Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Wtorek, Luty 26, 2019, 12:34

Pojęcie skargi.

            Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego zwanego w dalszej części artykułu „WSA” jest środkiem zaskarżenia między innymi od decyzji administracyjnych, który przysługuje po wyczerpaniu środków zaskarżenia przysługujących w ramach postępowania administracyjnego (w szczególności po złożeniu odwołania od decyzji administracyjnej).

Szczegółowe zasady wnoszenia skargi do WSA zostały uregulowane w ustawie z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. – Dz.U. z 2018r., poz. 1302 ze zm, dalej: p.p.s.a.).

       Skierowanie skargi w trybie przepisów p.p.s.a. ma na celu skontrolowanie przez WSA zgodności z prawem orzeczeń wydanych przez organ administracyjny w drugiej instancji  
tj. już po wniesieniu odwołania od decyzji administracyjnej i wyeliminowanie z obrotu prawnego niezgodnego  z prawem rozstrzygnięcia.

 

Jak już wyżej nadmieniono przedmiotem skargi do WSA nie są wyłącznie decyzje administracyjne.

Zaskarżeniu w tym trybie podlegają także między innymi:

- postanowienia, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie albo rozstrzygające
   sprawę co do istoty,

- pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych
    sprawach,

- akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych
    organów administracji rządowej,

- akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (inne niż akty prawa  
    miejscowego) podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej,

- bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych lub
   przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku postępowania dotyczącego wydania    
   pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia.

Skargę do WSA można wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia przysługujących w toku postępowania administracyjnego, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem administracji. Dotyczy to w szczególności wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej, wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, czy zażalenia (art. 52 p.p.s.a.). Wymóg wyczerpania środków zaskarżenia nie dotyczy jednak wszystkich osób uprawnionych do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zwolnieni z tego obowiązku są prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Z wyczerpaniem środków zaskarżenia mamy do czynienia, gdy stronie nie przysługuje możliwość zaskarżenia decyzji administracyjnej lub postanowienia poprzez wniesienie:

- zażalenia,

- odwołania od decyzji administracyjnej,

- wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Legitymacja do wniesienia skargi.

Zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a. skargę do WSA może wnieść każdy kto ma w tym interes prawny. Interes prawny posiada osoba, która jest w stanie wykazać istnienie związku między chronionym przez przepisy prawa interesem prawnym, a decyzją administracyjną (lub innym aktem administracyjnym podlegającym zaskarżeniu). Wymaga podkreślenia, że wniesienie skargi do WSA jest możliwe także przez osobę, która nie został uznana za stronę postępowania administracyjnego przez organ administracji, który wydał decyzję. Skarga ta może dotyczyć
w szczególności właśnie tej kwestii, czyli braku uznania danej osoby za stronę postępowania administracyjnego. Natomiast w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, uprawnionymi do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego są także:
- prokurator,

- Rzecznik Praw Obywatelskich,

- Rzecznik Praw Dziecka,

- organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, jeśli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Dodatkowo, uprawnionym do wniesienia skargi jest także inna osoba, której przepisy szczególne przyznają prawo do wniesienia skargi do WSA (np. gmina na akt nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego).

Wymogi formalne skargi do WSA.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego musi spełniać dwie kategorie wymagań:

-    wymagania dotyczące skargi,

- wymagania dotyczące wszystkich pism procesowych składanych w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga do WSA powinna zawierać:

- wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności,

-oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności (przewlekłego prowadzenia postępowania) skarga dotyczy,

- określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego,

- dowód wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa  (jeżeli przepisy nie przewidują środka zaskarżenia).

Chociaż nie jest wymagane precyzyjne formułowanie zarzutów wobec zaskarżanej decyzji administracyjnej, to ich ujęcie jest ważnym elementem skargi do WSA. Podobnie
w przypadku konieczności sporządzenia uzasadnienia skargi – przepisy nie nakładają obowiązku sporządzenia uzasadnienia, ale z punktu widzenia skuteczności skargi, sporządzenie uzasadnienia należy uznać wręcz za konieczne.

W skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego dopuszczalne jak najbardziej jest  zawarcie dodatkowych wniosków  na przykład:

-  wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych,

-  wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,

- wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności,

- wniosek o rozpoznanie skargi w trybie uproszczonym.

 

Wymogi formalne skargi dotyczące wszystkich pism procesowych kierowanych do WSA.

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest pismem składanym do WSA, zatem  powinna spełniać podstawowe wymogi dla każdego pisma kierowanego do WSA .Wymogi te zostały uregulowane w art. 46 i 47 p.p.s.a.:

- oznaczenie sądu, do którego jest kierowana,

- imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników:

- oznaczenie rodzaju pisma,

- osnowę wniosku lub oświadczenia,

- podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

- wymienienie załączników,

- oznaczenie miejsca zamieszkania (lub do doręczeń lub siedziby) stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

- jeżeli skarga jest wnoszona przez pełnomocnika, do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis.

Ponadto do skargi należy  także dołączyć:

-  odpisy skargi (wraz z załącznikami) dla doręczenia skargi innym stronom postępowania.

Termin do wniesienia skargi do WSA (art.53 p.p.s.a.)

Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu zaskarżanego rozstrzygnięcia (decyzji lub postanowienia).
Jeżeli w sprawie nie przysługiwał środek zaskarżenia, skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu administracji na wezwanie do zaniechania naruszeń prawa lub 60 dni od dnia wniesienia wezwania do zaniechania naruszeń, jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie. Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka mogą wnieść skargę w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia
w sprawie indywidualnej. W pozostałych przypadkach mogą oni wnieść skargę w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi.

 

Opłata od skargi do WSA

Stosownie do art.  230 p.p.s.a. od skargi jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art.  231 p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003r., poz. 2193).

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem wpis stosunkowy od skargi nie może być niższy niż 100,00 zł i nie może być wyższy niż 100 000,00 zł. a wpis stały nie może być wyższy
niż dziesięć tysięcy złotych.

Natomiast zgodnie z wymogami §  5 Rozporządzenia przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 47990
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem