Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Lipiec 19, 2018, 07:45

Niniejsze opracowanie ma na celu wyjaśnienie, jak należy właściwie oznaczyć pismo wnoszone do sądu w poszczególnych sprawach rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym. 

Na wstępie wypada zauważyć, że zgodnie z brzmieniem art. 130 § 1 zdanie drugie k.p.c., mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. Tym samym mylne oznaczenie „pozwu” jako „wniosek” lub inne zatytułowanie pisma wnoszonego do sądu, np. jako „prośba”, 
a także zaniechanie oznaczenia pisma, nie spowodują wstrzymania jego rozpoznania, pod warunkiem, że dopełnione zostaną wszelkie inne wymogi formalne związane z wniesieniem tego pisma do sądu.

Poniższe opracowanie dotyczy wyłącznie pism inicjujących postępowania w sprawach 
cywilnych w pierwszej instancji. Należy jednak pamiętać, iż niejednokrotnie strony konkretnego postępowania w jego toku, mogą, a niekiedy nawet na polecenie sądu, muszą składać dodatkowe pisma stanowiące wnioski dowodowe, odpowiedzi na wezwania sądu bądź pisma przygotowawcze. 
Z tego względu na uwagę zasługuje art. 207 k.p.c., w świetle którego:  

§ 1 Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

§ 2 Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

§ 3 Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. 

            Przywołane powyżej przepisy dotyczące procesu, z mocy art. 13 § 2 k.p.c., stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w k.p.c., chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

  I.            PROCES.

Pismem inicjującym postępowanie sądowe w trybie procesowym jest pozew.

Do najczęściej spotykanych pozwów należą pozwy o świadczenia pieniężne, tzw. pozwy o zapłatę. Gdy sprawa dotyczy:

1)      roszczenia wynikającego z umowy, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

2)      zapłaty czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat 
z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu,

to taka sprawa może zostać rozpoznaną w postępowaniu uproszczonym - art. 5051 - 50514 k.p.c., w którym pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. Urzędowe formularze pism procesowych zostały określone w powołanym na wstępie rozporządzeniu. Są one dostępne w sądach i Internecie, m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/

Formularze mogą być wykorzystywane także w innych sprawach o zapłatę. Warto pamiętać, 
że wniesienie pozwu na formularzu powoduje, iż dalsze pisma, np. odpowiedź na pozew, powinny również zostać złożone na stosownym formularzu.

Do przykładowych pozwów z zakresu prawa rodzinnego należą:

-        pozew o ustalenie ojcostwa / macierzyństwa,

-        pozew o zaprzeczenie ojcostwa / macierzyństwa,

-        pozew o rozwód,

-        pozew o orzeczenie separacji,

-        pozew o unieważnienie małżeństwa,

-        pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,

-        pozew o rozwiązanie przysposobienia,

-        pozew o alimenty,

-        pozew o zmianę obowiązku alimentacyjnego (tj. obniżenie / podwyższenie alimentów bądź uchylenie obowiązku alimentacyjnego).

Do przykładowych pozwów z zakresu prawa rzeczowego należą: 

-        pozew o wydanie nieruchomości (skarga windykacyjna),

-        pozew o zakazanie naruszenia prawa własności (skarga negatoryjna),

-        pozew o ochronę naruszonego posiadania,

-        pozew o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionej 
w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.

Do przykładowych pozwów z zakresu prawa spadkowego należą: 

-        pozew o zachowek,

-        pozew o ustalenie nieważności testamentu.

Do przykładowych pozwów wynikających z postępowania egzekucyjnego należą:

-        pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,

-        pozew o zwolnienie od egzekucji.

 

II.             POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE.

 

Pismem inicjującym postępowanie sądowe w trybie nieprocesowym jest wniosek.

Do przykładowych wniosków inicjujących postępowanie w sprawach z zakresu prawa osobowego należą:

-        wniosek o ubezwłasnowolnienie,

-        wniosek o uznanie za zmarłego.

Do przykładowych wniosków inicjujących postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego należą:

-        wniosek zawierający zgodne żądanie małżonków o orzeczenie separacji,

-        wniosek o zniesienie separacji,

-        wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku,

-        wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej,

-        wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,

-        wniosek rodziców o zezwolenie im na dokonanie czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka,

-        wniosek o przysposobienie,

-        wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Do przykładowych wniosków inicjujących postępowanie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego należą:

-        wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości,

-        wniosek o zniesienie współwłasności.

Do przykładowych wniosków inicjujących postępowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego należą:

-        wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,

-        wniosek o dział spadku,

-        wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Do przykładowych wniosków wynikających z postępowania egzekucyjnego należą:

-        wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu,

-        wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1360); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 723 z późn. zm.).


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 9500
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem