Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Marzec 18, 2020, 11:33

Skargę na czynności referendarza sądowego regulują przepisy ustawy z 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1460 ze zm.)- dalej jako KPC;

Mając na uwadze treść wyżej przytoczonych przepisów można powiedzieć, iż referendarz sądowy ma pewne uprawnienia do dokonywania czynności w postępowaniu nieprocesowym, to jest:
- o wpis w księdze wieczystej,
- w postępowaniu rejestrowym, z wyjątkiem prowadzenia rozprawy,
- w sprawach z zakresu prawa spadkowego, z wyjątkiem prowadzenia rozprawy, przesłuchiwania świadków testamentu ustnego i zabezpieczenia spadku.

Referendarz może również:
- wydać nakaz zapłaty i zarządzenia w postępowaniu upominawczym,
-  nadać klauzulę wykonalności tytułom egzekucyjnym określonym w KPC,
- wydać zarządzenia o zwrocie opłaty, postanowienie dotyczące należności biegłych i inne.


Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.


Sądem rozpoznającym skargę jest Sąd który wydał zaskarżone orzeczenie.


Skarga przysługuje od orzeczeń nieprawomocnych i jest rozpoznawana przez Sąd jako Sąd pierwszej instancji.
Wniesienie skargi powoduje, że orzeczenie referendarza traci moc. Wyjątkiem jest kiedy skargę wniesiono na orzeczenie co do nadania klauzuli wykonalności, skargę na orzeczenie co do stwierdzenia wykonalności europejskiego nakazu zapłaty i orzeczenie co do wydania określonego zaświadczenia (art. 7958 KPC). Również skarga na wpis w księdze wieczystej i orzeczenie zarządzające wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Co do zasady skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania, chyba że konkretny przepis mówi inaczej.


Skarga podlega opłacie.


Skarga powinna spełniać również wymogi formalne, tj. powinna odpowiadać wymaganiom pisma procesowego, wskazywać zakres zaskarżenia, sformułowane zarzuty oraz wnioski (żądania).


Jeżeli orzeczenie referendarza straciło moc, Sąd ponownie rozpatruje sprawę a uchylone orzeczenie nie wywołuje żadnego skutku prawnego.


Natomiast w postępowaniu wieczystoksięgowym Sąd zmienia wpis przez wykreślenie i dokonuje nowego wpisu lub wydaje postanowienie, w którym wpis utrzymuje w mocy albo uchyla go w całości lub w części i w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie postępowanie umarza.


W postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i rejestru zastawów sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone orzeczenie utrzymuje w mocy albo uchyla go w całości lub w części i w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie postępowanie umarza.


W niektórych sytuacjach referendarz jest uprawniony do wydania postanowienia, na które przysługuje skarga. Dotyczy to postanowienia w przedmiocie kosztów sądowych, kosztów procesu oraz odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. 


W wyniku skargi na w/w postanowienie referendarza, Sąd może zaskarżone postanowienie zmienić lub utrzymać w mocy.  Wniesienie skargi w takich sytuacjach będzie miało inny skutek, albowiem nie spowoduje utraty mocy orzeczenia ale wstrzymanie jego wykonalności. Natomiast Sąd orzekać będzie w takich przypadkach jako Sąd II instancji.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 38087
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem