Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Sobota, Wrzesień 26, 2020, 08:16

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wygasło z mocy prawa. Zatem od 1 stycznia 2019 r. wygasły umowy łączące dotychczas użytkowników wieczystych z właścicielami gruntów (Skarbem Państwa, gminą, powiatem albo województwem). Mieszkańcy bez dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych stali się właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których mieszkają. Urzędowym potwierdzeniem przekształcenia gruntu we własność jest zaświadczenie wydawane przez właściwy organ. Tylko wydanie powyższego zaświadczenia pozwala jednoznacznie stwierdzić, że prawa do danego gruntu uległy przekształceniu. W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej. Zaświadczenie zawiera także pouczenie o możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej uiszczenia.

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Co do zasady, opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
Dotychczasowy użytkownik wieczysty, który stał się z mocy prawa właścicielem gruntu może starać się o udzielenie bonifikaty. Możliwość zastosowania bonifikaty występuje wyłącznie w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej. Właściciel gruntu może zgłosić chęć jednorazowego wniesienia opłaty w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia corocznej opłaty, jednakże czas złożenia wniosku w tym przedmiocie może mieć wpływ na wysokość bonifikaty, o czym mowa w dalszej części artykułu. Wysokość opłaty jednorazowej równa jest iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu 20-letniego okresu. Właściciel gruntu otrzymuje na piśmie informację o wysokości opłaty jednorazowej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeśli właściciel nie zgadza się na wysokość opłaty jednorazowej, może w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia informacji, złożyć wniosek o ustalenie wysokości tej opłaty w drodze decyzji.
Wysokość bonifikaty różni się w zależności od podmiotu, który był wcześniej właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:


1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.


W przypadku gruntów stanowiących własność gminy, powiatu lub województwa bonifikata określana jest każdorazowo w uchwale właściwej rady lub sejmiku.


Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nie wpływa na wysokość podatku od nieruchomości.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 91330
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem