Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Czerwiec 19, 2024, 09:09

Becikowe to potoczna nazwa dla jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Becikowe przysługuje:

1) matce lub ojcu dziecka,

2) opiekunowi prawnemu albo

3) opiekunowi faktycznemu dziecka.

[czytaj dalej]

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto. Kolejnym warunkiem uzyskania świadczenia jest pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wniosek można złożyć:

1) w formie papierowej w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie zapomogi albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie,

2) drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl

Po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ wyda decyzję administracyjną zarówno w przypadku przyznania zapomogi, jak i odmowy. Od decyzji przysługuje stronie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Reasumując należy wskazać, że przesłankami uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, które muszą zostać spełnione łącznie są:

1) urodzenie się żywego dziecka;

2) pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, w przypadku matki ubiegającej się o przyznanie zapomogi;

3) posiadanie statusu podmiotu uprawnionego do wystąpienia z wnioskiem o zapomogę;

4) spełnienie kryterium dochodowego;

5) złożenie wniosku o wypłatę zapomogi z zachowaniem ustawowego terminu;

6) brak przesłanki negatywnej wyłączającej możliwość uzyskania zapomogi.

 

Becikowe wynosi 1000 zł i wypłacane jest jednorazowo po wydaniu decyzji o jej przyznaniu. Jeżeli w trakcie jednego porodu rodzi się więcej niż jedno dziecko, to na każde żywo urodzone dziecko przysługuje odrębne świadczenie.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14505
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem