Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Wrzesień 10, 2021, 15:12

Rzecznik Finansowy to instytucja powołana do podejmowania działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje. Innymi słowy rzecznik ma kompetencje do podejmowania działań w przypadku sporów powstałych między klientem, a podmiotem rynku finansowego np. z bankiem czy z firmą ubezpieczeniową. Rzecznik działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – dalej Ustawa.

Zgodnie z ww. ustawą do zadań Rzecznika Finansowego należy, w szczególności:

1. rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji;
2. rozpatrywanie wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta w terminie, o którym mowa w art. 9 pkt 4 Ustawy;
3. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego;
4. występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego;
5. informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego;
6. inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego;
7. przekazywanie do Komisji Nadzoru Finansowego informacji o liczbie i charakterze skarg wskazujących na naruszenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, według stanu na koniec każdego półrocza, w terminie 2 miesięcy po upływie danego półrocza.

Oprócz wymienionych powyżej zadań Rzecznik prowadzi pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami. Ponadto każdy kto czuje się pokrzywdzony działaniami np. banku czy firmy ubezpieczeniowej może zwrócić się do Rzecznika Finansowego by ten bezpłatnie podjął się tzw. postępowania interwencyjnego. Z takim wnioskiem może zwrócić się zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prowadząca działalność gospodarczą. Rzecznik po otrzymaniu wniosku zwraca się do podmiotu rynku finansowego z wystąpieniem, a podmiot ten zobowiązany jest się do niego ustosunkować. W przypadku,gdy nie tylko klientom ale również eksperci współpracujący z biurem Rzecznika stoją na stanowisku, że działania podmiotu rynku finansowego nie są zgodne z prawem, Rzecznik podejmuje kroki, które mają na celu wpłynięcie na podmiot rynku finansowego w zakresie zmiany decyzji w konkretnej sprawie. Należy pamiętać, że zaangażowanie Rzecznika w postępowanie interwencyjne nie wstrzymuje biegu okresów przedawnienia roszczenia. Nawet jeśli działania biura Rzecznika Finansowego nie spowoduje rozwiązania sporu z podmiotem rynku finansowego to Rzecznik w piśmie końcowym przedstawia klientowi argumenty prawne, które dają wskazówkę co do dalszego kontynuowania sprawy w ramach postępowania sądowego. Wniosek o podjęcie postępowania interwencyjnego należy złożyć wtedy gdy podmiot rynku finansowego odrzucił naszą reklamacje lub nie udzielił na nią odpowiedzi w ustawowym terminie.

Rzecznika powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, na kadencję trwającą 4 lata. Siedziba Rzecznika Finansowego znajuje się w Warszawie, a jego biuro mieści się przy al. Jerozolimskich 87 w Warszawie.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 824
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem