Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Czerwiec 12, 2019, 16:05

W dzisiejszym poście poświęcamy uwagę umowie pożyczki. Spójrz na wzór umowy i zobacz jakie praktyczne wskazówki dla Ciebie przygotowaliśmy:

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ (WZÓR)

 

zawarta w dniu ... (data) w ... (nazwa miejscowości) pomiędzy:

Panem/Panią ... zamieszkałym/ą w ... (nazwa miejscowości) przy ulicy ... (nazwa ulicy), legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ... nr ... wydanym przez ... (oznaczenie organu), zwanym/ą dalej Pożyczkodawcą

a

Panem/Panią ... zamieszkałym/ą w .... (nazwa miejscowości) przy ulicy ... (nazwa ulicy), legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ... nr ... wydanym przez ... (oznaczenie organu), zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą,

łącznie zwanymi dalej stronami,

o następującej treści:

§ 1

1.       Pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy .... (oznaczenie ilości i waluty), zwaną dalej pożyczką, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy Pożyczkodawcy.

2.       Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy kwotę pieniędzy wskazaną w ust. 1 przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy .... (oznaczenie rachunku bankowego) w terminie ... (ilość) dni od daty zawarcia umowy.

3.       Pożyczkodawca może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy. Uprawnienie to nie przysługuje Pożyczkodawcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o złym stanie majątkowym Pożyczkobiorcy.

§ 2

1.       Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki do dnia ... (oznaczenie daty zwrotu pożyczki) na rachunek bankowy Pożyczkodawcy ... (oznaczenie rachunku bankowego). Wraz ze zwrotem kwoty pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki w wysokości ... (oznaczenie wysokości) za każdy miesiąc trwania umowy.

2.       Strony dopuszczają możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczki, jednak zmiana daty zwrotu pożyczki stanowi zmianę umowy i wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej.

3.       Za datę zwrotu pożyczki uważa się datę uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy.

4.       W razie zwrotu pożyczki przed terminem oznaczonym w ust. 1, odsetki zostaną naliczone do dnia rzeczywistego zwrotu pożyczki.

5.       Brak zwrotu pożyczki w terminie wskazanym w ust. 1 uprawnia Pożyczkodawcę do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie i obciążenia nimi Pożyczkobiorcy.

§ 3

1.       Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki, Pożyczkobiorca złoży w formie notarialnej w dniu podpisywania umowy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości kwoty pożyczki oraz odsetek za okres trwania pożyczki oznaczony w § 2 ust. 1 umowy. Oświadczenie to Pożyczkobiorca przekaże Pożyczkodawcy najpóźniej w dniu przekazania kwoty pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

2.       Niezależnie od zabezpieczenia ustanowionego w ust. 1, Pożyczkobiorca ustanawia drugi sposób zabezpieczenia zwrotu pożyczki w postaci poręczenia ustanowionego w drodze osobnej umowy stanowiącej załącznik nr .... i udzielonego przez .....(oznaczenie poręczyciela).

§ 4

1.       Koszty związane z zawarciem umowy, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, obciążają Pożyczkobiorcę.

2.       Umowa niniejsza podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie .... (wskazanie podstawy prawnej) w wysokości .... (wskazanie wysokości).

§ 5

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Wszelkie zawiadomienia przewidziane w umowie będą sporządzane w formie pisemnej oraz doręczane stronom za pomocą listu poleconego na adresy wskazane w umowie. Strony obowiązane są niezwłocznie powiadomić się nawzajem o zmianie adresów pod rygorem ujemnych skutków wynikających z obowiązku doręczeń polegających na uznaniu zawiadomienia za skutecznie doręczone.

3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

4. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpatrywał odpowiedni sąd powszechny właściwy dla       (oznaczenie strony).

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

................................................                                        

(podpis Pożyczkodawcy)       

................................................

(podpis Pożyczkobiorcy)

 

OMÓWIENIE WZORU UMOWY POŻYCZKI

Umowa pożyczki jest umową polegającą na zgodnym oświadczeniu stron dającego i biorącego pożyczkę, przez którą dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę, określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić taką samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Obowiązek oddania pożyczki przez biorącego zachodzi tylko, gdy jej przedmiot został wydany przez dającego.

Wskutek spełnienia świadczenia w ramach pożyczki, określone przedmioty przechodzą na własność biorącego pożyczkę.

Umowa pożyczki może być umową zawartą zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie (wówczas ma charakter zbliżony do użyczenia). Zwykle ma charakter odpłatny i polega na zapłacie odsetek.

Umowa, której wartość przekracza 1000zł, powinna być dla celów dowodowych zawarta na piśmie.

Przedmiotem pożyczki mogą być również rzeczy oznaczone tylko co do gatunku.

Przeniesienie prawa własności pieniędzy czy prawa własności rzeczy zamiennych nie oznacza, iż te same pieniądze czy rzeczy zamienne mają być przedmiotem zwrotu przez biorącego pożyczkę.

Przeniesienie własności przedmiotu pożyczki może nastąpić w każdym prawem przewidziany sposób. Pieniądze mogą być wypłacone gotówką, przelewem bankowym, udzieleniem kredytu  na rachunku bankowym. Możliwe jest wręczenie czeku, weksla lub innego papieru wartościowego. Wydanie przedmiotu pożyczki następuje z chwilą uzyskania, wypłaty, gotówki.

Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.

Natomiast przedawnienia roszczenia o zwrot pożyczki wynosi 6 lat, a gdy roszczenie jest związane   z prowadzeniem działalności gospodarczej termin ten wynosi trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Umowa pożyczki może być zabezpieczona, np. oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez biorącego pożyczkę, poręczeniem majątkowym, innym zabezpieczeniem (np. hipoteką na nieruchomości).

Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. 

Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest wrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodniu po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Wypowiedzenie to jednostronne oświadczenie woli skierowane do adresata, którego treścią jest jednoznaczne i bezwarunkowe żądanie zwrotu pożyczki. Jeżeli pożyczka została zawarta w formie pisemnej, to wypowiedzenie również powinno być w formie pisemnej.

Strony mogą dowolnie wyznaczyć termin zwrotu pożyczki. Sam wierzyciel może również z własnej woli jak i też na prośbę dłużnika wyznaczyć inny termin zwrotu pożyczki, jednak tylko dłuższy niż wynikający z umowy lub z ustawy.

Dopuszczalne jest uzgodnienie zwrotu przedmiotu pożyczki w ratach.

Pożyczkobiorca może zwrócić pożyczkę w każdym czasie, chyba że w umowie zaznaczono iż zwrot nie może nastąpić przed upływem określonego terminu.

Jeżeli rzeczy otrzymane przez biorącego pożyczkę mają wady, dający pożyczkę obowiązany jest     do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się w wypadku, gdy biorący mógł z łatwością wadę zauważyć.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 47981
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem