Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Październik 26, 2020, 11:17

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, obok Rejestru przedsiębiorców i Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowi jeden z rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego, utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Regulacje dotyczące Rejestru Dłużników Niewypłacalnych obejmują przepisy  od art. 55 do art. 60 powołanej wyżej ustawy.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych pełni przede wszystkim funkcję informacyjną, jest instrumentem prawnym, umożliwiającym pozyskiwanie wiedzy o potencjalnych kontrahentach, umożliwia weryfikację wiarygodności osób i firm w relacjach gospodarczych, a także jest doskonałym narzędziem służącym do skutecznego dochodzenia roszczeń.
Dane zawarte w Rejestrze są jawne i ogólnodostępne, a więc każdy ma możliwość sprawdzenia sytuacji finansowej danego podmiotu, oraz zażądać od niego złożenia zaświadczenia o niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Kto podlega wpisowi do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych


Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:


1. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z uwagi na to, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, ponadto w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;


2. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość;


3. wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z uwagi na to, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, ponadto w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;


4. dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;


5. osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;


6. dłużników alimentacyjnych, w razie powstania zaległości alimentacyjnej za okres dłuższy niż 6 miesięcy.


Jakie dane podlegają wpisowi do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

W rejestrze dłużników niewypłacalnych zamieszcza się następujące dane:


1. oznaczenie dłużnika:
w przypadku osoby fizycznej - zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności (numer PESEL),a ponadto siedzibę i adres podmiotu - zamieszcza się dane obejmujące: województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową. W przypadku innego podmiotu niż osoba fizyczna - zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON, a gdy podmiot powstał w wyniku przekształcenia - NIP podmiotu przekształcanego, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze - także jego numer w Rejestrze; a ponadto siedzibę i adres podmiotu - zamieszcza się dane obejmujące: województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową.


2. podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania  o wyjawienie majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego  o postępowaniu egzekucyjnym; w sprawie dłużników, którzy nie zaspokoili wierzycieli, oraz w sprawach dłużników alimentacyjnych - oznaczenie tytułu wykonawczego i wierzyciela oraz kwotę wierzytelności - w przypadku wierzytelności pieniężnych lub opis wierzytelności - w przypadku wierzytelności niepieniężnych;
w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z oznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego;


3. datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis, jeżeli wpisu dokonano na wniosek.

Kiedy wpis w Rejestrze podlega wykreśleniu

Sąd rejestrowy wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych:

  • w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane. Wpisy te nie podlegają ujawnieniu.
  • gdy po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że wpisana do tego rejestru należność nie istnieje albo wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika. Wygaśnięcie zobowiązania powinno być stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniami dłużnika i wierzyciela. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu;
  • gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności;
  • jeżeli zobowiązania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której upadłość ogłoszono zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • po upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu (automatycznie), z wyjątkiem wpisów osób, które zostały pozbawione przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, których wpisy są automatycznie wykreślane po upływie 10 lat od ich dokonania, a jeżeli
  • w orzeczeniu sądu upadłościowego został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.


Skutki wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych


1. Wyeliminowanie dłużnika z obrotu gospodarczego - utrudnienie w zawieraniu nawet najprostszych umów i transakcji, w tym umów kredytowych oraz pożyczek, umów najmu lokali mieszkalnych,
2. Wpływ na wynik postępowania zarówno w procesie cywilnym jak i karnym:

  • jeżeli dłużnik nie uregulował należności za zakupiony towar lub wykonaną usługę, a w momencie dokonania transakcji lub zawarcia umowy był już wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, odpis pełny lub aktualny z rejestru jako dowód na tę okoliczność może przesądzić o jego odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 k.k.;
  • jeżeli dłużnik dokonał rozporządzenia swoim majątkiem celem uniknięcia spłaty zobowiązań, a był już wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, informacje zawarte w rejestrze mogą posłużyć do udowodnienia przesłanek określonych w art. 527 k.c. niezbędnych do uznania bezskuteczności tych czynności względem wierzyciela;
  • w sytuacji gdy podstawą wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych było postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji ze względu na jej bezskuteczność, odpis aktualny z rejestru jako dowód na tę okoliczność może znaleźć zastosowanie przy zaliczeniu kwoty tej wierzytelności w koszty uzyskania przychodu stosownie do treści art. 23 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak sprawdzić, czy dłużnik jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych


W celu sprawdzenia czy osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot figuruje  w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych należy:
wejść na stronę internetową krdn.pl, zarejestrować konto użytkownika na stronie internetowej,  wybrać odpowiednią zakładkę:  „Sprawdź osobę” a następnie wybrać opcję: :Według numeru PESEL” lub „Według imienia i nazwiska” lub zakładkę:
„Sprawdź firmę”, a następnie wybrać opcję: „Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (np. Sp. z o.o., S.A.)” lub „Firma spoza rejestru handlowego”.

Po uiszczeniu należnej opłaty uzyskujemy dostęp do informacji i raportów, a także uzyskujemy możliwość monitorowania danego podmiotu oraz zamówienia usługi przygotowania wniosków o wyjawienie majątku lub pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 97813
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem