Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Wrzesień 5, 2022, 13:03

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie. Pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Oznacza to, że praca nie może być wykonywana za darmo.  Jakakolwiek umowa o zrzeczenie się przez pracownika prawa do wynagrodzenia jest nieważna.

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (odsetki ustawowe należą się od dnia następującego po dniu, w jakim powinna nastąpić zapłata wynagrodzenia). Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Naruszenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które kwalifikuje pracodawcę do ukarania karą grzywny.

Roszczenia ze stosunku pracy, w tym o zapłatę zaległego wynagrodzenia, przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

W zależności od dochodzonej wysokości wynagrodzenia sądem właściwym może być sąd rejonowy lub okręgowy (Sąd Pracy). W przypadku gdy kwota żądania nie przekracza 75 000 zł, sądem właściwym jest sąd rejonowy, a jeśli ta kwota jest przekroczona, sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd okręgowy. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego (sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania albo siedzibę), bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest lub miała być wykonywana.

Opłata od pozwu o zapłatę wynagrodzenia - pracownik wnoszący powództwo nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. W sprawach z zakresu prawa pracy od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową (30 zł) wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 zł, od pracownika pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 4349
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem