Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Wtorek, Październik 27, 2020, 13:48

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 

 1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, np. numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport, numer karty pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer w zagranicznym rejestrze, zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej. Ponadto istnieje możliwość wskazania adresu poczty elektronicznej lub numer telefonu, jeżeli dłużnik posiada te dane.
 2. NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

3. Oznaczenie sądu, do którego składany jest wniosek. Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe wniosek o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Przez główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika należy rozumieć miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich (art. 19 ust.1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe). W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub zawodowej domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest miejsce jego zwykłego pobytu (art. 19 ust. 1c ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe). W przypadku gdy dłużnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, sądem upadłościowym właściwym do rozpoznania jego wniosku jest ten sąd,  w którego obszarze właściwości znajduję się majątek dłużnika. Przy czym powyższe odnosi się do dłużników mających miejsce zamieszkania poza granicami Unii Europejskiej. Dłużnik zamieszkujący w jednym z państw Unii Europejskiej wniosek o upadłość konsumencką może składać tylko w państwie zamieszkania.


4. Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników. We wniosku należy dokładnie opisać składnik majątku, zawrzeć informację odnośnie tego, czy na danym składniku majątku ustanowiono zabezpieczenie w szczególności w postaci hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych, wskazać datę ustanowienia zabezpieczenia oraz szacunkową wycenę składnika majątku. Wykaz majątku powinien być sporządzony na dzień składania wniosku oraz obejmować cały majątek dłużnika. Są to m.in.: nieruchomości, samochody, oszczędności, papiery wartościowe (np. obligacje), wartościowa biżuteria, sprzęt AGD i RTV, wierzytelności (np. roszczenie o zachowek), w tym należności dłużnika względem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (środki pieniężne zgromadzone przez dłużnika na rachunkach) oraz innych podmiotów;


5. Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika. Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, powinno nastąpić przez podanie dokładnego adresu położenia jego poszczególnych składników, w przypadku ruchomości i nieruchomości. W przypadku środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, należy to uczynić przez wskazanie nazwy banku oraz adresu jego siedziby. W przypadku wierzytelności należy podać odpowiednio imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela oraz jego miejsce zamieszkania albo adres siedziby.


6. Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Termin zapłaty wierzytelności może wynikać z umowy (np. termin płatności raty kredytu lub pożyczki). Jeżeli termin nie jest oznaczony i nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania, zgodnie z art. 455 kodeksu cywilnego, np. termin wynikający z wezwania do zapłaty zawarty w wypowiedzeniu umowy;


7. Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności. Wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania. Jako wierzytelność sporną należy rozumieć wierzytelność kwestionowaną, niekoniecznie jednak taką, co do której toczy się postępowanie sądowe, może to być również wierzytelność przedawniona.


8. Informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Są to zarówno przychody z tytułu umowy o pracę, emerytury, renty, jak również z tytułu otrzymywanych alimentów oraz świadczeń i zasiłków, czynszu za wynajmowane mieszkanie, umów oraz darowizn. Należy podać informację, czy wartość przychodu podano w kwocie netto (kwota otrzymana) czy w kwocie brutto, a ponadto informacje czy otrzymywane przychody są objęte egzekucją komorniczą lub obciążone potrąceniami z tytułu pożyczek. Do kosztów utrzymania wlicza się przykładowo takie wydatki jak np. czynsz, żywność, leki, konieczne świadczenia medyczne;


9. Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach (np. sprzedaż, darowizna).


10. Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;


11. Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie. W uzasadnieniu należy wykazać stan niewypłacalności, poprzez wskazanie swojej sytuacji zarobkowej i osobistej oraz fakt istnienia co najmniej jednego wierzyciela, którego wierzytelność jest wymagalna. Ponadto należy wskazać i uzasadnić przyczynę powstania u dłużnika stanu niewypłacalności. W uzasadnieniu należy wskazać czy dłużnik prowadził działalność gospodarczą, a jeżeli tak to kiedy doszło do wykreślenia jej z właściwego rejestru,


12. Opisanie powoływanych we wniosku dowodów, poprzez wskazanie faktu podlegającego stwierdzeniu oraz wymienienie załączników - należy wymienić wszystkie dołączone do wniosku dokumenty;


13. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Za podanie przez dłużnika nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem podaje sądowi nieprawdziwe informacje co do stanu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości (art. 522 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego). Jeżeli oświadczenie o prawdziwości danych nie jest zgodne  z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 4912 ust. 5b Prawa upadłościowego);


14. Ponadto dłużnik może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział  w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Jeżeli dłużnik wyrazi zgodę na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, sąd może skierować dłużnika do tego postępowania, nie ogłaszając jego upadłości. Skierowanie dłużnika do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli wiąże się z koniecznością uiszczenia zaliczki na wydatki
w postępowaniu w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (art. 49126 ust. 1 Prawa upadłościowego).  

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy dołączyć następujące załączniki:

 • Zaświadczenie od komornika sądowego na okoliczność wysokości posiadanego zadłużenia, oraz na okoliczność prowadzonych wobec dłużnika postępowań egzekucyjnych,
 • Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego na okoliczność faktu prowadzenia działalności gospodarczej oraz okresu jej prowadzenia wraz z decyzją o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - w przypadku uprzedniego prowadzenia działalności gospodarczej,

 • Umowy kredytowe lub umowy o pożyczkę gotówkową,
  Wypowiedzenia umów kredytowych lub umów o pożyczkę gotówkową,

 • Wezwania do zapłaty, ponaglenia i upomnienia kierowane przez wierzyciela względem dłużnika wraz z korespondencją dłużnika kierowaną do wierzycieli,

 • Zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów:

  - Umowa zlecenie, umowa o pracę, ewentualnie wypowiedzenie umowy o pracę wraz ze świadectwem pracy,
  -Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości renty lub emerytury lub innych otrzymywanych przez dłużnika świadczeń,

   - Decyzje Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na okoliczność uzyskiwanych świadczeń lub dofinansowań,

 • Wydruk księgi wieczystej nieruchomości,
  Zaświadczenia lekarskie na okoliczność sytuacji zdrowotnej,
  Wyrok rozwodowy, wyrok zasądzający alimenty,
  Rachunki potwierdzające wysokość kosztów ponoszonych tytułem utrzymania mieszkania (rachunki za prąd, wodę, gaz, wywóz nieczystości, media, czynsz, ogrzewanie).
  Odpis wniosku wraz z odpisem załączników.

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu, którego wzór określa Minister Sprawiedliwości w formie rozporządzenia.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 97816
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem