Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Czerwiec 24, 2021, 08:50

Zagadnienie powództwa przeciwegzekucyjnego umiejscowione zostało w kodeksie postępowania cywilnego w art. 840 i nast. (dalej kpc), wprowadzonego ustawą z dnia 17 listopada 1964r, Dz.U.Nr.43, poz.296 z póź.zm. Powództwo przeciwegzekucyjne jest indywidualnym środkiem obrony dłużnika przeciwko tytułowi wykonawczemu. Dłużnik może w drodze takiego powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności, gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście. Za podstawę do uchylenia klauzuli wykonalności może stanowić powołanie się przez dłużnika na brak ważności umowy kredytowej lub nieistnienie takiego kontraktu, często się także zdarza brak skutecznego wypowiedzenia umowy – tutaj; kredytu lub pożyczki. Takie sytuacje mogą zaistnieć w przypadku cesji wierzytelności po wielu latach od dnia zawarcia pierwotnej umowy z bankiem udzielającym dłużnikowi kredytu.

 2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia.

Skutecznym zarzutem dłużnika w powyższym wypadku może okazać się zarzut przedawnienia roszczenia, uregulowanie zobowiązania, zmiana wierzyciela i powoływanie się na tytuł, który wierzycielowi nie przysługuje np. Bankowy Tytuł Egzekucyjny, bo bank sprzedał mój dług firmie windykacyjnej. Należy mieć na uwadze tę niezwykle ważną okoliczność, gdyż zbycie wierzytelności stwierdzonej Bankowym Tytułem Egzekucyjnym na rzecz innego wierzyciela niż bank daje podstawę do uchylenia klauzuli wykonalności nadanej przez sąd na tytuł egzekucyjny. Jednakże, żeby prawidłowo ocenić powyższe okoliczności niezbędna jest właściwa dokumentacja sprawy.

 3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Sądem właściwym do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego jest sąd rzeczowo właściwy w okręgu, którego prowadzona jest egzekucja do majątku dłużnika. W przypadku gdy egzekucja nie jeszcze prowadzona właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwości ogólnej.

Istotną kwestią w przypadku oceny właściwości sądu pod względem rzeczowym będzie wartość przedmiotu sporu. W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi 75 000 zł to sądem właściwym będzie sąd rejonowy zgodnie z powyższym zakresem. Gdy wartość przedmiotu sporu przekracza tę kwotę to sądem właściwym już będzie sąd okręgowy do którego należy kierować pismo w celu ochrony swoich interesów.

Pismo sądowe musi zostać opłacone.

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 755)

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej: 

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych; 
2)  ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych; 
3)  ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych; 
4)  ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych; 
5)  ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych; 
6)  ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych; 
7)  ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych. 

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. 

W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.  W przypadku, gdy strona wnosząca pozew nie posiada wystarczających środków pieniężnych, żeby opłacić pismo sądowe może jednocześnie z pozwem złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. Do wniosku załączyć należy Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach zgodny ze wzorem.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 129912
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem