Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Marzec 26, 2020, 08:34

Od 1 stycznia 2020r. w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) - dalej jako Kodeks pracy w art. 632 w § 3 w pkt 2 wyrazy "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" zastąpiono wyrazami "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw".

Wprowadzenie powyższej zmiany ma na celu dostosowanie przepisów Kodeksu Pracy w związku ze zmianą tytułu ustawy wprowadzającej zarząd sukcesyjny z "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" na "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw".

Ponadto w grudniu 2020 roku wchodzą w życie zmiany Kodeksu Pracy dotyczące dłużników alimentacyjnych zatrudnionych „na czarno”.W szczególności


1) w art. 281 Kodeksu pracy dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:


"§ 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące
- pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.";


2) w art. 282 Kodeksu pracy dodaje się § 3 w brzmieniu:
"§ 3. Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące
- podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.".

Sankcje za nielegalne zatrudnienie


Dłużnicy alimentacyjni często są zatrudniani "na czarno". Takie działanie, pomimo tego, że jest niezgodne z prawem, bywa wygodne dla niektórych pracodawców i pracowników. Ogranicza bowiem koszty zatrudnienia leżące po stronie pracodawcy. Jednocześnie odpowiedzialność takich nieuczciwych pracodawców jest znikoma. Ich działania godzą nie tylko w pracodawców działających w sposób uczciwy i traktujących godnie swoich pracowników, ale także umożliwiają nieuczciwym dłużnikom ucieczkę przed wierzycielami. Ustawodawca polski omawianą zmianą wprowadza większe sankcje za łamanie przez pracodawców przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności poprzez rozszerzenie odpowiedzialności materialnej nieuczciwych pracodawców. W przypadku zatrudnienia przez pracodawcę osoby figurującej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych z powodu uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego bez potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, a także w sytuacji, gdy pracodawca w sposób nieuczciwy będzie wypłacał ww. osobie figurującej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych z powodu uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, na pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości od 1500 zł do 45 000 zł.


Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej przedmiotową zmianę celem wprowadzenia ww. regulacji jest zniechęcenie pracodawców do nielegalnego zatrudniania dłużników alimentacyjnych ("na czarno"), a także wypłacania ww. dłużnikom wynagrodzenia w wyższej wysokości niż wynika z zawartej umowy ("pod stołem"), bez dokonania potrąceń na rzecz alimentów.


Kara grzywny będzie dotyczyła tylko nieuczciwych pracodawców, zatrudniających dłużników alimentacyjnych "na czarno" lub wypłacających wynagrodzenia tymże dłużnikom "pod stołem".

Inne istotne zmiany przepisów w dziedzinie prawa pracy
Niezależnie od wskazanych powyżej zmian Kodeksu pracy w 2020 wprowadzono inne niezwykle istotne, z punktu widzenia pracowników jak i pracodawców, zmiany w dziedzinie prawa pracy, a w szczególności:

O 350 zł wrosło w 2020 roku minimalne wynagrodzenie. Obecnie wynosi ono 2600 zł. To oznacza, że płaca minimalna stanowi już 49,7% prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem rośnie także minimalna stawka godzinowa  dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej główny cel to ograniczania zjawiska nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochrona osoby najniżej wynagradzanych. W 2020 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł – wzrost z 14,70 zł w roku 2019.

Od 1 stycznia dodatek za staż pracy nie ma wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 38097
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem