,  ile oraz za co zapłacił, a także posiadania dokumentu takiego jak:

[czytaj dalej]


środa, Wrzesień 27, 2023, 08:55 | Brak komentarzy »

Zasiłek pielęgnacyjny

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.).

Organ wypłacający: wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu  na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku  z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

[czytaj dalej]


środa, Wrzesień 27, 2023, 08:52 | Brak komentarzy »

Wypłata gwarantowana stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS osobie uposażonej, jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w okresie 3 lat od miesiąca,
od którego po raz pierwszy wypłacono mu emeryturę.

O wypłacie gwarantowanej można mówić jedynie w przypadku emeryta, spełniającego następujące warunki:

[czytaj dalej]


środa, Wrzesień 27, 2023, 08:47 | Brak komentarzy »

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w:

- orzeczeniu o niepełnosprawności,

- orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności lub

- wskazaniach do ulg i uprawnień,

odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

[czytaj dalej]


środa, Wrzesień 27, 2023, 08:46 | Brak komentarzy »

Renta rodzinna, zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1251)
– dalej jako „ustawa”, przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy
lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki
do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

[czytaj dalej]


środa, Wrzesień 27, 2023, 08:08 | Brak komentarzy »

Zdarzają się sytuacje, gdy to pracownik jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Jak bowiem stanowi art. 55 § 11 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) – dalej jako „k.p.”, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

[czytaj dalej]


środa, Wrzesień 27, 2023, 08:01 | 1 Komentarz »

Użyczenie to nieodpłatne udostępnienie mieszkania, a więc jedna osoba pozwala drugiej na bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego.

Do zawarcia umowa użyczenia nieruchomości z reguły dochodzi pomiędzy osobami bliskimi i wynika to z chęci pomocy.

Do zawarcia umowy użyczenia, oprócz złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli, niezbędne jest wydanie biorącemu mieszkania. Użyczający nie musi być właścicielem rzeczy oddawanej w użyczenie. Wystarczające jest występowanie po jego stronie faktycznej możności udostępnienia (wydania) rzeczy biorącemu. W związku z tym, użyczającym może być zarówno właściciel, jak i posiadacz, czy lub dzierżyciel.

[czytaj dalej]


Piątek, Wrzesień 22, 2023, 09:07 | Brak komentarzy »

Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

[czytaj dalej]


Piątek, Wrzesień 22, 2023, 09:05 | Brak komentarzy »

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lokal socjalny musi spełniać następujące warunki:


1)nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny,
2)powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.


Oceny, czy lokal nadaje się do zamieszkiwania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, dokonuje się na podstawie przepisów Prawa budowlanego, czy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[czytaj dalej]


Czwartek, Wrzesień 21, 2023, 10:23 | Brak komentarzy »

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt ma na celu stworzenie warunków do zapewnienia określonym grupom zwierząt podwyższonych warunków utrzymania względem tych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (wymagania podstawowe). Obecnie
dodatkową płatność można otrzymać m. in. za podwyższony dobrostan owiec.


Warunki otrzymania dopłaty.


Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zapewnienie owcom wypasu lub dostępu do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym. Należy także zwiększyć o co najmniej 20% ich powierzchnię bytową w pomieszczeniach czy budynkach w stosunku do powszechnie obowiązujących norm prawnych.

[czytaj dalej]


Czwartek, Wrzesień 21, 2023, 10:18 | Brak komentarzy »

Do płatności do bydła kwalifikują się samce i samice gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek w dniu 15 maja 2023r. nie przekracza 24 miesięcy, tj. zwierzęta urodzone najpóźniej w dniu 15 maja 2021r.


Płatność jest przyznawana rolnikom, którzy posiadają:

 •  co najmniej 1 sztukę kwalifikujących się zwierząt – w przypadku województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
 • co najmniej 3 sztuki kwalifikujących się zwierząt – w przypadku województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

[czytaj dalej]


Czwartek, Wrzesień 21, 2023, 10:14 | Brak komentarzy »

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt ma na celu stworzenie warunków do zapewnienia określonym grupom zwierząt podwyższonych warunków utrzymania względem tych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (wymagania podstawowe). Obecnie dodatkową płatność można otrzymać m. in. za podwyższony dobrostan kóz.


Warunki otrzymania dopłaty.


Dobrostan kóz zakłada spełnienie określonych dodatkowych wymogów utrzymywania kóz. Aby sprostać wymaganiom i otrzymać środki z ekoschematu należy zapewnić wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku koza domowa:

 •  utrzymywanie bez uwięzi,
 • zwiększoną powierzchnię bytową w pomieszczeniach lub budynkach o co najmniej 20%,
 • dostępu do wybiegu o powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% przez cały rok,
 • wypas przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym.

[czytaj dalej]


Czwartek, Wrzesień 21, 2023, 10:05 | Brak komentarzy »

Zgodnie z przepisami ustawy z 4 listopada 2022 roku o systemie identyfikacji i rejestracji każdy właściciel drobiu, niezależnie od jego ilości, począwszy od dnia 6 kwietnia 2023r. musi zarejestrować tzw. "zakład drobiu".


Co dokładnie podlega obowiązkowi rejestracji


Pod pojęciem „zakład drobiu” należy rozumieć:

 • zakład hodowli zarodowej,
 • zakład reprodukcyjny,
 • zakład hodowli kur niosek,
 • zakład wylęgu drobiu,
 • zakład odchowu drobiu,
 • zakład hodowli drobiu rzeźnego,
 • pozostałe zakłady drobiu

[czytaj dalej]


Czwartek, Wrzesień 21, 2023, 09:11 | Brak komentarzy »

Dobrostan zwierząt jest kontynuacją wsparcia dla gatunków/grup zwierząt objętych działaniem „Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020”. Dopłaty za podwyższone standardy utrzymania zwierząt nadal można otrzymać do:

 • świń (lochy, tuczniki),
 • bydła (krowy mleczne, krowy mamki),
 • owiec


Dobrostan zwierząt, czyli dopłaty do loch w 2023 roku

Aby uzyskać dopłatę do loch należy spełnić określone wymagania a mianowicie:

[czytaj dalej]


Piątek, Wrzesień 15, 2023, 08:56 | Brak komentarzy »

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt ma na celu stworzenie warunków do zapewnienia określonym grupom zwierząt podwyższonych warunków utrzymania względem tych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (wymagania podstawowe). Obecnie dodatkową płatność można otrzymać m. in. za podwyższony dobrostan koni.

Aby otrzymać płatność, rolnik powinien posiadać minimum 2 szt. koni w wieku co najmniej 24 miesiące lub klacz ze źrebięciem zgłoszonym do właściwego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do płatności nie kwalifikują się konie utrzymywane w dzikich lub półdzikich warunkach, pochodzące z obszarów parku narodowego albo parku krajobrazowego, wskazanych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

[czytaj dalej]


środa, Lipiec 26, 2023, 12:10 | Brak komentarzy »

W myśl ustawy z dnia 7 lipca 2022r o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom ustawodawca wprowadził tzw. wakacje kredytowe. Wprowadzona regulacja prawna daje możliwość zawieszenia spłaty jednego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w określonych ustawą terminach.  Nadto zawieszenie może dotyczyć kredytu pobranego na budowę domu ale także na zakup gruntu pod budowę domu.

[czytaj dalej]


Wtorek, Lipiec 25, 2023, 11:44 | Brak komentarzy »

Regulacje kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego umożliwiają dochodzenie świadczenia pieniężnego w związku ze skutkami popełnionego przestępstwa.

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Należy zauważyć, że przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

[czytaj dalej]


Czwartek, Czerwiec 29, 2023, 08:55 | Brak komentarzy »

W myśl ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego za pomieszczenie tymczasowe zgodnie z art. 2 pkt 5a należy rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków,  zapewniające co najmniej 5m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możliwości znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas mieszkały osoby przekwaterowywane.

[czytaj dalej]


Czwartek, Czerwiec 29, 2023, 08:50 | Brak komentarzy »

Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).

Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić:

1) przy zawieraniu umowy o pracę albo

2) w trakcie zatrudnienia.

[czytaj dalej]


(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 20698
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem