Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Sierpień 10, 2022, 08:51

Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa) zmieniły się zasady dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy. Przepisy te mają w tej chwili pierwszeństwo przed uprzednio obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Pracodawca w Polsce może zatrudnić pracownika z Ukrainy jeśli:

(kliknij tutaj)

 

 

1. jego pobyt w Polsce jest uznany za legalny w rozumieniu specustawy – pracownik przybył legalnie do Polski w okresie od 24 lutego 2022r. z Ukrainy (nie musi być to przyjazd bezpośrednio z Ukrainy, podróż mogła odbywać się przez inne kraje) i deklaruje zamiar pozostania w Polsce (pobyt w Polsce będzie na tej podstawie legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022r. tj. do 23 sierpnia 2023r.). Weryfikacja legalności pobytu – osoba przebywająca w Polsce na tej podstawie powinna mieć stempel w paszporcie lub w innym dokumencie podróży od Straży Granicznej jako potwierdzenie legalnego przekroczenia granicy. Osoby nie posiadające stempla powinny w ciągu 90 dni od przekroczenia granicy z Polską złożyć wniosek o nadanie nr PESEL


albo


2. jest on obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie w terenie RP – ma ważny tytuł pobytowy (m.in. zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, paszport w przypadku wjazdu i pobytu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym, zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd ds. Cudzoziemców). Za zasada dotyczy osób przebywających legalnie w Polsce przed 24 lutego 2022r. Dotyczy to również osób, które przed datą 24 lutego 2022r. rozpoczęły starania o uzyskanie tytułu pobytowego – ich pobyt jest legalny od daty złożenia wniosku:


1. o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
2. o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej
3. o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i zgody na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
(legalność pobytu trwa do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna). Obywatel Ukrainy otrzyma stempel w dokumencie podróży, że złożył stosowny wniosek w Urzędzie Wojewódzkim (stempel traktowany jest jako tytuł pobytowy).

Jeśli obywatel Ukrainy przebywał w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, a ważność tego pobytu upływała po 24 lutego 2022r. to legalność pobytu przedłuża się do 31 grudnia 2022r.

Jeśli ostatni dzień legalnego pobytu obywatela Ukrainy w Polsce:

 • na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen
 • na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w artykule 1 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw obszaru Schengen (1)
 • w ramach ruchu bezwizowego
  przypada w okresie od 24 lutego 2022 roku, a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, jego pobyt uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy.


(1) Dokument pobytowy, o którym mowa w artykule 1 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 oznacza upoważnienie wydane przez władze danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwalające obywatelowi państwa trzeciego na legalny pobyt na danym terytorium, z wyjątkiem:

 • wiz
 • zezwoleń wydanych do czasu rozpatrzenia wniosku o dokument pobytowy lub wniosku o azyl
 • upoważnień na okres pobytu nieprzekraczający 6 miesięcy, wydanych przez państwa członkowskie niestosujące przepisów art. 21 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku.

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności:

 • kart pobytu
 • polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy
 • dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”
  wydanych obywatelom Ukrainy – przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku, ulega on przedłużeniu o 18 miesięcy.

Po pozytywnej weryfikacji i zatrudnieniu pracownika z Ukrainy pracodawca ma obowiązek o tym fakcie powiadomić powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Pracodawca ma na to 14 dni od daty podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Wyjątkiem jest przypadek wykonywania przez tego obywatela pracy w Polsce na podstawie art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. posiada zezwolenie na pobyt stały w RP, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, posiada zgodę na pobyt tolerowany w RP,c czy korzysta z ochrony czasowej w RP). Zgłoszenie następuje drogą elektroniczną. za pośrednictwem strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy – praca.gov.pl.

Pracownik będący obywatelem Ukrainy korzysta z takich samych zasad zatrudnienia jak obywatel Polski (m.in. umowa na piśmie, wynagrodzenia za pracę nie niższe niż praca minimalna lun minimalna stawka godzinowa, zgłoszenia do ZUS).


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 4405
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem