Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Marzec 25, 2020, 10:38

Zarzuty od nakazu zapłaty są środkiem zaskarżenia przysługującym pozwanemu. Wnosi się je do sądu, który wydał nakaz zapłaty w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia nakazu zapłaty. Pismo zawierające zarzuty od nakazu zapłaty musi spełniać wymagania zwykłego pisma procesowego oraz wymagania przepisane dla tegoż środka odwoławczego.

Podnieść w tym miejscu należy, iż każde pismo procesowe winno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane; imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia; w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników. Z uwagi na to, że zarzuty od nakazu zapłaty są dalszym pismem procesowym winny także zawierać sygnaturę akt. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Nadto, pozwany powinien także wskazać wartość przedmiotu zaskarżenia, przy czym wartość tę należy podać w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.
Z kolei zgodnie z art. 4803 § 2 kpc w piśmie zawierającym środek zaskarżenia od nakazu zapłaty pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części oraz przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Zgodnie zaś z art. 493 § 2 pozwany powinien również wymienić fakty, z których wywodzi żądania, i dowody na wykazanie każdego z nich.


Pismo zawierające zarzuty od nakazu zapłaty podlega opłacie w wysokości trzech czwartych części opłaty od pozwu.
Sąd odrzuca środek zaskarżenia niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania.


Należy pamiętać, iż nakaz zapłaty uprawomocnia się w zakresie niezaskarżonym zarzutami od nakazu zapłaty.
W postępowaniu po wniesieniu zarzutów wyłączone jest stosowanie przepisów o podmiotowych przekształceniach w procesie, niedopuszczalne jest także powództwo wzajemne, a nadto nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych; jednakże w przypadku zmiany okoliczności powód może żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego równowartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się może nadto rozszerzyć powództwo o świadczenia za kolejne okresy.


Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, którym w całości lub części utrzymuje nakaz zapłaty w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też jeżeli zachodzą podstawy do odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania, sąd z urzędu postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i wydaje odpowiednie rozstrzygnięcie.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 38091
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem