Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Wrzesień 16, 2021, 08:50 | Brak komentarzy »

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.
Rzecznika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.


Wtorek, Wrzesień 14, 2021, 09:12 | Brak komentarzy »

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która jest powołana do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną dokonać formę notarialną. Są bowiem takie czynności prawne, które aby były ważne muszą mieć formę aktu notarialnego np. umowa sprzedaży nieruchomości. Notariusz dokonuje swoich czynności w kancelarii notarialnej. Osoba, która ma potrzebę skorzystania z usług notariusza może w zasadzie skorzystać z pomocy dowolnej kancelarii notarialnej, bowiem standardy sporządzania aktów notarialnych są takie same dla każdego notariusza.


Piątek, Wrzesień 10, 2021, 15:12 | Brak komentarzy »

Rzecznik Finansowy to instytucja powołana do podejmowania działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje. Innymi słowy rzecznik ma kompetencje do podejmowania działań w przypadku sporów powstałych między klientem, a podmiotem rynku finansowego np. z bankiem czy z firmą ubezpieczeniową. Rzecznik działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – dalej Ustawa.


środa, Wrzesień 8, 2021, 08:27 | Brak komentarzy »

Samorząd terytorialny jest zobowiązany do wykonywania zadań w zakresie ochrony interesów konsumentów. Zadania samorządu powiatowego w tej kwestii wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik praw konsumentów (rzecznik konsumentów). Rzecznik jest zatrudniany przez starotstę lub prezydenta miasta (w przypadku miast na prawach powiatu). Wymogiem zatrudnienia na tym stanowisku jest przede wyszystkim warunek posiadnia wyższego wynagrodzenia, w szczególności prawniczego lub ekonomicznego, oraz legitymowanie się minimum pięcioletnim doświadczeniem zawodowym.


Piątek, Wrzesień 3, 2021, 13:24 | Brak komentarzy »

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody jest instytucją prawną o której traktują przepisy kodeksu cywilnego w art. 4421 (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r z późn.zm.) dalej k.c. Artykuł 4421 wprowadzony został do kodeksu cywilnego przez nowelizację z 16.02.2007r. (Dz.U. nr. 80, poz. 538) i obowiązuje od 10.08.2007r. Zgodnie ze wskazanym artykułem roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

 


Czwartek, Wrzesień 2, 2021, 08:19 | Brak komentarzy »

Zadatek jest instytucją prawną o którym traktują przepisy kodeksu cywilnego w art. 394 (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r z późn.zm.) dalej k.c. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.


środa, Wrzesień 1, 2021, 09:47 | Brak komentarzy »

Przepisy traktujące o solidarności dłużników i ich odpowiedzialności umiejscowione zostały w kodeksie cywilnym w art. 366 i inne (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r z późn.zm.) dalej k.c. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Solidarność jest cechą, która może charakteryzować zobowiązania o wielopodmiotowej strukturze po co najmniej jednej ze stron.


Piątek, Sierpień 27, 2021, 09:06 | Brak komentarzy »

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę to droga do uzyskania rekompensaty przez osobę poszkodowaną za doznaną szkodę niemajątkową. Oznacza to zapłatę najczęściej przez sprawcę oznaczonej sumy pieniędzy za cierpienia, które są następstwem jakiegoś zdarzenia. Należy podkreślić, że roszczenie zadośćuczynienia podnoszone może by nie tylko ze wskazanego wyżej powodu, lecz także gdy ma miejsce naruszenie dóbr osobistych osoby poszkodowanej. Zadośćuczynienie i odszkodowanie różnią się od siebie zdecydowanie i są to dwa różne roszczenia. Celem odszkodowania jest przywrócenie stanu majątkowego osoby poszkodowanej z przed zdarzenia.


Piątek, Sierpień 27, 2021, 08:54 | Brak komentarzy »

Kodeks cywilny przewiduje dwa rodzaje odsetek:


1) odsetki kapitałowe;
2) odsetki za opóźnienie.

Odsetki kapitałowe - art. 359 Kodeksu cywilnego


Odsetki kapitałowe to forma wynagrodzenia należnego wierzycielowi od dłużnika za korzystanie z pieniędzy. Jako dochód od kapitału, powinny być zgodne z funkcją, jaką pełnią, czyli refundować wierzycielowi spadek wartości pieniądza i dawać dochód, jaki wynikałby z przeciętnej lokaty lub inwestycji pieniężnej w okresie, w którym korzysta się z pieniędzy, nawet po terminie ich zwrotu.


Wtorek, Sierpień 24, 2021, 09:25 | Brak komentarzy »

Aby można było mówić o odszkodowaniu muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • wystąpiła szkoda,
  • szkoda powstała w wyniku zdarzenia (zdarzenie szkodzące),
  • istnieje adekwatny związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem ją wywołującym.


Brak jest legalnej definicji szkody. W orzecznictwie szkodę definiuje się jako uszczerbek w prawnie chronionych dobrach majątkowych wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem tych dóbr, jaki istniał i jaki następnie mógłby, w ramach normalnej kolei rzeczy się wytworzyć, a stanem, jaki powstał na skutek zdarzenia wywołującego zmianę, polegającą na uszczupleniu aktywów lub zwiększeniu pasywów.


(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 6015
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem