Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Wtorek, Sierpień 16, 2022, 10:43

Kwestie prawne związane z tzw. pieczą zastępczą, która jest tematem niniejszego wpisu znajdują się w dwóch aktach prawnych tj. w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (art. 112 (1) – 112 (8)) oraz w ustawie z dnia 09 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dalej: WspRodzU . Są to obszerne regulacje prawne, dlatego na początku zajmiemy się wyjaśnieniem czym jest instytucja pieczy zastępczej. Punktem wyjścia jest art. 32 ust. 1 WspRodzU, który wskazuje, że piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Oznacza to, że z piecza zastępcza ma zastosowanie gdy istnieje przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej przez rodziców dziecka. Organizacją pieczy zastępczej zajmuje się powiat. Art. 2 ust. 2 WspRodzU określa system pieczy zastępczej jako zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

Piecza zastępcza obejmuje:

1. pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka - opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym;
2. przygotowanie dziecka do:
a. godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
b. pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
c. nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
3. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Pieczę zastępczą można podzielić na dwie formy: pieczę rodzinną i instytucjonalną.

Piecza rodzinna może być realizowana w formie:
1. rodziny zastępczej:
1. spokrewnionej
2. niezawodowej
3. zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna
4. rodzinnego domu dziecka

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

  • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej
  • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych
  • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych
  • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań
  • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne
  • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka
  • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Kodeks rodzinny i nieletnich przyjmuje zasadę subsydiarności pieczy zastępczej. Oznacza to, że Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109 par. 2 pkt 1-4 K.r.o. (tj. środki związane z ograniczeniem władzy rodzicielskiej) oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia.

Kolejna zasada powiązana z instytucją pieczy zastępczej to zasada tymczasowości, która oznacza, że dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.

Na koniec należy jeszcze wskazać na zasadę nierozdzielania rodzeństwa. Zgodnie z art. 112 (8) K.r.o. rodzeństwo powinno być umieszczone w tej samej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, chyba że byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 19766
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem