Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Czerwiec 17, 2024, 08:32

Obecnie dopuszczona podstawowa obsada kurnika to 33 kg łącznej masy żywych kurcząt w przeliczeniu na m² powierzchni użytkowej, obsada może być zwiększona po spełnieniu przez hodowcę określonych warunków.

Ustalenie poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku.

Obsada to łączna masa żywych kurcząt brojlerów w przeliczeniu na 1 m2 stale dostępnej im powierzchni użytkowej wyłożonej ściółką (nie może ona przekroczyć obsady maksymalnego zagęszczenia). Ważenie następuje w siódmym dniu życia kurcząt. Następnie każdego siódmego dnia kończącego kolejny tydzień życia kurcząt ponownie waży się co najmniej 1 % losowo wybranych kurcząt znajdujących się tego dnia w kurniku na tej samej powierzchni użytkowej. Średnią masę zważonych kurcząt oblicza się mnożąc średnią masę zważonych kurcząt przez liczbę kurcząt znajdujących się w kurniku na tej samej powierzchni użytkowej a następnie dzieląc otrzymaną wartość przez stale dostępną im powierzchnię użytkową wyłożoną ściółką, wyrażoną w m2.

[czytaj dalej]

Kurnik musi posiadać urządzenia do karmienia, urządzenia do pojenia oraz ściółkę. Nadto wyposażenie kurnika oraz znajdujący się w nim sprzęt należy czyścić i odkażać, a ściółkę wymieniać przed każdym umieszczeniem w nim nowego stada kurcząt brojlerów.

Dopuszczalne jest zwiększenie obsady kurcząt brojlerów w kurniku do poziomu zagęszczenia 39 kg/m2, jeżeli:


1) kurnik ten spełnia wymagania, o których wyżej mowa,
2) posiadacz kurnika lub opiekun prowadzi, przechowuje, aktualizuje i udostępnia dokumentację zawierającą szczegółowe opisy systemu produkcji, a w szczególności:
a) plan kurnika, w tym wymiary powierzchni użytkowej,
b) opis systemu wentylacji oraz, jeżeli to konieczne, schładzania i ogrzewania wraz z jego lokalizacją, plan wentylacji zawierający docelowe parametry jakości powietrza, takie jak prędkość przepływu powietrza i temperatura,
c) informacje dotyczące:
– systemów karmienia i pojenia oraz ich lokalizacji,
– systemów alarmowych i awaryjnych systemów zasilania w przypadku awarii wyposażenia elektrycznego lub mechanicznego niezbędnego dla zdrowia i dobrostanu zwierząt,
d) informacje o typie używanej podłogi i ściółki,
3) posiadacz kurnika lub opiekun niezwłocznie przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na lokalizację kurnika dla kurcząt brojlerów informacje o wszelkich zmianach dotyczących tego kurnika, wyposażenia lub procedur mogących wywrzeć wpływ na dobrostan kurcząt brojlerów,
4) kurnik ten jest wyposażony w system wentylacji oraz, jeżeli to konieczne, systemy ogrzewania i schładzania, które zapewniają, że:
a) stężenie mierzone na poziomie głów kurcząt:
– amoniaku (NH3) nie przekracza 20 ppm,
– dwutlenku węgla (CO2) nie przekracza 3 000 ppm,
b) temperatura wewnątrz tego kurnika nie przekracza temperatury na zewnątrz więcej niż o 3 °C, jeżeli temperatura na zewnątrz kurnika mierzona w cieniu przekracza 30 °C,
c) średnia wilgotność względna mierzona wewnątrz kurnika w okresie 48 godzin nie przekracza 70 %, jeżeli temperatura na zewnątrz kurnika jest niższa niż 10 °C.

Dopuszczalne jest zwiększenie obsady kurcząt brojlerów w kurniku do poziomu zagęszczenia 42 kg/m2, jeżeli:


1) kurnik ten spełnia ww. wymagania dla obsady 39 kg/m2,
2) kontrole gospodarstwa, w którym utrzymuje się kurczęta brojlery, przeprowadzone w okresie ostatnich 2 lat przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na lokalizację kurnika dla kurcząt brojlerów nie wykazały żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt, z tym że w przypadku, gdy w okresie ostatnich 2 lat taka kontrola nie została przeprowadzona, lekarz ten przeprowadza ją niezwłocznie,
3) skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej, co najmniej w siedmiu kolejno sprawdzonych stadach z tego kurnika, wynosi poniżej wartości 1 % + 0,06 % pomnożonej przez wiek stada w dniu uboju podany w dniach.

W przypadku gdy wartość skumulowanego wskaźnika śmiertelności dziennej co najmniej w siedmiu kolejno sprawdzonych stadach z kurnika wynosi powyżej wartości 1 % + 0,06 % pomnożonej przez wiek stada w dniu uboju podany w dniach, obsada może zostać zwiększona, jeżeli z wyjaśnień posiadacza kurnika lub opiekuna wynika, że wyższa wartość skumulowanego wskaźnika śmiertelności dziennej powstała niezależnie od woli posiadacza kurnika lub opiekuna.

Dokumentacja prowadzona dla każdego kurnika powinna zawierać informacje o:

  • liczbie wprowadzonych kurcząt brojlerów,
  • powierzchni użytkowej,
  • liczbie padłych kurcząt brojlerów stwierdzonej podczas każdej
  • kontroli i przyczynach ich śmierci,
  • liczbie kurcząt brojlerów uśmierconych i przyczynach ich uśmiercenia,
  • liczbie kurcząt brojlerów pozostałych w stadzie po sprzedaży lub po uśmierceniu,
  • nazwie mieszańca kurcząt brojlerów, jeżeli jest znana.


Dokumentacja ta przechowywana przez 3 lata od dnia umieszczenia kurcząt brojlerów w kurniku i udostępniana jest do wglądu właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14543
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem