Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Wtorek, Listopad 17, 2020, 09:13 | Brak komentarzy »

Ochrona dóbr osobistych, o których mowa w art. 23 kodeksu cywilnego przysługuje każdej osobie, której dobru osobistemu cudze działanie bezpośrednio zagraża lub je narusza.


Do środków ochrony dóbr osobistych zalicza się:

  1. roszczenie o zaniechanie działania zagrażającego dobru osobistemu (art. 24 § 1 kodeksu cywilnego),
  2. roszczenie o dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków dokonanego naruszenia dobra osobistego poprzez złożenie oświadczenia w odpowiedniej treści  i formie (art. 24 § 1 kodeksu cywilnego),
  3. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne lub o zapłatę odpowiedniej sumy na cel społeczny (art. 24 § 1 kodeksu cywilnego),
  4. powództwo o ustalenie na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego.

Poniedziałek, Listopad 16, 2020, 19:07 | Brak komentarzy »

Instytucję wznowienia postępowania karnego regulują przepisy art. 540-548 kodeksu postępowania karnego.


Wznowienie postępowania, obok kasacji stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie karne.


Przedmiotem wznowienia postępowania może być wyłącznie prawomocne orzeczenie sądu, które rozstrzyga kwestię odpowiedzialności karnej.


Piątek, Listopad 13, 2020, 13:01 | Brak komentarzy »

Testament poza wskazanymi powyżej przypadkami nieważności (sporządzony przez pełnomocnika, przez osobę niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych) jest nieważny także, jeżeli został sporządzony:


1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;


2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;


3) pod wpływem groźby.


Czwartek, Listopad 12, 2020, 19:25 | Brak komentarzy »

Testament Ustny


Jego sporządzenie możliwe jest tylko w przypadku wystąpienia co najmniej jednej szczególnej okoliczności - gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Dla ważnego złożenia testamentu ustnego ustawodawca wymaga, by spadkodawca ustnie oświadczył swoją ostatnią wolę przy jednoczesnej obecności trzech świadków. Przepisy przewidują dwa sposoby stwierdzenia treści testamentu ustnego – albo przez sporządzenie pisma stwierdzającego treść takiego testamentu, albo przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem.


Czwartek, Listopad 5, 2020, 21:31 | Brak komentarzy »

Prawo rodzinne i opiekuńcze przewiduje kilka sposobów ustalenia ojcostwa. Jednym z nich jest ustalenie ojcostwa poprzez domniemanie. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.


środa, Październik 28, 2020, 10:13 | Brak komentarzy »

1. Definicja upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego, mającego na celu doprowadzenie do częściowego lub pełnego umorzenia długów osoby fizycznej, przy jednoczesnym jak najpełniejszym zaspokojeniu wierzycieli z posiadanego przez dłużnika majątku. Instytucja upadłości konsumenckiej została uregulowana w art. 4911-49138 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.


Wtorek, Październik 27, 2020, 13:48 | Brak komentarzy »

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 

  1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, np. numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport, numer karty pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer w zagranicznym rejestrze, zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej. Ponadto istnieje możliwość wskazania adresu poczty elektronicznej lub numer telefonu, jeżeli dłużnik posiada te dane.
  2. NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

Poniedziałek, Październik 26, 2020, 11:17 | Brak komentarzy »

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, obok Rejestru przedsiębiorców i Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowi jeden z rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego, utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Piątek, Październik 23, 2020, 19:54 | Brak komentarzy »

Sprostowanie aktu stanu cywilnego polega na wprowadzeniu zmiany w akcie zawierającym dane niezgodne z innymi dokumentami. Sprostowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego albo sąd w zależności od przesłanek wskazanych w art. 35 ust 1 i art. 36 ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego.


Czwartek, Październik 22, 2020, 13:40 | Brak komentarzy »

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, sądem właściwym dla rozpoznania sprawy jest sąd miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Stosowanie wymienionej zasady w odniesieniu do spraw konsumenckich polega na tym, że konsument powinien wytoczyć powództwo przeciwko przedsiębiorcy, do sądu właściwego wg siedziby przedsiębiorcy. Natomiast przedsiębiorca pozywający konsumenta powinien wytoczyć powództwo do sądu właściwego wg miejsca zamieszkania konsumenta.


(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 97814
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem