Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Marzec 7, 2022, 18:45

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest nowym świadczeniem, które zostało wprowadzone do porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (dalej: Ustawa). Przepisy tej ustawy weszły w życie od 01 października 2019r. Głównym celem świadczenia uzupełniającego jest przyznanie dodatkowego wsparcia dochodowego dla szczególnej grupy osób tj. dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Weryfikacja czy dana osoba kwalifikuje się do otrzymania omawianego w tym wpisie świadczenia obejmuje w pierwszej kolejności ustalenie czy wnioskodawca zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest:

  • obywatelem RP lub
  • posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP obywatelem państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  • cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP.

Kluczowe są kolejne kryteria przyznania świadczenia, o których mowa w art. 2 Ustawy:

1. o świadczenie uzupełniające może wystąpić osoba, która ukończyła 18 lat,
2. niezdolność do pracy musi być potwierdzona: orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy o niezdolności o samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
3. osoba uprawniona wg. pkt 2 nie posiada prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłaconą przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno – rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5C ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne, dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem naliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1700 zł miesięcznie (od dnia 15 lutego 2022r. będzie obowiązywać regulacja, że kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego podlegać będzie podwyższeniu w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach Z FUS),

Osoba uprawniona do otrzymania świadczenia uzupełniającego, która ubiega się o przyznanie tego wsparcia finansowego musi złożyć wniosek do organu wypłacającego świadczenie emerytalno – rentowe albo rentę socjalną, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych – do ZUS. Wniosek zawiera następujące informacje:

1. dane osoby uprawnionej (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL albo jeśli nie nadano tego nr, serię i nr dowodu osobistego lub nr paszportu, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca pobytu lub ostatniego miesjca zamieszkania – w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
2. inne informacje, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego,
3. wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty, z zastrzeżeniem, że w przypadku uzyskiwania innych świadczeń, sposób wypłaty świadczenia uzupełniającego byłby taki sam,
4. podpis wnioskodawcy (ewentualnie podpis przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika).

Jakie są załączniki do wniosku:

1. dokument potwierdzający orzeczenie o niezdolności do pracy tj. stosowne orzeczenie (nie trzeba przedkładać tego dokumentu jeśli jest on w posiadaniu organu właściwego),
2. osoby uprawnione do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję ds. emerytalno – rentowych,
3. w przypadku osób, które mają już uprawnienie do innych świadczeń pieniężnych, o których była mowa powyżej, należy złożyć o nie posiadaniu prawa do świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lub o posiadaniu prawa do świadczenia wraz ze wskazaniem jego nazwy, organu przyznającego oraz wysokości (w razie posiadania prawa do więcej niż jednego świadczenia – oświadczenie powinno wskazywać wszystkie pobrane świadczenia z listy świadczeń wskazanych w art. 2 ust. 2 Ustawy).

Prawo do świadczenia uzupełniającego zostanie zweryfikowane przez organ w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Uwaga! Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesiecznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń wymienionych w art. 2 ust. 2 Ustawy nie może przekroczyć 1750 zł miesięcznie, z wyjątkiem wyłączeń wskazanych w art. 2 ust. 2 Ustawy.

Świadczenie uzupełniajace nie będzie przyznane osobie uprawnionej, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (chyba że kara jest wykonywana w systemie dozoru elektronicznego).

Organ wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia uzupełniającego, odmowy prawa do świadczenia uzupełniającego, zmiany wysokości świadczenia uzupełniającego.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 19642
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem