Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Grudzień 7, 2022, 09:27


Jedną z form wspierania rodziny, w której występują trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest tzw. praca z rodziną, w ramach której ważną rolę pełni asystent rodziny. Pracownik socjalny po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz po dokonaniu analizy sytuacji danej rodziny może stwierdzić konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny. Jeśli wniosek o przyznanie asystenta rodziny zostanie pozytywnie rozpoznany przez kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych, asystent rodziny rozpocznie prowadzenie pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez tę rodzinę.

[czytaj dalej]

Asystentem rodziny może zostać osoba, która spełnia określone wymagania. Przede wszystkim musi posiadać wymagane przepisami prawa wykształcenie tj.:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Dodatkowo wobec kandydata na asystenta rodziny nie mogło zapaść orzeczenie o pozbawieniu, ograniczeniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej, a także musi on wypełniać obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy wynika on z tytułu wykonawczego (np. wyrok sądu). Asystentem rodziny nie zostanie osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lun umyśle przestępstwo skarbowe. Od asystenta rodziny wymaga się również systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

Do najważniejszych zadań asystenta rodziny należą:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 WspRodzU,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 WspRodzU,
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Więcej informacji na temat pieczy zastępczej znajduje się w biuletynie prawnym, który znajduje się na stronie: http://poradyprawne-taurus.pl/1_5_biuletyny.html.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 20673
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem