Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Luty 26, 2020, 07:52

W postępowaniu administracyjnym strona może być reprezentowana przez pełnomocnika. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja wymagająca osobistego udziału strony w danej czynności procesowej, co może wynikać z samego charakteru czynności lub z treści przepisu. Przykładem takiej sytuacji jest: przesłuchanie strony w charakterze świadka, stawienie się w przypadku konieczności ustalenia przez organ tożsamości strony lub złożenia podpisu w dokumencie, złożenie wyjaśnień.

Jeżeli ani z charakteru czynności, ani z przepisów szczególnych nie wynikają ograniczenia dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym, strona może go udzielić w dowolnym momencie, zarówno w toku postępowania przed organem pierwszej, jak i drugiej instancji. Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym może mieć charakter ogólny (obejmować umocowanie do reprezentowania strony we wszystkich postępowaniach toczących się z jej udziałem), szczególny (obejmować umocowanie do reprezentowania strony w konkretnym postępowaniu toczącym się z jej udziałem) lub może być udzielone wyłącznie do podjęcia poszczególnych czynności w toku postępowania. Jeśli strona w postępowaniu administracyjnym ustanowiła kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, wtedy każdy z nich może działać niezależnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Od chwili ustanowienia pełnomocnika działa on za stronę z pełnymi konsekwencjami prawnymi, co oznacza, że czynności procesowe dokonane przez pełnomocnika odnoszą skutek bezpośrednio dla strony, a pominięcie pełnomocnika jest równoznaczne z pominięciem samej strony w postępowaniu administracyjnym i uzasadnia wznowienie tego postępowania. Ustanowienie pełnomocnika nie pozbawia jednak strony możliwości samodzielnego występowania w postępowaniu. Należy również zwrócić uwagę na możliwość modyfikowania przez stronę oświadczeń złożonych przez pełnomocnika. Kodeks postępowania administracyjnego nie reguluje szczegółowych kwestii dotyczących prostowania lub odwoływania przez stronę oświadczeń pełnomocnika. Przyjmuje się, że oświadczenia te mogą być korygowane tylko w takim zakresie, w jakim pozwala na to stan postępowania i ogólne przepisy regulujące dokonywanie czynności procesowych. Przykładowo zatem strona może samodzielnie cofnąć odwołanie złożone przez pełnomocnika, lecz za niedopuszczalne należy uznać korygowanie czynności pełnomocnika podjętych przed organem I instancji, przez stronę na etapie rozpoznawania sprawy przez organ II instancji.

Pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym nie należy mylić z przedstawicielem ustawowym, którego legitymacja do działania w cudzym imieniu wynika bezpośrednio z przepisu prawa. Przykładowo, przedstawicielami ustawowymi są: osoby pełniące funkcję zarządu spółki kapitałowej, fundacji lub stowarzyszenia, rodzice w odniesieniu do małoletniego dziecka.

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania przez mocodawcę lub z chwilą śmierci mocodawcy. Forma odwołania pełnomocnictwa nie musi być tożsama z formą jego udzielenia. Wystarczy, aby z formy takiej wynikało, że pełnomocnictwo zostało cofnięte.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 38114
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem