Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Wtorek, Sierpień 24, 2021, 09:25

Aby można było mówić o odszkodowaniu muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • wystąpiła szkoda,
  • szkoda powstała w wyniku zdarzenia (zdarzenie szkodzące),
  • istnieje adekwatny związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem ją wywołującym.


Brak jest legalnej definicji szkody. W orzecznictwie szkodę definiuje się jako uszczerbek w prawnie chronionych dobrach majątkowych wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem tych dóbr, jaki istniał i jaki następnie mógłby, w ramach normalnej kolei rzeczy się wytworzyć, a stanem, jaki powstał na skutek zdarzenia wywołującego zmianę, polegającą na uszczupleniu aktywów lub zwiększeniu pasywów.

Szkoda może występować w dwojakiej postaci. Może obejmować straty, które poszkodowany poniósł, albo utratę korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Strata to każde pogorszenie się sytuacji majątkowej poszkodowanego, wskutek zmniejszenia się posiadanych aktywów lub też zwiększenia jego pasywów. Utracone korzyści z kolei maja charakter hipotetyczny, są to następstwa w majątku poszkodowanego, które oceniając rzecz rozsądnie, według doświadczenia życiowego, w okolicznościach danej sprawy, dałoby się przewidzieć, że wzbogaciłyby majątek poszkodowanego.

Związek przyczynowy istnieje jedynie w przypadkach, w których w łańcuchu kolejnych przyczyn i skutków mamy do czynienia tylko z takimi przyczynami, które normalnie wywołują określone skutki. W sytuacji, gdy skutek jest następstwem przyczyny nietypowej, co prowadzi do konieczności dokonania indywidualnej jej oceny, nie istnieje związek przyczynowy między tym zdarzeniem a skutkiem.

Odszkodowanie ma za zadanie zrekompensować poniesioną szkodę, a więc wyrównać uszczerbek majątkowy, który wskutek zdarzenia wywołującego szkodę powstał u osoby poszkodowanej.

Sposoby naprawienia szkody:

  • przez przywrócenie stanu poprzedniego;
  • przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.


Wyżej wskazane posoby naprawienia szkody wskazane w tym przepisie są, co do zasady, równorzędne. Wybór sposobu naprawienia szkody należy do poszkodowanego. W przypadku gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe lub pociąga za sobą nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego o naprawienie szkody ogranicza się jedynie do świadczenia w pieniądzu. jeśli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona, co do zasady, według cen z daty ustalenia odszkodowania.

W przypadku jednak, gdy szczególne okoliczności tego wymagają, ustalenie wysokości odszkodowania może być dokonane z uwzględnieniem cen istniejących w innej chwili niż data ustalania odszkodowania.

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do wyrządzenia szkody, odszkodowanie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Koszty dochodzenia naprawienia szkody (w szczególności koszty sądowe) nie są wliczane do odszkodowania.

Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej:

  • odpowiedzialność deliktowa – będąca następstwem zachowań sprzecznych z prawem oraz z zasadami życia społecznego (np. przestępstwo) niezależnie od ewentualnych stosunków umownych łączących strony,
  • odpowiedzialność kontraktowa – wynikająca z umowy stron i nakładająca na jedną z nich obowiązek naprawienia ewentualnych szkód powstałych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania podjętych zobowiązań.

Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2016, All Rights Reserved 2016 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 2588
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem