Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Październik 21, 2020, 08:32

Instytucja Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów uregulowana została przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1076 ze zmianami – art. 39 i nast. ustawy).

Do kompetencji powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów należy:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 5. wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 6. występowanie w roli oskarżyciela publicznego w sprawach owykroczenia na szkodę konsumentów.

Rzecznik konsumentów  działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą. Stosownie do art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą natomiast jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 Kodeksu cywilnego).

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży,
 • umów o świadczenie usług przez różnego rodzaju serwisy naprawcze, firmy budowlane, świadczące usługi remontowe oraz wykonujące określone rzeczy na zamówienie,
 • umów o świadczenie pozostałych usług, w szczególności: telekomunikacyjnych (w tym umów z operatorami telefonii komórkowej oraz z dostawcami telewizji kablowej i internetu), turystycznych, przewozowych, pocztowych, bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych, energetycznych (np. umów o dostawę mediów), związanych z obrotem nieruchomościami, deweloperskich, edukacyjnych (mowa tu zarówno o umowach zawieranych w lokalu przedsiębiorcy jak i umowach zawieranych na odległość).

Wniosek do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów powinien zawierać:

 1. dane osobowe i adresowe wnioskodawcy (imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania i możliwie również numer telefonu, adres e-mail),
 3. dokładny opis przedmiotu wniosku (opis istotnych  w sprawie okoliczności faktycznych i wskazanie na czym – zdaniem wnioskodawcy – polega naruszenie jego praw jako konsumenta),
 4. określenie żądania (czego konkretnie wnioskodawca oczekuje od przedsiębiorcy),
 5. Do wniosku należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne opisane we wniosku.

Przedsiębiorca, do którego rzecznik konsumentów zwrócił się w sprawie ochrony praw lub interesów konsumentów, obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Jest to dość skuteczne narzędzie – po otrzymaniu wystąpienia rzecznika część przedsiębiorców zmienia swoje stanowisko wobec danego konsumenta. W przypadku gdy przedsiębiorca nie udzieli rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia lub nie ustosunkuje się do jego uwag i opinii, rzecznik może wystąpić do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o nałożenie kary grzywny na taki podmiot.

Poradę rzecznika konsumentów można uzyskać osobiście w biurze rzecznika ale też telefonicznie, pisemnie oraz pocztą elektroniczną. Świadczona przez rzeczników pomoc w pierwszej kolejności zmierza do ugodowego załatwienia sprawy i sprowadza się do poinformowania konsumenta o jego prawach i obowiązkach, analizy treści zawartej umowy względnie również karty gwarancyjnej produktu, udostępnieniu konsumentowi tekstów odpowiednich aktów prawnych, występowaniu do przedsiębiorcy, prowadzeniu mediacji, sporządzaniu pisma reklamacyjnego, itp.

Jeżeli wskazane wyżej polubowne działania nie odniosą pożądanego skutku rzecznik konsumentów może pomóc sporządzić pozew lub inne pismo procesowe jak również wnieść w imieniu konsumenta powództwo do sądu. Stosownie do art. 633 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o ochronę interesów konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów, a także wstępować, za ich zgodą, do postępowań w tych sprawach w każdym ich stadium. Należy pamiętać, że rzecznik nie ma takiego obowiązku – decyzję w tej sprawie podejmuje autorytatywnie, po analizie przedłożonej mu skargi oraz związanej z nią dokumentacji. Rzecznik konsumentów samodzielnie zatem dokonuje oceny ryzyka i zasadności wystąpienia z powództwem przeciwko przedsiębiorcy.

Dodatkowo rzecznik konsumentów może sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej, składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów oraz występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów i reprezentować grupę konsumentów w postępowaniu grupowym.

Powiatowy/miejski rzecznik konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych i nie jest organem administracji w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym. Nie wydaje nakazów ani zakazów, nie orzeka w sprawach, nie nakłada kar. W sprawach dotyczących wykroczeń na szkodę konsumentów ma natomiast status oskarżyciela publicznego.

Dane teleadresowe powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 91326
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem