Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Wtorek, Kwiecień 27, 2021, 11:52

Przestępstwa – ze względu na tryb ścigania – dzielą się na ścigane:
1) z oskarżenia publicznego, zwane też ściganymi urzędu;
2) z oskarżenia prywatnego.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego to szczególna kategoria przestępstw - w sprawach tych co do zasady organy ścigania nie prowadzą postępowania przygotowawczego. Wszczęcie postępowania prywatnoskargowego zależy od żądania pokrzywdzonego, które następuje przez wniesienie prywatnego aktu oskarżenia albo wskutek złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Policji.

 

Prywatny akt oskarżenia jak każde pismo procesowe musi zawierać:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy;

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo (w pierwszym piśmie złożonym w sprawie należy również podać numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub oświadczenie o ich nieposiadaniu);

3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem;

4) datę i podpis składającego pismo. Treść prywatnego akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie.

Przez sformułowania "oznaczenie osoby oskarżonego" należy rozumieć wskazanie nie tylko imienia i nazwiska oskarżonego, ale i adresu jego pobytu. Wskazanie adresu jest konieczne, aby sąd mógł wezwać oskarżonego na rozprawę główną.
Niejednokrotnie pokrzywdzony może nie być w stanie ustalić tożsamości oskarżonego. Wówczas w akcie oskarżenia wskazuje się anonimowego sprawcę, a sąd lub Policja ustalają dane dotyczące podejrzanego. Następnie sąd musi poinformować oskarżyciela prywatnego o tych ustaleniach, wezwać go do uzupełnienia tego braku poprzez złożenie oświadczenia, czy podtrzymuje akt oskarżenia przeciwko ustalonej osobie.
Wymogiem formalnym aktu oskarżenia w sprawach z oskarżenia prywatnego jest również "oznaczenie czynu zarzucanego oskarżonemu", w tym czasu i miejsca popełnienia zarzucanego czynu. W prywatnym akcie oskarżenia nie trzeba wskazywać kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonemu.
Natomiast wskazanie dowodów polega na podaniu źródeł dowodowych (dane osobowe świadków, wskazanie dowodów rzeczowych, wskazanie dołączonych dokumentów lub rzeczy, względnie podanie miejsca, gdzie się one znajdują, lub osób, od których można je uzyskać).


Prywatny akt oskarżenia składa się w sądzie rejonowym, w okręgu którego popełniono przestępstwo. Oskarżyciel prywatny składa przy akcie oskarżenia dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków w wysokości 300 zł.

Zamiast wnosić akt oskarżenia bezpośrednio do sądu pokrzywdzony może złożyć ustną lub pisemną skargę na ręce Policji.


W razie potrzeby Policja zabezpiecza dowody, po czym skarga przesyłana jest przez Policję do właściwego sądu. Jeżeli pokrzywdzony nie zna imienia i nazwiska sprawcy, umieszczenie w skardze tych danych nie jest wymagane. Pokrzywdzony nie musi podawać danych sprawcy, gdyż właśnie od Policji może oczekiwać pomocy w ich ustaleniu. Z przyjęcia ustnej skargi sporządza się protokół. Zauważyć należy, że organ policyjny nie dokonuje oceny zasadności skargi.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 110773
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem