Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Październik 27, 2021, 10:54 | Brak komentarzy »

W bieżącym miesiącu na naszym blogu poświęcamy uwagę kwestiom prawnym związanym z pochodzeniem dziecka. Są to tematy bardzo doniosłe i odgrywające bardzo istotną rolę zarówno w życiu dziecka, jak i jego rodziców. Uznanie dziecka jest jedną z instytucji prawnych mających na celu określenie personaliów biologicznego ojca dziecka. Uznanie dziecka jest przede wszystkim formą polubownego i dobrowolnego załatwienia tej kwestii. Dotyczy ono określenia ojcostwa dziecka, którego rodzice nie zawarli związku małżeńskiego.


Piątek, Październik 22, 2021, 08:10 | Brak komentarzy »

Przepis art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawiera domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Bez znaczenia natomiast pozostaje porównanie daty urodzenia dziecka z datą współżycia rodziców.

Urodzenie się dziecka po upływie 300. dnia od ustania małżeństwa nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla byłego męża. Podobnie domniemanie nie obowiązuje, jeżeli dziecko urodziło się przed zawarciem małżeństwa. Domniemanie powyższe nie obowiązuje także, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji.

Początek trzystudniowego terminu rozpoczyna się od dnia, w którym małżeństwo ustało lub zostało unieważnione. Jeżeli małżeństwo ustało wskutek wyroku sądu, bieg terminu rozpoczyna się od uprawomocnienia się orzeczenia, a nie od jego ogłoszenia. Dla uznania, że dziecko urodziło się w małżeństwie, bez znaczenia jest zatem chwila wniesienia pozwu rozwodowego.


Czwartek, Październik 21, 2021, 09:31 | Brak komentarzy »

Prokurator w celu ochrony dobra dziecka lub interesu społecznego może wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, czy ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. W przypadku śmierci dziecka małoletniego, prokurator może wytoczyć wyłącznie powództwo o zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, ale tylko do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. W przypadku śmierci dziecka pełnoletniego, prokurator nie ma kompetencji do wytoczenia powództwa ani o zaprzeczenie ojcostwa, ani o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.


środa, Październik 20, 2021, 09:33 | Brak komentarzy »

Art. 64 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że jeżeli mąż matki został ubezwłasnowolniony całkowicie z powodu choroby psychicznej lub innych zaburzeń psychicznych, na które zapadł po dowiedzeniu się, że dziecko od niego nie pochodzi, ale przed upływem roku od uzyskania tej wiadomości, powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy (opiekun) w nowym terminie – roku od ustanowienia przedstawiciela ustawowego, ewentualnie roku od dowiedzenia się przez niego, że dziecko nie pochodzi od męża matki.

Przez dzień ustanowienia przedstawiciela ustawowego należy rozumieć dzień ogłoszenia na rozprawie postanowienia o ustanowieniu opiekuna albo dzień doręczenia opiekunowi postanowienia.


Piątek, Październik 15, 2021, 08:30 | Brak komentarzy »

Postępowania sądowe w sprawach ze stosunków między rodzicami i dziećmi tj. dotyczących kwestii ustalenia lub zaprzeczenia pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia odbywają się trybie tzw. postępowania odrębnego.

 

 


środa, Październik 13, 2021, 08:56 | Brak komentarzy »

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) określa kilka sposobów ustalenia ojcostwa dziecka:


1. Domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki
2. Obalenie domniemania, że ojcem dziecka jest mąż matki dziecka
3. Uznanie ojcostwa
4. Ustalenie uznania dziecka za bezskuteczne
5. Ustalenie ojcostwa przez sąd


W dalszej części postu zostaną omówione wszystkie wymienione powyżej instytucje prawne.


Wtorek, Październik 12, 2021, 09:36 | Brak komentarzy »

Konieczność skorzystania ze środka prawnego w postaci zaprzeczenia macierzyństwa zdarza się w praktyce bardzo rzadko. Z oczywistych względów o wiele bardziej znana jest instytucja zaprzeczenia ojcostwa. Ustawodawca przewidział w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym regulację w zakresie kwestionowania okoliczności odnośnie tego kto jest ojcem dziecka oraz tego kto jest jego matką. Najczęściej potrzeba sięgnięcia po ten środek prawny powstaje w przypadku gdy osoby niebędące biologicznymi rodzicami dziecka zgłaszają je w urzędzie stanu cywilnego jako dziecko własne. W przypadku zaprzeczenia macierzyństwa przesłanką do skorzystania z tego instrumentu prawnego jest fakt, iż w akcie urodzenia dziecka jest wpisana jako matka kobieta, która dziecka nie urodziła.


Czwartek, Wrzesień 30, 2021, 10:43 | Brak komentarzy »

Samorząd Zawodowy Radców Prawnych powołany został ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radca prawnych (Dz.U. 1982 nr. 19 poz. 145 z późn.zm.) dalej: „Ustawa”. Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, zwanego dalej: „samorządem”. Przynależność radców prawnych i aplikantów radcowskich do samorządu jest obowiązkowa. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.


środa, Wrzesień 29, 2021, 07:54 | Brak komentarzy »

Adwokatura zorganizowania jest na zasadach samorządu zawodowego. Powołana została ustawą Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r (Dz.U. 1982 nr. 16 poz. 124 z późn.zm.) dalej: „Ustawa” Tytuł zawodowy „Adwokat” podlega ochronie prawnej. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.


Wtorek, Wrzesień 28, 2021, 09:28 | Brak komentarzy »

Instytucja Rzecznika Praw Dziecka (dalej „Rzecznik”) powołana została Ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000r., nr 6 poz. 69 z późn. zm.). Nadrzędną rolą Rzecznika Praw Dziecka jest ochrona dziecka. Stoi na straży jego praw, które określone są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik musi mieć świadomość, że naturalnym środowiskiem dziecka jest rodzina.


Poniedziałek, Wrzesień 27, 2021, 13:31 | Brak komentarzy »

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej „Rzecznik”) powołana została Ustawą z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020r., poz. 627). Pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Polsce, była powołana w późniejszym okresie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego prof. Ewa Łętowska. Rzecznika powołuje się za zgodą Senatu. Wniosek o jego powołanie składa albo Marszałek Sejmu lub grupa 35 posłów.


Piątek, Wrzesień 24, 2021, 13:57 | Brak komentarzy »

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. 
Prezesa powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.


Piątek, Wrzesień 24, 2021, 13:56 | Brak komentarzy »

Rzecznik praw pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, powoływanym i odwoływanym przez Prezesa Rady Ministrów. Głównym zadaniem Rzecznika jest ochrona praw pacjentów.


Czwartek, Wrzesień 16, 2021, 08:50 | Brak komentarzy »

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.
Rzecznika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.


Wtorek, Wrzesień 14, 2021, 09:12 | Brak komentarzy »

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która jest powołana do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną dokonać formę notarialną. Są bowiem takie czynności prawne, które aby były ważne muszą mieć formę aktu notarialnego np. umowa sprzedaży nieruchomości. Notariusz dokonuje swoich czynności w kancelarii notarialnej. Osoba, która ma potrzebę skorzystania z usług notariusza może w zasadzie skorzystać z pomocy dowolnej kancelarii notarialnej, bowiem standardy sporządzania aktów notarialnych są takie same dla każdego notariusza.


Piątek, Wrzesień 10, 2021, 15:12 | Brak komentarzy »

Rzecznik Finansowy to instytucja powołana do podejmowania działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje. Innymi słowy rzecznik ma kompetencje do podejmowania działań w przypadku sporów powstałych między klientem, a podmiotem rynku finansowego np. z bankiem czy z firmą ubezpieczeniową. Rzecznik działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – dalej Ustawa.


środa, Wrzesień 8, 2021, 08:27 | Brak komentarzy »

Samorząd terytorialny jest zobowiązany do wykonywania zadań w zakresie ochrony interesów konsumentów. Zadania samorządu powiatowego w tej kwestii wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik praw konsumentów (rzecznik konsumentów). Rzecznik jest zatrudniany przez starotstę lub prezydenta miasta (w przypadku miast na prawach powiatu). Wymogiem zatrudnienia na tym stanowisku jest przede wyszystkim warunek posiadnia wyższego wynagrodzenia, w szczególności prawniczego lub ekonomicznego, oraz legitymowanie się minimum pięcioletnim doświadczeniem zawodowym.


Piątek, Wrzesień 3, 2021, 13:24 | Brak komentarzy »

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody jest instytucją prawną o której traktują przepisy kodeksu cywilnego w art. 4421 (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r z późn.zm.) dalej k.c. Artykuł 4421 wprowadzony został do kodeksu cywilnego przez nowelizację z 16.02.2007r. (Dz.U. nr. 80, poz. 538) i obowiązuje od 10.08.2007r. Zgodnie ze wskazanym artykułem roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

 


Czwartek, Wrzesień 2, 2021, 08:19 | Brak komentarzy »

Zadatek jest instytucją prawną o którym traktują przepisy kodeksu cywilnego w art. 394 (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r z późn.zm.) dalej k.c. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.


środa, Wrzesień 1, 2021, 09:47 | Brak komentarzy »

Przepisy traktujące o solidarności dłużników i ich odpowiedzialności umiejscowione zostały w kodeksie cywilnym w art. 366 i inne (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r z późn.zm.) dalej k.c. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Solidarność jest cechą, która może charakteryzować zobowiązania o wielopodmiotowej strukturze po co najmniej jednej ze stron.


(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 8706
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem