Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Wrzesień 22, 2023, 09:07 | Brak komentarzy »

Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

[czytaj dalej]


Piątek, Wrzesień 22, 2023, 09:05 | Brak komentarzy »

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lokal socjalny musi spełniać następujące warunki:


1)nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny,
2)powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.


Oceny, czy lokal nadaje się do zamieszkiwania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, dokonuje się na podstawie przepisów Prawa budowlanego, czy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[czytaj dalej]


Czwartek, Wrzesień 21, 2023, 10:23 | Brak komentarzy »

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt ma na celu stworzenie warunków do zapewnienia określonym grupom zwierząt podwyższonych warunków utrzymania względem tych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (wymagania podstawowe). Obecnie
dodatkową płatność można otrzymać m. in. za podwyższony dobrostan owiec.


Warunki otrzymania dopłaty.


Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zapewnienie owcom wypasu lub dostępu do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym. Należy także zwiększyć o co najmniej 20% ich powierzchnię bytową w pomieszczeniach czy budynkach w stosunku do powszechnie obowiązujących norm prawnych.

[czytaj dalej]


Czwartek, Wrzesień 21, 2023, 10:18 | Brak komentarzy »

Do płatności do bydła kwalifikują się samce i samice gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek w dniu 15 maja 2023r. nie przekracza 24 miesięcy, tj. zwierzęta urodzone najpóźniej w dniu 15 maja 2021r.


Płatność jest przyznawana rolnikom, którzy posiadają:

 •  co najmniej 1 sztukę kwalifikujących się zwierząt – w przypadku województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
 • co najmniej 3 sztuki kwalifikujących się zwierząt – w przypadku województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

[czytaj dalej]


Czwartek, Wrzesień 21, 2023, 10:14 | Brak komentarzy »

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt ma na celu stworzenie warunków do zapewnienia określonym grupom zwierząt podwyższonych warunków utrzymania względem tych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (wymagania podstawowe). Obecnie dodatkową płatność można otrzymać m. in. za podwyższony dobrostan kóz.


Warunki otrzymania dopłaty.


Dobrostan kóz zakłada spełnienie określonych dodatkowych wymogów utrzymywania kóz. Aby sprostać wymaganiom i otrzymać środki z ekoschematu należy zapewnić wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku koza domowa:

 •  utrzymywanie bez uwięzi,
 • zwiększoną powierzchnię bytową w pomieszczeniach lub budynkach o co najmniej 20%,
 • dostępu do wybiegu o powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% przez cały rok,
 • wypas przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym.

[czytaj dalej]


Czwartek, Wrzesień 21, 2023, 10:05 | Brak komentarzy »

Zgodnie z przepisami ustawy z 4 listopada 2022 roku o systemie identyfikacji i rejestracji każdy właściciel drobiu, niezależnie od jego ilości, począwszy od dnia 6 kwietnia 2023r. musi zarejestrować tzw. "zakład drobiu".


Co dokładnie podlega obowiązkowi rejestracji


Pod pojęciem „zakład drobiu” należy rozumieć:

 • zakład hodowli zarodowej,
 • zakład reprodukcyjny,
 • zakład hodowli kur niosek,
 • zakład wylęgu drobiu,
 • zakład odchowu drobiu,
 • zakład hodowli drobiu rzeźnego,
 • pozostałe zakłady drobiu

[czytaj dalej]


Czwartek, Wrzesień 21, 2023, 09:11 | Brak komentarzy »

Dobrostan zwierząt jest kontynuacją wsparcia dla gatunków/grup zwierząt objętych działaniem „Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020”. Dopłaty za podwyższone standardy utrzymania zwierząt nadal można otrzymać do:

 • świń (lochy, tuczniki),
 • bydła (krowy mleczne, krowy mamki),
 • owiec


Dobrostan zwierząt, czyli dopłaty do loch w 2023 roku

Aby uzyskać dopłatę do loch należy spełnić określone wymagania a mianowicie:

[czytaj dalej]


Piątek, Wrzesień 15, 2023, 08:56 | Brak komentarzy »

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt ma na celu stworzenie warunków do zapewnienia określonym grupom zwierząt podwyższonych warunków utrzymania względem tych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (wymagania podstawowe). Obecnie dodatkową płatność można otrzymać m. in. za podwyższony dobrostan koni.

Aby otrzymać płatność, rolnik powinien posiadać minimum 2 szt. koni w wieku co najmniej 24 miesiące lub klacz ze źrebięciem zgłoszonym do właściwego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do płatności nie kwalifikują się konie utrzymywane w dzikich lub półdzikich warunkach, pochodzące z obszarów parku narodowego albo parku krajobrazowego, wskazanych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

[czytaj dalej]


środa, Lipiec 26, 2023, 12:10 | Brak komentarzy »

W myśl ustawy z dnia 7 lipca 2022r o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom ustawodawca wprowadził tzw. wakacje kredytowe. Wprowadzona regulacja prawna daje możliwość zawieszenia spłaty jednego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w określonych ustawą terminach.  Nadto zawieszenie może dotyczyć kredytu pobranego na budowę domu ale także na zakup gruntu pod budowę domu.

[czytaj dalej]


Wtorek, Lipiec 25, 2023, 11:44 | Brak komentarzy »

Regulacje kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego umożliwiają dochodzenie świadczenia pieniężnego w związku ze skutkami popełnionego przestępstwa.

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Należy zauważyć, że przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

[czytaj dalej]


Czwartek, Czerwiec 29, 2023, 08:55 | Brak komentarzy »

W myśl ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego za pomieszczenie tymczasowe zgodnie z art. 2 pkt 5a należy rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków,  zapewniające co najmniej 5m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możliwości znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas mieszkały osoby przekwaterowywane.

[czytaj dalej]


Czwartek, Czerwiec 29, 2023, 08:50 | Brak komentarzy »

Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).

Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić:

1) przy zawieraniu umowy o pracę albo

2) w trakcie zatrudnienia.

[czytaj dalej]


Piątek, Czerwiec 23, 2023, 08:48 | Brak komentarzy »

Umowa spółki cywilnej została uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego w art. 860-875.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej - nie posiada zdolności sądowej i procesowej, upadłościowej, układowej ani wekslowej. Spółka cywilna nie posiada także statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są natomiast wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji spółka cywilna nie posiada własnej firmy. Pod firmą działają natomiast poszczególni przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej.

[czytaj dalej]


Czwartek, Czerwiec 22, 2023, 09:37 | Brak komentarzy »

Fundusz jest państwowym funduszem celowym i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

W razie niewypłacalności pracodawcy zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają niezaspokojone roszczenia pracownicze z tytułu:

[czytaj dalej]


Wtorek, Marzec 28, 2023, 16:45 | Brak komentarzy »

Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

 

[czytaj dalej]


środa, Marzec 22, 2023, 07:51 | Brak komentarzy »

Zrzeczenie się dziedziczenia następuje w formie umowy zawieranej pomiędzy przyszłym spadkobiercą ustawowym, w której zrzeka się on dziedziczenia ustawowego po swym spadkodawcy. Spadkobiercą ustawowym jest nie tylko ta osoba, która w chwili zawierania umowy byłaby powołana do spadku, ale też każda inna, która nawet potencjalnie mogłaby po spadkodawcy dziedziczyć. Wystarczy więc, że osoba taka znajduje się w kręgu spadkobierców określonych przez ustawę, niezależnie od tego, w jakiej kolejności będzie powołana do dziedziczenia. Z kręgu tego wyłączona jest jedynie gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy oraz Skarb Państwa. Zrzec się dziedziczenia można tylko za życia przyszłego spadkodawcy.

[czytaj dalej]


środa, Marzec 8, 2023, 11:02 | Brak komentarzy »

Testament to jednostronna czynność prawna, odwoływalna, sporządzana w formie przewidzianej przez prawo, przez którą testator rozrządzą majątkiem na wypadek śmierci.

Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoba pełnoletnia, która skończyła 18 lat, pod warunkiem że nie została ubezwłasnowolniona ani całkowicie, ani częściowo. Wyjątkowo kobieta może uzyskać pełnoletniość w wyniku zawarcia małżeństwa po skończeniu 16 lat, jeśli sąd wyda jej zgodę na zawarcie małżeństwa.

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

[czytaj dalej]


Wtorek, Marzec 7, 2023, 14:17 | Brak komentarzy »

Nie zawsze decyzja małżonków o rozwodzie ma wpływ na sprawy mieszkaniowe. Często zdarzają się przypadki, gdy mimo toczącego się postępowania w sprawie o orzeczenie rozwodu mąż i żona nadal mieszkają „pod jednym dachem”. Najczęściej jest to spowodowane kwestiami ekonomicznymi, gdy żaden z małżonków nie ma możliwości wyprowadzenia się do innego lokalu, a sytuacja finansowa uniemożliwia wynajem nowego lokum. W takim przypadku każda ze stron w sprawie o rozwód może wnosić o rozstrzygnięcie przez sąd o sposobie korzystania z zajmowanego wspólnie mieszkania również po rozwodzie.

[czytaj dalej]


Piątek, Marzec 3, 2023, 09:22 | Brak komentarzy »

Jednym z kluczowych zagadnień w postępowaniach o alimenty jest kwestia ustalenia wysokości świadczenia, przez sąd. Zgodnie z treścią art. 135 § 1 K.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. W niniejszym wpisie skupimy się na omówieniu drugiej przesłanki odnoszącej się do zakresu świadczeń alimentacyjnych, czyli do tzw. „możliwości zarobkowych zobowiązanego”.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów powinny być zaspokojone w takim stopniu, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Oznacza to, że nawet jeśli usprawiedliwione potrzeby np. małoletniego dziecka lub małżonka są znaczne, to sąd zasądzi świadczenie tylko w takiej wysokości jaka odpowiada możliwościom zobowiązanego ojca dziecka czy męża.

[czytaj dalej]

 


Wtorek, Luty 28, 2023, 10:18 | Brak komentarzy »

W dzisiejszym wpisie omówimy zagadnienie związane z obowiązkiem alimentacyjnym dziecka na rzecz jego rodzica. Zdecydowanie najczęściej sądy rodzinne rozpoznają pozwy o alimenty na rzecz dziecka – małoletniego lub pełnoletniego, które nie jest jeszcze w stanie się samodzielnie utrzymać. Zdarzają się jednak procesy, w których uczestniczą te same osoby, ale stroną powodową dochodzącą zasądzenia alimentów nie jest dziecko tylko rodzic.

[czytaj dalej]


(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14507
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem