Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Wrzesień 2, 2020, 11:50

1. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa to umowa z konsumentem zawarta:

  • w domu konsumenta lub też w innym miejscu, nie stanowiącym jednak siedziby przedsiębiorstwa czy miejsca świadczenia usług,
  • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta poza lokale przedsiębiorstwa
  • za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta tzn. wówczas, gdy np. zamawiamy odzież w sklepie on-line, termin ten liczony będzie od momentu dostawy,
  • dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części
  • dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy (np. konsument zamówił roczną prenumeratę drukowanej wersji magazynu; pierwszy egzemplarz otrzymał 17 lipca; termin na odstąpienie od umowy upływa wobec tego 31 lipca);


Konsument nie musi wskazywać przyczyny odstąpienia. Warto również pamiętać, że termin 14 dniowy jest terminem minimalnym, wiele sklepów przewiduje zdecydowanie dłuższe terminy – warto więc czytać regulamin!


Jeśli chcemy odstąpić od umowy należy do sprzedawcy przesłać pismo o następującej treści:


Oświadczam, że odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………


Pamiętaj:
sprawdź adres przedsiębiorstwa i wyślij pismo na właściwy adres,
dokładnie opisz umowę oraz przedmiot, której dotyczył podpisz pismo

 

2. W przypadku umów zawieranych w sposób tradycyjny, pamiętać należy o treści art. 8 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o:


1) głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;


2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie,organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa;


3) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść;


4) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;


5) przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia;


6) treści usług posprzedażnych i gwarancji;


7) czasie trwania umowy lub - gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu - o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy;


8) funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;


9) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.


Przedsiębiorca powinien więc poinformować dokładnie – przed zawarciem umowy – o jej podstawowych postanowieniach. W szczególności przed zawarciem jakiejkolwiek umowy każdy z nas powinien posiadać informacje o czasie trwania tej umowy, treści oferowanych świadczeń i cenie. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) powinniśmy również wiedzieć, przy zawieraniu każdej umowy, kto i w jaki sposób będzie przetwarzał nasze dane osobowe.


Pamiętaj! Jeśli zawierasz transakcję np. w sklepie, koniecznie weź paragon. Aby skutecznie móc później zgłosić roszczenia reklamacyjne musisz posiadać jakieś potwierdzenia nabycia towaru lub usługi – paragon, fakturę, a nawet potwierdzenie płatności karta będzie w takim przypadku ratunkiem.

3. Rękojmia


Wbrew powszechnej opinii słowa „rękojmia” i „reklamacja” nie są synonimami. Rękojmia jest jednym z trybów dochodzenia od przedsiębiorcy odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych i wad prawnych towaru.


Wady fizyczne mogą polegać na:

  • braku określonych właściwości
  • zmniejszeniu wartości, użyteczności rzeczy
  • niekompletności


Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi są następujące:


1. może żądać obniżenia ceny;
2. może żądać usunięcia wady
3. może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
4. może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna; wadą istotną jest wada, która nie pozwala na używanie rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem


Żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.


Rękojmia za wady fizyczne ruchomości jest skuteczna przez okres 2 lat, a w przypadku nieruchomości przez 5 lat, licząc od dnia wydania rzeczy. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 71061
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem