Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Maj 2, 2022, 13:21

Przepisy prawne w przedmiocie zajęcia rachunku bankowego znajdują się w kodeksie postępowania cywilnego w art. 889 i następne i zlokalizowane są w dziale III traktującym o egzekucji z rachunków bankowych. Niniejszy wpis dotyczy tzw. egzekucji sądowej. Egzekucja należności pieniężnych nastąpić może ze wszystkich rachunków bankowych, których dysponentem jest dłużnik. Komornik w celu dokonania egzekucji z rachunku bankowego przesyła do banku, w którym dłużnik ma rachunek bankowy, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej do wysokości należności przedmiotu egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi. W piśmie komornik wzywa bank do nie wykonywania w powyższym zakresie, wypłat z rachunku bez zgody komornika. W następnej kolejności komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności i doręcza mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z wieloma zajęciami tego samego rachunku z uwagi na prowadzone egzekucje kilku zadłużeń, a kwota na rachunku nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje wypłatę kwot i zawiadamia o tym komorników. Po przejęciu spraw przez jednego komornika w trybie art. 773(1) K.p.c. (wyjaśnienie: w przypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów K.p.c.) bank przekazuje zajęte kwoty właściwemu komornikowi. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika następuje z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku. Należy mieć na uwadze, że zajęcie dotyczy także kwot, których w chwili zajęcia na rachunku nie było, ale zostały wpłacone po dokonaniu zajęcia oraz te, które zostały wpłacone na rachunek otwarty po dokonaniu zajęcia.

Komornik może także dokonać zajęcia na rachunku wspólnym. Czynności egzekucyjne prowadzone będą do wysokości udziału przypadającemu dłużnikowi na tym rachunku wspólnym. Dłużnik jest obowiązany taką umowę przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia liczonego od daty zajęcia. W przypadku braku wskazania w umowie udziałów w rachunku przyjmuje się, że są one równe. Komornik może prowadzić na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Przepis nie wyłącza możliwości obrony małżonka dłużnika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, albo też środki, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Zajęciu mogą podlegać także wkłady oszczędnościowe oraz środki zgromadzone na książeczce oszczędnościowej.
Komornik doręcza pisma bankowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, a bank wnosi pisma do komornika wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Powyższe rozwiązania prawne wskazane w dziale III stosuje się odpowiednio do egzekucji z rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Pamiętać należy, że egzekucję wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika komornik prowadzić może wyłącznie na podstawie tytułu wykonawczego przedłożonego komornikowi przez wierzyciela.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 3508
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem