Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Listopad 9, 2023, 11:36

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego przyznaje prawo pierwokupu nieruchomości rolnej dzierżawcy oraz Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (dalej KOWR).

Prawo pierwokupu oznacza pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby została ona sprzedana osobie trzeciej. Innymi słowy prawo pierwokupu oznacza, że rzecz (w tym przypadku nieruchomość rolna), której dotyczy prawo pierwokupu może być sprzedana wyłącznie pod warunkiem, iż uprawniony (w tym przypadku dzierżawca lub KOWR) nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu.

Prawo pierwokupu znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż sprzedaż, to dzierżawcy i KOWR nie przysługuje prawo pierwokupu. 

Jeśli była ustanowiona dzierżawa, pierwszeństwo do prawa pierwokupu przysługuje dzierżawcy przed KOWR. KOWR uzyskuje prawo pierwokupu nieruchomości rolnej dopiero wówczas, gdy nie było dzierżawcy uprawnionego do pierwokupu albo dzierżawca nie skorzystał ze swojego uprawnienia.

[czytaj dalej]

Prawo pierwokupu dzierżawcy

Aby dzierżawca nieruchomości rolnej mógł skorzystać z prawa pierwokupu muszą zostać spełnione określone przesłanki ustawowe:

1) umowa dzierżawy powinna być zawarta w formie pisemnej z datą pewną;

2) umowa dzierżawy była wykonywana przez co najmniej trzy lata, licząc od daty pewnej;

3) nieruchomość rolna stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży (nabywana nieruchomość) wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

Jeżeli ww. warunki zostały spełnione notariusz zawiadamia uprawnionego do prawa pierwokupu – dzierżawcę o treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej. Zawiadomienie następuje poprzez przesłanie do dzierżawcy wypisu aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży nieruchomości rolnej. Dzierżawca może wykonać prawo pierwokupu w ciągu miesiąca. Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości rolnej polega na złożeniu przez uprawnionego - dzierżawcę oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.

W wyniku złożenia w ustawowym terminie i formie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu dochodzi do zawarcia umowy tej samej treści jak pomiędzy zobowiązanym (sprzedającym) a osobą trzecią (pierwotnym kupującym). Poza złożeniem oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu nie jest potrzebne wykonywanie żadnych innych czynności.

Prawo pierwokupu KOWR

Jak wspomniano powyżej KOWR może skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości rolnej, jeżeli nie było dzierżawy nieruchomości albo uprawniony dzierżawca nie skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu.

Procedura jest analogiczna jak w przypadku dzierżawcy. Notariusz zawiadamia KOWR o treści umowy sprzedaży, termin do wykonania prawa pierwokupu wynosi miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia, z tą różnicą, że jeśli był uprawniony do pierwokupu dzierżawca, który ma pierwszeństwo przed KOWR, zawiadomienie nastąpi dopiero po upływie miesięcznego terminu do wykonania prawa pierwokupu przez dzierżawcę. KOWR jeśli skorzysta z prawa pierwokupu, wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu (sprzedawcy) oświadczenie w formie aktu notarialnego o wykonaniu prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru.

KOWR nie ma obowiązku wykonać przysługującego mu prawa pierwokupu.

Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu składa KOWR we własnym imieniu, ale nabycie nieruchomości rolnej następuje na rzecz Skarbu Państwa. Nabyte przez KOWR m.in. w wyniku wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości rolne wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zarówno dzierżawca, jak i KOWR mogą kwestionować cenę zawartą w umowie sprzedaży - jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. W przypadku stwierdzenia przez sąd, że cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości rolnej określonej zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, z uwzględnieniem jej obciążeń.

Prawo pierwokupu nie obowiązuje, jeśli nabywcą nieruchomości rolnej jest m.in.:

1) jednostka samorządu terytorialnego,

2) Skarb Państwa,

3) osoba bliska zbywcy,

4) park narodowy nabywający nieruchomość rolną na cele związane z ochroną przyrody.

KOWR nie przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 20647
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem