Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Czerwiec 23, 2023, 08:48

Umowa spółki cywilnej została uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego w art. 860-875.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej - nie posiada zdolności sądowej i procesowej, upadłościowej, układowej ani wekslowej. Spółka cywilna nie posiada także statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są natomiast wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji spółka cywilna nie posiada własnej firmy. Pod firmą działają natomiast poszczególni przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej.

[czytaj dalej]

Spółka powstaje w drodze umowy, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej, przy czym jest to forma zastrzeżona dla celów dowodowych (niedochowanie formy pisemnej nie spowoduje nieważności umowy, ale w toku ewentualnego sporu sądowego strony nie będą mogły wnosić o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków lub przesłuchania stron co do faktu dokonania czynności, wyjątki: zgoda obu stron, żądanie konsumenta w sporze z przedsiębiorcą, uprawdopodobnienie za pomocą dokumentu).

Wspólników musi być co najmniej dwóch. Wspólnikami spółki cywilnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale wyposażone w zdolność prawną, np. spółki jawne, spółki z o.o. w organizacji.

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności (rzeczy ruchome, nieruchomości) lub innych praw (np. użytkowanie wieczyste, prawo najmu bądź dzierżawy) albo na świadczeniu usług (na rzecz innego wspólnika, bądź osób trzecich, np. klientów spółki). Przedmiotem wkładu mogą być także środki pieniężne.

Wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie i w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki, tj. każdy wspólnik odpowiada za całość zobowiązań spółki nie tylko częścią majątku wspólnego, lecz także majątkiem osobistym nienależącym do spółki. Solidarność zobowiązania oznacza, że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna i to w pełnej wysokości, przy czym zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki (zarządzanie spółką - podejmowanie decyzji w spółce).

Każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowią inaczej (reprezentacja to składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu spółki).

Każdy wspólnik, niezależnie od wysokości wniesionego wkładu, jest uprawniony do równego udziału w zyskach oraz w tym samym stosunku uczestniczy w stratach.

Umowę spółki można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony.

Jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony.

Z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 7571
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem