Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Lipiec 13, 2020, 13:15

Urlop wychowawczy jest jednym uprawnień związanych z rodzicielstwem a jego celem jest umożliwienie rodzicom sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Skorzystanie z urlopu wychowawczego ma charakter fakultatywny, co oznacza, że pracownik może z niego skorzystać, ale nie musi.


Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje zatrudnionym rodzicom (zarówno matce i ojcu), którzy posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia.

Wymiar urlopu wynosi maksymalnie 36 miesięcy i może zostać udzielony pracownikowi w okresie najpóźniej do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia, a jeśli jest to dziecko niepełnosprawne i wymaga opieki – do 18. roku życia (stan zdrowia dziecka musi być w takim przypadku potwierdzony orzeczeniem lekarskim).


Przepisy Kodeksu pracy nakazują, by co najmniej jeden miesiąc urlopu był przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica (art. 186 § 4 Kodeksu pracy), np. matka dziecka przebywa na urlopie 35 miesięcy, a ojciec dziecka 1 miesiąc, albo odwrotnie. Prawa tego drugi z rodziców nie może się zrzec. Oznacza to, że w sytuacji gdy tylko jeden z rodziców zamierza wykorzystać cały urlop wychowawczy, to może on trwać maksymalnie 35 miesięcy a niewykorzystany przez drugiego rodzica miesiąc urlopu przepadnie. Jedynie w przypadku gdy jedno z rodziców dziecka nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu, drugi rodzic będzie mógł skorzystać z urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze 36 miesięcy. W takim przypadku do wniosku o udzielenie urlopu pracownik obowiązany jest dołączyć dokumenty, potwierdzające okoliczności uprawniające go do wykorzystania całego urlopu.

 
Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka, pod warunkiem że łączny wymiar urlopu nie przekroczy dopuszczalnego wymiaru, tj. 36 miesięcy. Rodzice lub opiekunowie mogą zatem korzystać jednocześnie przez 18 miesięcy z urlopu wychowawczego – każde z nich wykorzystuje w takim przypadku po 18 miesięcy urlopu, co łącznie stanowi maksymalny przysługujący wymiar.

 
Na każde kolejne dziecko przysługuje osobny urlop wychowawczy.


Urlopu wychowawczego udziela się wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Należy go złożyć na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem okresu urlopu. W przypadku niedochowania ww. terminu przez pracownika (złożenia wniosku na mniej niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu), pracodawca udzieli tego urlopu z upływem 21 dni od daty złożenia wniosku. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem, składając pracodawcy stosowne, pisemne oświadczenie.


Urlop wychowawczy może być udzielony maksymalnie w 5 częściach, które nie muszą następować bezpośrednio po sobie. W odniesieniu do każdej kolejnej części urlopu pracownik składa odrębny wniosek.


Treść wniosku o urlop wychowawczy (w tym niezbędne załączniki) reguluje § 23 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, stosownie do którego wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien zawierać:

  • imię i nazwisko pracownika,
  • imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część,
  • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko,
  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko,
  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

 

Wniosek pracownika o udzielenie urlopu jest dla pracodawcy wiążący i pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku. Odmowa pracodawcy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, co jest zagrożone karą grzywny.

 

Wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego

 

 

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

 


Na podstawie art. 186 § 1 i § 7 Kodeksu pracy składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad moim dzieckiem ……………………. (imię i nazwisko dziecka) urodzonym …………………. (data urodzenia dziecka) w wymiarze …………………… (dni/miesiące/lata), począwszy od dnia …………………………………….. do dnia ……………………………………….. .


Do tej pory nie wykorzystywałam/em urlopu wychowawczego przysługującego mi na opiekę nad ………………………………. (imię i nazwisko dziecka) /Do tej pory wykorzystałam/em* .................... miesięcy/dni urlopu wychowawczego przysługującego mi na opiekę nad dzieckiem………………………..…….. (imię i nazwisko dziecka).

 


Załączam stosowne oświadczenie ojca/matki dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany w niniejszym wniosku /o okresie, w którym ojciec/matka dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym niniejszym wnioskiem/


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 57453
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem