Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Czerwiec 12, 2024, 09:19

Prawo do zasiłku przysługuje m.in. bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli  w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

1) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy albo

2) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

3) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

[czytaj dalej]

W niektórych przypadkach zasiłek nie jest wypłacany od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, ale po upływie określonego okresu. I tak, bezrobotnemu spełniającemu ww. warunki zasiłek przysługuje:

1) po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że:

a) porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania,

c) pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1z indeksem 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

2) po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

3) po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia,

4) po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Okres pobierania zasiłku wynosi:

1) 180 dni - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

2) 365 dni - dla bezrobotnych:

a) zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub

b) powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub

c) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub

d) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

 

Wysokość zasiłku uzależniona jest od okresu uprawniającego do zasiłku (zatrudnienie, umowa cywilnoprawna, prowadzenie działalności). W chwili obecnej (od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.) wysokość zasiłku wynosi:

1) w przypadku bezrobotnego z okresem uprawniającym do zasiłku wynoszącym mniej niż 5 lat: 1.193,60 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące i 937,30 zł brutto po trzech miesiącach,

2) w przypadku bezrobotnego z okresem uprawniającym do zasiłku wynoszącym od 5 do 20 lat: 1.491,10 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące i 1.171,60 zł brutto po trzech miesiącach,

3) w przypadku bezrobotnego z okresem uprawniającym do zasiłku wynoszącym ponad 20 lat 1.790,30 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące i 1.406,00 zł brutto po trzech miesiącach.

 

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Od 1 czerwca 2024 r. kwota zasiłku dla bezrobotnych zostanie zwaloryzowana i wzrośnie o 11,4%.

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 14501
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem